ENERGI

Ja til gasskraftverk i Skogn

Industrikraft Midt-Norge får dermed lov til å slippe ut like mye CO2 som de søkte om. SFT stiller derimot strenge krav til utslipp av nitrogenoksider (NOx). I tillegg må gasskraftverket utnytte varmekapasiteten fullt ut.

– Retningslinjene fra våre overordnede i Miljøverndepartementet gir klare rammer for vår behandling av utslipp til luft fra gasskraftverk. Inntil et system for omsetning av utslippskvoter er lovregulert og satt i kraft, kan vi ikke stille strengere krav i Norge enn det som er vanlig for gasskraftprodusenter i andre EØS-land. Vi er ikke kjent med at det er satt utslippskrav for CO2 fra gasskraftverk i andre europeiske land, kommenterer SFT-direktør Håvard Holm.

Industrikraft søkte om å slippe ut 1860 tonn NOx per år, men SFT gir tillatelse til å slippe ut 370 tonn. Industrikraft Midt-Norge er skuffet over SFTs miljøkrav:

– Vårt første inntrykk er at kravene er strenge, sier administrerende direktør Steinar Bysveen i Industrikraft Midt-Norge til NTB.

Selskapet vil vurdere en anke, særlig på bakgrunn av det strenge utslippskravet til NOx. Til NTB sier Bysveen at det er for tidlig å si hvordan Industrikraft Midt-Norge skal møte dette kravet. Direktøren mener at SFT også har stilt svært strenge krav til energiutnyttelsen i anlegget – strengere enn det konkurrenten har fått. Konkurrenten i denne sammenheng er Naturkraft som har fått tillatelse til å bygge to gasskraftverk på Vestlandet.

SFT vurderer at det er kostnadseffektivt å redusere NOx-utslippene fra gasskraftverk for å klare Norges forpliktelser i Gøteborgprotokollen om grenseoverskridende forurensninger. Et nytt betydelig utslipp av NOx kan bidra til at Norge ytterligere bryter sine forpliktelser i Sofiaprotokollen, opplyset SFT.

Ifølge søknaden skal det planlagte gasskraftverket i Nord-Trøndelag produsere cirka 6,2 TWh kraft og cirka 1 TWh varme. Selve kraftverket skal bygges i tilknytning til Norske Skogs fabrikk, og forsyne både denne og nye industrianlegg med strøm. Det er planlagt industriutbygging for ni milliarder kroner knyttet til området. Gassen skal fraktes fra Tjeldbergodden på Nordmøre til Skogn i en 160 kilometer lang gassrørledning, og skal utnyttes av industri og private i store deler av Nord-Trøndelag.

SFT stiller videre krav til øvrige utslipp til luft og vann fra gasskraftverket, blant annet til kjølevannsutslipp, samt støy og avfall. Utslippstillatelsen kan påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker.

Norges Naturvernforbund kommer til å anke vedtaket. Leder for Nord-Trøndelag naturvernforbund, Per Flatberg, sa dette til NTB umiddelbart etter at Statens forurensningstilsyn og Norges vassdrags- og energidirektorat hadde offentliggjort sine avgjørelser i Levanger onsdag. – Jeg mener det er en helt uforsvarlig tillatelse som er gitt fra SFTs side, uttaler Flatberg.

Les mer om: