ENERGI

- Gasskraft ikke lønnsomt nå

– Jeg er ikke motstander av at vi importerer kullkraft i ti år til – dersom vi i mellomtiden kan bruke noen av de enorme inntektene vi får fra olje- og gassproduksjonen til å utvikle ny renseteknologi. Norge har en unik mulighet til å lagre CO2 under Nordsjøen. Dette kunne være selve svaret på drivhusproblematikken.

Dette sier Frederic Hauge i Bellona. Han har meget store innsigelser mot at miljøvernminister Siri Bjerke har omgjort Naturkrafts tillatelse til å etablere gasskraftverk på Kollsnes og Kårstø.

– Norge kan ikke bare drive og kjøpe kvoter. Vi må ta vår del av kostnadene med å utvikle teknologier som gir renere gasskraft. Den nye teknologien kan senere benyttes på gassfelt i resten av verden, sier Hauge. Han ser for seg et hydrogenkraftverk på Granefeltet der CO2 injiseres for å øke produksjonen – i stedet for å injisere store mengder naturgass.

Opphever rensekrav

Miljøverndepartementet har vurdert gasskraftverk i Norge i sammenheng med utviklingen i det nord-europeiske energimarkedet og den effekt norske gasskraftverk vil ha på de samlede utslipp av CO2.

– Den nye vurderingen viser at de samlede CO2-utslippene sannsynligvis blir mindre med de norske gasskraftverkene enn uten. Når miljøeffekten sannsynligvis blir positiv, finner jeg det klart at omgjøring kan skje innenfor forurensningslovens rammer, sier miljøvernminister Siri Bjerke.

De nye tillatelsene opphever kravet om rensing av CO2-utslippene. Dette er i tråd med Stortingets vedtak om å ikke stille strengere utslippskrav for klimagasser enn det som er vanlig for gasskraftprodusenter i andre EØS-land.

Miljøverndepartementet opprettholder en streng utslippsgrense for nitrogenoksider (NOx), men åpner for at Naturkraft på visse betingelser kan få godskrevet NOx -reduserende tiltak på andre utslippskilder – såkalte «fleksible NOx -tiltak».

Overskudd

I dag er det 50 prosent kraftoverskudd i Tyskland og Frankrike. Men samtidig skal flere kullkraftverk legges ned. Under den Tysk-norske energidagen på Expo 2000 sa viseadministrerende direktør Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft at det er ulønnsomt å bygge gasskraftverk i Norge nå. Det vil ta noen tiår før kraftmarkedet i Europa er i balanse.

Les mer om: