ENERGI

Fortsatt radioaktivt

Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) har kontinuerlig samlet og systematisert data om innholdet av radioaktivitet i meieriprodukter, kjøtt, fisk og vilt siden kjernekraftulykken i Tsjernobyl for 14 år siden.

De siste måleresultatene viser at det fortsatt er nødvendig å ta forholdsregler i form av målinger på levende dyr, nedfôring av dyr før de slaktes, bruk av cesiumbinder i kraftfôr og saltslikkestein tilsatt berlinerblått.

Det går frem av en rapport gjengitt i siste utgave av SNTs tidsskrift Nærkontakt.

Det er på utmarksbeite, og spesielt på fjellbeite at aktivitetsnivåene er høye, og nedgangen er liten fra år til år.

Radioaktivitetsnivået i tamrein går gradvis nedover, men ligger enkelte steder fortsatt over tiltaksgrensen på 3000 Bq/kg. Forekomsten av radioaktivt cesium i villrein er lavere, men resultatene varierer avhengig av når på høsten den enkelte rein er skutt.

Vill ferskvannsfisk inneholder i dag lite radioaktivitet.

Det såkalte matkurvprosjektet er en kontroll av sju forskjellige matvarer i butikken. I 1998 lå samtlige verdier for vilt, saltvannsfisk, geitost og kjøtt av reisdyr, storfe og småfe under tiltaksgrensen. Det var kun tre av 98 prøver av honning som inneholdt verdier rundt tiltaksgrensen på 600 Bq/kg.