Fornybardirektivet godkjent

Fornybardirektivet godkjent
SLUTT: Samme dag som Regjeringen godkjenner EU´s Fornybardirektiv, så kan den norske elbilprodusenten Pure Mobility som produserer Buddy bli avviklet.

Direktivet har som mål å etablere et felles rammeverk for å fremme bruken av energi fra fornybare energikilder i EU-landene. Hvert medlemsland skal bidra ved å oppfylle separate mål for andel fornybar energi av totalt energibruk innen 2020 slik at det bidrar til det overordnede EU-målet om en 20 prosent fornybarandel i 2020.

Transportsektoren er vanskelig

Direktivet gjelder også transportsektoren med unntak av flytrafikken. Målet er at 10 prosent av transporten skal ha såkalt grønn energiforsyning, dvs. elektrisitet, hydrogen eller bio. Regjeringen sier i proposisjonen at dette er det vanskeligste å oppnå, da hittil kun mellom fire og fem prosent kan dekkes under dette kravet.

Egne nasjonale målsettinger

Direktivet 2009/28/EF fastslår at landene hver fr seg kan stille egne nasjonale mål i tillegg. Regjeringen skriver i proposisjonen at et nasjonalt mål på 67,5 prosent av energifosyningen skal være fra fornybare energikilder, er mulig innen 2020. Det vises til Stortingets behandling av lov om elsertifikater. I hvilken grad et slikt mål vil kreve en forsterket virkemiddelbruk vil være avhengig av den økonomiske veksten, næringsutviklingen og energiprisene i årene som kommer.

Strenge norske krav

De samlede konsekvensene for naturmiljø vil blant annet avhenge av bruken av ulike virkemidler for å oppnå forpliktelsen på 67,5 prosent, herunder hvordan og i hvilken grad forpliktelsen realiseres for eksempel gjennom ny produksjon av ulike typer fornybar energi versus virkemidler rettet inn mot energieffektivisering og redusert vekst i energiforbruket.Les mer om: