ENERGI

Gode forhold for vindkraft

NVE har lagt til grunn at aktuelle utbyggingsområder har en gjennomsnittlig vindhastig over året som er større enn åtte meter pr. sekund, målt 50 meter over bakken. Kartleggingen er gjennomført av Vector AS i samarbeid med Det norske meteorologiske institutt.

De har også lagt til grunn at vindturbinene kan bygges ut med en tetthet på 15 MW pr. kvadratkilometer. Området som er undersøkt, dekker om lag 12,5 prosent av det totale landområdet i Norge, og antas å omfatte de delene av landet med de beste vindforholdene, hovedsakelig langs kysten og i enkelte fjellområder.

Det teoretiske potensialet for vannkraft-utbyggingen er anslått til ca. 600 TWh. I praksis har økonomiske og miljømessige hensyn begrenset den realiserbare delen av vannkraftpotensialet til ca. 140 TWh. (kas)

Les mer om: