NETTARKIV

Ingen oversikt

Ingen har i dag full oversikt over hvor omfattende utbyggingen i de norske flomsonene er. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ikke ressurser til å kartlegge byggevirksomheten, og forsikringsselskapenes naturskadepool nøyer seg med å true med regress når oversvømmelsen kommer. Imens pågår byggearbeidene for fullt i områder som så sent som i 1995 lå under vann.

– Vi har tenkt på at vi burde sett nærmere på dette, sier direktør Knut Nordskog hos Naturskadepoolen. Men han medgir at de i dag ikke har planer om å følge det opp.

Erkjenner ansvar

– Det må bli opp til de enkelte selskapene å informere kommunene om risiko og konsekvenser. Det er likevel poolens ansvar å sørge for at forsikringselskapene sitter på så god informasjon som mulig.

Nordskog understreker at regresstrusselen kan virke dårlig, så lenge kommunene er ansvarsforsikret. Om kommunen gir byggetillatelse i et flomutsatt område, og byggherren blir utsatt for flom med påfølgende forsikringsutbetaling, kan selskapet kreve regress av kommunen for at byggetillatelsen ble gitt. Regressen vil imidlertid som regel bare utøse en ny forsikringsutbetaling for kommunen, denne gangen over ansvarsforsikringen.

– Vi har likevel eksempler på at regresstrusselen har virket. De fleste rådmenn er fornuftige personer, og vi har en god dialog med kommunene det gjelder.

Ingen statistikk

NVE har ikke samlet noen statistikk over hvor omfattende byggevirksomheten i flomsonene har vært etter storflommen i 1995. – Det ville vært for tid- og ressurskrevende, sier seksjonsjef Haavard Østhagen i natur- og miljøavdelingen hos NVE.

Han understre

ker imidlertid at en kartlegging av byggevirksomheten ville hatt klar skadeforebyggende effekt, og han er forundret over at forsikringsbransjen ikke trykker mer på for å skaffe til veie en slik oversikt.

Reduserte ambisjoner

NVE samarbeider med blant annet Naturskadepoolen om et flomsonekartprosjekt, men dette prosjektet omfatter bare en kartlegging av flomsonene, og ikke den utbyggingen som faktisk foregår innenfor disse områdene. – Vi har vært nødt til å redusere våre ambisjoner, sier overingeniør og vikarierende prosjektansvarlig, Eli Øydvin, i vannressursavdelingen hos NVE.

I utgangspunktet skulle prosjektet kartlegge totalt 1750 kilometer av de mest utsatte vassdragene. Det er nå redusert med nesten 30 prosent, til 1250 kilometer. Budsjettet for perioden 1998–2007 er på 47,5 millioner kroner, fordelt på 188 delprosjekter. Nå er antallet delprosjekter redusert til 129.

Les mer om: