PRODUKSJON

Kaos og forvirring rundt Innovasjon Norge

Per-Kristian Foss er skeptisk til Innovasjon Norges behandling av dørfabrikksaken.
Per-Kristian Foss er skeptisk til Innovasjon Norges behandling av dørfabrikksaken.Bilde: Høyre
Ole K. Helgesen
16. juni 2006 - 01:46

Dette er saken

I midten av februar i år det ble kjent at styret i Innovasjon Norge hadde bevilget nærmere 44 millioner kroner til etableringen av Doorias nye dørfabrikk i Årdal. Bare tre måneder tidligere hadde det samme styret avslått søknaden fra Dooria.

Innovasjon Norge får kritikk for måten de har behandlet søknaden på, og mange mener støtten skaper konkurransevridning. Den nye fabrikken vil konkurrere på samme marked som blant annet Bindalsbruket i Terråk og Nordic Dørfabrikker i Lyngdal.

Innovasjon Norges forvaltningsregler sier at det ikke skal gis støtte som skaper uønsket konkurransevridning.

Nekter for å ha blandet seg inn

Opposisjonspartiene på Stortinget kritiserer nærings- og handelsminister Odd Eriksen for å ha lagt press på Innovasjon Norge for å innvilge søknaden fra Dooria. Både Eriksen og statsminister Jens Stoltenberg hadde uttrykt tydelig at de skulle gjøre alt i sin makt for å skape nye arbeidsplasser i Årdal etter at Hydro besluttet å legge ned den ene produksjonslinjen i aluminiumsverket i industribygda. Men Odd Eriksen benekter å ha blandet seg inn i Innovasjon Norges arbeid. Stortingsrepresentant Peter Gitmark (H) er ikke overbevist: – Det kommer stadige selvmotsigelser fra regjeringen. 1. mars uttalte statsministeren at næringsministeren gjorde en svært god innsats og at det var han som fikk dørfabrikken på plass i Årdal. Men nå sier Eriksen at han ikke hadde noe med beslutningen å gjøre.

Nye problemer for Innovasjon Norge

VG avslørte i forrige uke at nesten hvert fjerde styremedlem i Innovasjon Norge har fått statsstøtte til selskaper de selv har styre- eller eierinteresser i. VG opplyser også at Innovasjon Norges interne regelverk er brutt ved enkelte anledninger. Blant annet ble en bevilgning på 2,6 millioner kroner feilaktig innvilget av administrasjonen. Administrerende direktør Gunn Ovesen i Innovasjon Norge mener de interne retningslinjene for habilitet er gode nok.

Mange mener at støtten Innovasjon Norge har gitt til etableringen av en ny dørfabrikk i Årdal skaper uheldig konkurransevridning, og i ytterste konsekvens at andre dørprodusenter går konkurs.

Under den lukkede høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen kom det, etter det Teknisk Ukeblad erfarer, fram at Innovasjon Norge nøyde seg med å ta en telefon til Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL) før de bestemte seg for å gi støtte til Dooria.

Ingen andre kontaktet

Ingen av de andre dørprodusentene i Norge ble kontaktet. Det skal ikke ha blitt gjort en grundigere analyse av markedet før april, et par måneder etter beslutningen var fattet.

Frithjof H. Plahte, styremedlem og aksjonær i dørprodusenten Bindalsbruket mener at Innovasjon Norge har hatt for dårlig grunnlag for sine beslutninger.

– Styret i Innovasjon Norge ville neppe innvilget støtten til Dooria-fabrikken hvis de hadde full oversikt over de sannsynlige konsekvensene for andre norske dørfabrikker. Såvidt jeg vet har det bare vært én telefonsamtale med NTL om markedssituasjonen i forkant av vedtaket.Innovasjon Norge angrer

Under høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget fortalte Plahte at ikke alle i Innovasjon Norge var fornøyd med Dooria-støtten.

– Under et møte med Innovasjon Norge 20. mars i år ble vi fortalt at Dooria-prosjektet var et prosjekt de var kommet altfor sent inn i, at prosessen var kommet for langt og at det var et prosjekt de svært gjerne skulle vært foruten, sa Frithjof H. Plathe.Avviser kritikken

Innovasjon Norge benekter påstandene til Plahte.

– Jeg avviser dette utsagnet. Det er totalt fremmed for meg. Ingen i Innovasjon Norge sa noe som helst som kunne tolkes i retning av at vi helst skulle vært foruten Dooria-prosjektet, sier Kredittsjef Nils Roald i Innovasjon Norge. Roald var én av to representanter fra Innovasjon Norge på det aktuelle møtet med Bindalsbruket.

Roald mener at det ble gjort en tilstrekkelig markedsvurdering i forkant.

– Det er riktig at vi tok en telefon til NTL. Men våre beregninger er selvfølgelig ikke basert på denne telefonsamtalen. Vi kjenner bransjen gjennom mange års samarbeid med dørprodusentene. Vi bruker ikke eksterne konsulenter for å gjennomføre markedsanalyser før vi fatter vedtak. Vår kunnskap gir oss solide beslutningsgrunnlag, sier Roald. Han understreker at det ikke er vanlig å kontakte konkurrentene til dem som har søkt støtte.

– Men vil ikke støtten til Dooria få følger for andre dørprodusenter?

– Jeg tror ikke det vil komme noen dramatiske følger av dette. Det er veldig vanskelig å se på dette markedet isolert. Men trolig ville det kommet en økning på tilbydersiden uansett gjennom økt import.Frontalangrep

Det kan virke som om dørfabrikksaken har blitt en personlig kamp mellom nærings- og handelsminister Odd Eriksen (Ap) og Per-Kristian Foss (H). Under høringen var Foss svært kritisk til at Næringsdepartementet ikke kvalitetssikrer prosessene i Innovasjon Norge.

Eriksen svarte med at Innovasjon Norge er et særlovsselskap som fatter beslutninger på eget grunnlag, og at han ikke har grunn til å tro at beslutningene ikke er tatt i henhold til gjeldende retningslinjer.

Per-Kristian Foss ønsket ikke å utdype kritikken overfor Teknisk Ukeblad: – Vi jobber med en innstilling til Stortinget hvor vi kommer med våre bemerkninger.Litt bekymret

Næringsminister Odd Eriksen ble også spurt om han er bekymret for at det kan bli overetablering av dørprodusenter etter at man får en ny fabrikk i Årdal.

– La meg si det slik at de reaksjonene som har kommet i etterkant av Innovasjon Norges beslutning, gir åpenbart grunn til en viss bekymring. Men jeg legger til grunn at de beslutningene som Innovasjon Norge har gjort, er basert på reelle avveininger og vurderinger, og at beslutningene som sådanne står på egne føtter, understreket Eriksen.