ARBEIDSLIV

Jordnær matematikk etterlyses

Kristiansand: Lese- og skrivevansker i skolen har gjennom lang tid blitt prioritert og nytt godt av offentlige bevilgninger. Nå må arbeidet med matematikkvansker bringes opp på samme nivå, hevdet seminarleder og primus motor, 1.amanuensis i matematikk ved Høgskolen i Agder (HiA), Otto B. Bekken. Han fikk støtte fra samtlige nordiske forskere samlet rundt emnet «En matematikk for alle i en skole for alle» i Kristiansand nylig.

En av foredragsholderne, den svenske læreren og skolelederen Gudrun Malmer, hevdet at det er viktig at matematikken ikke bare blir innlærte teknikker, men at den gjennom tankearbeid knyttes opp mot det konkrete og virkelighetsnære.

I et samfunn der søkningen til realfagene har gått dramatisk ned, er det viktig å klargjøre årsakene til at mange sliter med matematikkfaget og velger det bort. Gjennom seminaret, holdt i regi av det nystartede Forum for matematikkvansker, ønsket man å sette fokus på disse spørsmålene blant annet ved å se på de sosiale, didaktiske, språklige og kognitive aspektene. Bak forumet står HiA og Sørlandets Kompetansesenter – senter for spesialpedagogikk.

Utviklingsarbeid

Gode metoder til å måle matematikkvansker og størrelsen på problemet ble etterlyst. I tillegg pekte forskerne på flere områder der det ligger et utviklingspotensial.

Det må utvikles nye læremidler, dagens lærebøker kan forbedres og lærerutdanningen må styrkes.

Mulighetene informasjonsteknologien gir oss, må tas i bruk

Å undersøke hvordan andre land takler problemet, kan gi oss nyttige impulser.

Etablering av et nordisk forskernettverk vil øke forskernes kompetanse.

Videre ble det vist til at matematikkvansker ofte blir synlige allerede i overgangen mellom 4. og 5. klasse i grunnskolen – og at det er viktig at ressurser blir satt inn på dette tidspunktet.

Mye forskning gjenstår

Tidligere professor i pedagogikk ved lærerhøgskolen i Malmø, Olof Magne, etterlyste større forskningsinnsats på området. Han trakk fram flere eksempler som viste at sammenlignet med forskningen på dysleksi, utgjør innsatsen på matematikkvansker bare en brøkdel.

Malmer og Magne framsto som særlig kunnskapsrike og spirituelle forgrunnsfigurer på konferansen. Begge har utgitt flere bøker om lærevansker og er fortsatt aktive skribenter og foredragsholdere. Nevnte vi at de begge er godt over 80 år?

Les mer om: