SAMFERDSEL

Grunnstøting for digitale kart

Den nye stortingsmeldingen; Norge Digitalt, foreslår å fremskynde arbeidet med digital kartlegging, men det er dyrt å være fattig: I stedet for en opptrapping foreslås det i statsbudsjettet for 2001 en nedgang i bevilgningen til Statens kartverk, som reelt sett utgjør 18 millioner kroner.

Tidligere i år omtalte Teknisk Ukeblad (05/2000) de omfattende planene for digital kartlegging av Norge til lands og til vanns: Energi- og Miljøkomiteen har foreslått å trappe opp planene for å ferdigstille arbeidet innen 2006 og understreket viktigheten av dette.

Det norske Veritas har anslått at antall grunnstøtinger langs norskekysten kan reduseres med inntil 40 prosent. Forutsetningen er bruk av elektroniske kart som baserer seg på moderne målinger. Selv om sikkerheten for liv er viktigst, sparer samfunnet også store beløp med en slik reduksjon.

Også på land er det stor beløp å spare. Alle som driver med arealplanlegging slik som byggebransjen og kommunale og statlige etater vil kunne spare enorme beløp på den effektiviseringen som digitale kart gir.

Usikkerhet

– Det er opp til Stortinget å forta den endelige bestemmelsen om hvor mye penger som skal bevilges, sier statssekretær Stein Lier-Hansen i Miljøverndepartementet.

Statssekretæren bekrefter at mange representanter er bekymret over den tilstrammingen som foretas. Først når Stortinget har sagt sitt, foretar departementet den endelige prioriteringen. Hvis det ikke kommer mer penger, er departementet innstilt på å øremerke midler til sjøkartlegging og til Arealis, men dette vil gå ut over de øvrige oppgavene til Statens kartverk.

I en slik situasjon er det vel tvilsomt om visjonene om en digitalisering av Norge kan realiseres innen 2006.

Les mer om: