ENERGI

Ja til Øvre Otta

Norges vassdrags- og energidirektorat råder Olje- og energidepartementet til å gi konsesjon til en redusert utbygging av Øvre Otta-vassdraget. Om departementet følger fagdirektoratets anbefaling, kommer miljøorganisasjonene etter all sannsynlighet til å anke avgjørelsen. Dette til tross for at Stortinget i 1999 ga sin tilslutning til at en redusert utbygging kunne aksepteres.

Opplandskraft DA og Tafjord kraftproduksjon AS håper at de snart kan starte prosjekteringen av Framruste og Øyberget kraftverk, som vil gi 525 gigawattimer (GWh) årlig kraftproduksjon.

Kraftverkene skal utnytte de eksisterende reguleringene i Raudalsvatnet og Breidalsvatnet. Framrusteelv og om lag seks kilometer av hovedvassdraget på strekningen mellom Heggebottvatn og Dønfossen blir berørt av utbyggingen.

NVE tilrår også at Heggebottvatnet blir oppdemmet fire meter, og at en meter kan reguleres. Dette fører til at rundt 300 dekar skogs- og utmark blir neddemmet.

Søknadene om kraftlinjer og elektriske anlegg blir behandlet først etter at departementet eventuelt gir sin tilslutning til utbyggingskonsesjonen.

Les mer om: