SAMFERDSEL

Jærbuer tenker langsiktig

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren er godkjent ved kongelig resolusjon i Statsråd. Planen er et viktig gjennombrudd for en regional samordnet areal- og transportplan. For første gang her til lands har man forsøkt å veie ulike brukerinteresser opp mot hverandre i et 40-årig perspektiv, skriver miljøverndepartementet i en pressemelding.

Avgjørende for å sikre en god gjennomføring av planen, er å få bygd ut et godt kollektivtilbud i regionen. Derfor er det vedtatt at utbyggingen av dobbeltsporet Sandnes–Stavanger framskyndes i nasjonal Transportplan (NTP) og gjennomføres i tidsrommet 2001–2005. I tillegg legger planen opp til en omfattende bybanesatsing.

Planen forutsetter et utbyggingsmønster med vekt på å få til en god og samordnet areal- og transportplanlegging, samtidig som man har veiet hensynet til jordvern, kulturminner, naturvern og friluftsliv i et langsiktig perspektiv.

Les mer om: