FORUM

Ingeniørutdanning og praksisHøgskolen i Telemark (HiT) driver nå et vitenskapelig evaluert forsøk med inntak direkte fra tre-årig yrkesfaglig linje, avsluttet med fagbrev. I første omgang omfattes elektrolinjene automatisering, elkraft og elektronikk.

Forsøket innebærer prinsipielt at yrkesfaglig studieretning anses som akademisk likeverdig med allmennfag, og at HiT har tatt på seg arbeidet med å justere seg deretter. Det normale er ellers at høgskolene pålegger studentene å kompensere for faglige ulikheter ved å pålegge dem enten ettårige forkurs eller sommersemesterordninger.

Bakgrunnen for forsøket er at hele det videregående skoleverket siden 1977 har vært underlagt samme lov. Derved har de ulike studieretningene også vært pålagt å gi sine elever trening i "....vitenskapelig tenkemåte og arbeidsmåte." Dette pålegget har radikalt forandret norsk fagopplæring. HiT har merket seg dette og startet i 1995 arbeidet med å få til nevnte forsøksordning, som kunne starte høsten 2002, etter sju års forarbeid.

Forsøket skjer i samarbeid med bl.a. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF), Norges Elektroinstallatørforbund (Nelfo), Teknologibedriftenes Landsforening (TBL), Energibedriftenes Landsforening (EBL), Luftforsvaret og Prosessindustriens Landsforening (PIL). I styringsgruppen for forsøket sitter bl.a. Nelfo, TBL, EBL, Luftforsvaret og utdanningsdirektøren i Telemark. Oppgaven for sistnevnte er å bidra til bedret kommunikasjon mellom de videregående skoler og HiT.

Resultatene etter det første forsøksåret er løfterike, og er i 2003 og 2004 presentert/publisert ved to internasjonale konferanser om "engineering education" samt i relevante nasjonale fora. Hittil har forsøksklassen gjort det like bra, til dels betydelig bedre enn referansegruppene - de som er tatt inn på tradisjonell måte - i alle teoretiske fag. I tillegg har de alle minst ett relevant fagbrev og gjennomsnittlig to-tre års erfaring i faget.

Å gi nyutdannede ingeniører på bachelornivå " hands-on experience" er en verkebyll i de fleste høyteknologiland. Lykkes HiT med forsøket, vil høgskolen og samarbeidspartnerne i alle fall ha funnet en løsning på det problemet. I tillegg får man utvidete kontaktnett, vitenskapeliggjøring av lærings- og utdanningsprosesser m.m.

HiT-professor Svein Thore Hagen (svein.t.hagenhit.no) kan gi Myrmel det beste svaret. Han er leder for prosjektet, som i dagligtalen omtales som y-veien - yrkesfaglig vei til elektroingeniør.

Trond Clausen

Leder av Forskerne, Teknas faglige gruppe for universitet og høgskole

Les mer om: