KRAFT

Grunneiere kan stoppes av ny lov

Grunneier Alf Støfring sier det er mulig Jølstra blir liggende urørt hvis staten ikke kompenserer godt nok ved en eventuell overtagelse.
Grunneier Alf Støfring sier det er mulig Jølstra blir liggende urørt hvis staten ikke kompenserer godt nok ved en eventuell overtagelse.Bilde: Trond Gram
Trond Gram
11. aug. 2009 - 07:02

Fakta om Jølstra-vassdraget

  • Sunnfjord Energi har produsert strøm i Jølstravassdraget siden 1914, med et kraftverk som leverte energi til Førde.
  • Jølstravannet har vært regulert siden 1952 og flere store kraftverk er i drift, blant annet Stakaldefoss (10 MW), Brulandsfoss (11 MW) og Mo (10 MW), og fra 2010 Kjøsnesfjorden (70 MW).
  • Avhengig av hvilket utbyggingsalternativ som velges, vil det bli dannet egne utbyggingsselskap for hvert kraftverk, etter modell av småkraftutbygginger, der falleierne og Sunnfjord Energi AS blir eiere.
  • Nye kraftverk i Jølstra vil ligge nær Moskog Sekundærstasjon og nytt tilkoplingspunkt for den planlagte 420Kv linjen Ørskog – Fardal.


Uavklarte spørsmål

Det er flere uavklarte spørsmål i denne saken, blant annet hvilke strekninger og fall som skal tas med i vurderingen.

– Det er flere utfordringer i grenselandet for konsesjonsplikt der private eier fall, sier advokat Johan Fr. Remmen i advokatfrimaet Haavind, som også var medlem av Hjemfallsutvalget.

I tillegg til hvilke fall som skal inngå i beregningsgrunnlaget der flere utbyggingsalternativer er mulig, nevner Remmen, situasjonen hvor et fåtall falleiere ønsker å gå sammen om en utbygging.

Står man da overfor et erverv i lovens forstand?

Regjeringen har lovet å komme tilbake med en avklaring av dette.. Remmen mener det er flere måter å organisere en utbygging på.

Det er mulig å sikre varig avkastning for private falleiere også i samarbeid med et selskap som har to tredjedeler offentlig eierskap.

JØLSTER: 100 grunneiere i Jølster ønsker å bygge kraftverk med 200 GWh produksjon i Jølstra-vassdraget, sammen med Sunnfjord Energi.

Tre muligheter

Ifølge en forhåndsmelding fra kraftselskapet vurderes tre ulike utbyggingsmuligheter, hvor den største har et prisanslag på 380 millioner kroner.

– Vi var 15 grunneiere som ønsket å bygge ut Kvamsfossen, men så lanserte Sunnfjord Energi ideen om å lage tunnel fra Jølstervannet og ned til Movannet, forteller Alf Støfring, grunneier og leder for arbeidsutvalget for utbyggingen.

Dermed kom hele 100 grunneiere langs vassdraget inn i prosessen.

Stor utbygging

– I nasjonal sammenheng, hvis vi går for en utbygging, så er dette en av de store utbyggingene. Det er ikke mange kraftutbygginger i Norge i dag som er så store, sier Støfring videre.

Av kraftverk som det i dag er gitt melding eller søkt om hos NVE er det kun to som har større årlig produksjon enn det Sunnfjord Energi og de 100 grunneierne vurderer.

Det mest omfattende alternativet består i å legge Jølstra-elven i en 7250 meter lang tunnel og er beregnet til 380 millioner kroner.

En annen løsning utbyggerne vurderer er en delt løsning hvor det bygges flere småkraftverk i vassdraget.

Ny lov kan stoppe

Men om det faktisk blir utbygging kan komme an på den nye industrikonsesjonsloven. Kraftverket som Sunnfjord Energi og de 100 grunneierne planlegger er på over 4000 naturhestekrefter og faller dermed inn under loven, som Stortinget vedtok tidligere i år.

– I Jølstra ligger det samlet an til å bygge ut mer, sier Per Storegjerde, ansvarlig for utbyggingen hos Sunnfjord Energi.

– Jeg fatter ikke at Senterpartiet med statsråd i stolen, som skulle verne om den private eiendomsretten, har hestehandlet med SV og Arbeiderpartiet om Afghanistan eller hva det nå er. Vasskraften er nasjonalisert og grunneierne er nødt til å selge. Jeg representerer riktignok et energiverk som kan nyte fordel av dette, men for fallrettseierne er dette uheldig, sier Storegjerde, som har bakgrunn som direktør i energiselskapet.

Elven kan ligge urørt

Ifølge Støfring er mange av grunneierne skeptiske til en offentlig overtagelse.

– Da er det aksjonærene i de offentlige selskapene som stikker av med inntektene. Det er ille at en utbygging i Jølstra ikke skal komme lokalmiljøet til gode, sier han og viser til at bergensselskapet BKK er største aksjonær i Sunnfjord Energi.

– Hvis vi ikke får en god avtale med det offentlige, kan det godt hende at elven blir liggende urørt, legger han til.

– Dette gjelder ikke bare Jølstra, men alle andre regulerte vassdrag. Bikker du 4000 naturhestekrefter må du selge. En skulle nesten tro det var Castro som holdt på her, sier Storegjerde.