ATOMREAKTOREN I HALDEN

Forskningsjuks funnet i enda ett prosjekt ved Haldenreaktoren

Omfanget av jukset er nå avklart.

Økokrim vurderer fortsatt Ifes anmeldelse av forskningsjuks ved Haldenreaktoren.
Økokrim vurderer fortsatt Ifes anmeldelse av forskningsjuks ved Haldenreaktoren. (Foto: NTB Scanpix)

Omfanget av jukset er nå avklart.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

For omtrent ett år siden gikk Institutt for energiteknikk (Ife) ut med at det hadde funnet sted misligheter i fire kundeprosjekter ved Haldenreaktoren. Da var ytterligere tre prosjekter under gransking.

Nå er omfanget av forskningsjukset endelig avklart. Granskingen dokumenterer vitenskapelig uredelighet i totalt fem prosjekter for fire kunder i perioden 1995 til 2003, opplyser Ife.

I disse prosjektene ble data eller testoppsett endret i strid med forskningsinstituttets testprosedyrer og kundenes spesifikasjoner.

– Var svært godt skjult

Ife-sjef Nils Morten Huseby ser alvorlig på det som har kommet frem.

– Det er en svært grundig gransking. Det er alvorlig at man har endret data eller testoppsett i strid med Ifes prosedyrer og kundenes spesifikasjoner uten å informere kundene og/eller håndtere dette på en forsvarlig måte internt på Ife, sier Huseby.

Siden de testet brensel og materialer for bruk i kjernekraftverk, regner de ethvert avvik som alvorlig, ettersom det kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser både for Haldenreaktoren og for anlegg i utlandet.

– Vi ser også svært alvorlig på at informasjonen var svært godt skjult for å unngå at det ble oppdaget, forteller Ife-sjefen.

TU har tidligere fortalt hvordan det ble brukt skjulte algoritmer som påvirket konverteringen av rådata fra temperaturmålere inne i reaktoren.

Huseby mener at granskingsteamet har dokumentert fakta i saken.

– Selv om forholdene skjedde for rundt 20 år siden, bruker vi funnene for å videreføre styrking av sikkerhets- og åpenhetskulturen. Dette er en tung og alvorlig sak, men den viser at ansatte har tillit til at de kan varsle om vanskelige saker slik at vi får en trygg nedbygging av atomvirksomheten. Det er svært viktig både for Ife og samfunnet, mener Ife-sjefen.

Internasjonale atomgiganter

Verken Ife eller Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har villet opplyse om hvilke kunder som har fått manipulerte forskningsresultater eller hvem som har vært omfattet av granskingen. Kundene for de fire prosjektene der det i fjor vår ble påvist misligheter, befinner seg i atomkraftnasjonene Canada og Japan.

Dette er saken

  • Ledelsen ved Ife fikk våren 2019 interne varsler om «mulig vitenskapelig uredelighet» i forskningsprosjekter for eksterne kunder ved Haldenreaktoren.
  • De hyret i mai 2019 inn eksterne granskere for å undersøke varslene. I juli 2019 starter granskingen.
  • 12. mai 2020 offentliggjorde Ife funnene fra første del av granskingen. Den konkluderte med at det hadde funnet sted misligheter i fire prosjekter for utenlandske kunder.
  • Data var blitt manipulert og/eller testoppsett var endret i prosjektene. Dette skjedde i strid med Ifes retningslinjer for testing.
  • Granskerne slår fast at endringene i data og/eller design ser ut til å ha skjedd fordi prosjektet ikke klarte å oppfylle krav til testene og spesifikasjoner.
  • Granskerne slår også fast at endringene skjedde fordi man møtte på utfordringer og risikerte forsinkelser, samt å måtte bygge testrigger på nytt.

Et av prosjektene ble gjort for kanadiske Atomic Energy of Canada Limited (AECL), som fikk testet zirkoniumlegeringer i Haldenrektoren.

Også de japanske atomgigantene Mitsubishi Heavy Industries og Hitachi-GE Nuclear Energy fikk manipulerte forskningsresultater fra Ife, har TU tidligere avdekket.

Sent i granskingen kom det så frem informasjon om at ytterligere tre forskningsprosjekter kunne være påvirket av forskningsjuks. Da Ife offentliggjorte konklusjonene fra den eksterne granskingen i fjor vår, ble disse tre prosjektene gransket videre.

Dette handler om tre prosjekter der kundene befinner seg i henholdsvis USA, Frankrike og Japan. Alle disse tilfellene dreide seg om mulig irregulær konfigurering av testoppsett, kommer det frem i et brev til myndighetene.

Nå har granskingsteamet funnet mislighet i ett av disse tre prosjektene, og det er avklart at det ikke har vært misligheter i de to andre.

Et av de tre prosjektene som ble gransket videre, var for en ukjent amerikansk kunde. Et annet var et brenselsprosjekt for den statlige franske atomgiganten Électricité de France (EDF). Prosjektet for franskmennene gjaldt blant annet bestrålingstester av brenselsstaver, som ble gjort i perioden 2006 – 2014, ifølge en e-post TU har fått innsyn i.

Økt strålerisiko for ansatte

I fjor vår konkluderte granskerne med at uredelighetene ikke har ført til sikkerhetsmessige konsekvenser for Haldenreaktoren. Den konklusjonen står fremdeles fast.

Granskerne slår imidlertid fast at det var økt sikkerhetsrisiko under en test som ble gjennomført i perioden juli 1996 til september 1997. De ansatte i reaktoren kunne blitt utsatt for økt stråling dersom det hadde skjedd en uforutsett hendelse under testen. Årsaken var valg av testoppsett i ett av de tre prosjektene som dukket opp sent i granskingen.

Ife opplyser at de ikke er kjent med at denne risikoen da eller senere har materialisert seg i form av noen uønsket hendelse.

Vurderer fortsatt sikkerhetskonsekvenser

Ife opplyser at granskingsteamet fortsatt har tett dialog med de berørte kundene. De har alle fått endelig sluttrapport eller utkast til sluttrapport fra granskingen. På grunnlag av disse vil kundene selv vurdere om de manipulerte forskningsresultatene har fått konsekvenser for sikkerheten ved atomanlegg i utlandet.

Det er bare kundene selv som vet hvordan de manipulerte forskningsresultatene fra Haldenreaktoren ble brukt, og det er derfor bare de som kan gjøre denne vurderingen.

Fra noen av kundene har granskingen fått bekreftet at uredelighetene ikke har hatt sikkerhetsmessige konsekvenser, opplyser Ife.

Andre av de berørte kundene må imidlertid å gjøre nye beregninger og analyser på grunnlag av de korrigerte testresultatene. Ife opplyser at dette er et omfattende arbeid som vil pågå gjennom store deler av 2021.

Selve granskingsrapporten fra i fjor vår er fortsatt unntatt offentlighet. Det åpne sammendraget, som Ife publiserte i fjor, skisserte flere potensielle farer som følge av mislighetene. Granskerne advarte der om at materialer eller produkter som var testet av Ife, kunne bli brukt på en måte de ikke var egnet til, på grunn av manglende overholdelse av dokumentasjonskravene.

Kundene har dialog om vurderingene og konklusjonene med tilsynsmyndighetene i de respektive land, opplyser Ife.

Økokrim vurderer fortsatt

For ett år siden anmeldte også Ife mislighetene til Økokrim. Nylig sendte Økokrim anmeldelsen over til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), for å få deres vurdering av påstandene der.

– Anmeldelsen er med andre ord fortsatt til vurdering. Økokrim anser det nødvendig å innhente ytterligere informasjon samt DSAs synspunkter før man tar stilling til anmeldelsen, forteller førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim til TU.

DSA har fortsatt en pågående tilsynssak mot Ife etter at granskingen ble startet. De har bedt om store mengder dokumentasjon fra Ife knyttet til saken, blant annet de opprinnelige forskningsrapportene med manipulerte resultater og de endelige rapportene til Ifes kunder med resultatene fra granskingen. De har også intervjuet Ife-ansatte som er sentrale for vurderingen av sikkerheten ved reaktoranlegget.

Seniorrådgiver Ronny Lystad hos DSA forteller i en e-post at de frem mot sommeren vil gjennomføre en systematisk gjennomgang og vurdering av all teknisk dokumentasjon de har mottatt fra Ife i saken og dokumentasjonen som de har etterspurt, men ennå ikke mottatt. Lystad omtaler det som et tidkrevende arbeid.

Hensikten er å selvstendig vurdere konsekvensene mislighetene har. De har også informert atomsikkerhetsmyndighetene i landene hvor resultatene fra forskningsprosjektene kan ha blitt brukt. De ønsker også mer dialog med disse.

– DSAs tilsyn pågår fortsatt og vil ikke avsluttes før Ifes gransking er avsluttet og avsluttende dokumentasjon og konklusjoner er vurdert av DSA. DSA ser fortsatt alvorlig på saken og prioriterer dette arbeidet, skriver Lystad i en e-post.

Kommentarer (10)

Kommentarer (10)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå