BYGG

For få bærekraftige boligprosjekter

Husbankdirektør Geir Barvik er ikke bekymret for den reduserte etterspørselen etter de statlige lånemidlene til boligbygging.

– Miljøvennlige bygg

Kvalitet har erstattet kvantitet som mål for det statlige engasjementet i boligfinansieringen, og Barvik er mest opptatt av å markedsføre de kvalitetene Husbankens grunnlån skal bidra til å fremme i nye og eksisterende boliger.

– Alle som ønsker å strekke seg litt lenger for å bygge miljøvennlig og med universell utforming er hjertelig velkomne til å nyte godt av Husbankens lave renter og den omfattende kompetansen vi kan tilby på disse områdene. Men det er viktig å understreke at det er mye viktigere for Husbanken at boligene vi finansierer har de riktige kvalitetene enn at vi får brukt opp hele lånerammen hvert år, sier Barvik.

Økning

Tall fra SSB viser at det ble igangsatt arbeid med nær 16 500 boliger i første halvår, en liten økning fra i fjor.

I samme periode ble antall boliger som ble godkjent for grunnlån til oppføring fra Husbanken halvert fra 4000 til 2000. Husbankens finansieringsandel ble dermed mer enn halvert, og lå på 12,4 prosent i første halvår i år.

– Enkelte hevder at det er et problem at Husbanken de siste årene har finansiert en lavere andel av de nye boligene enn tidligere. Hvis boligbyggingen samtidig hadde sunket, kunne jeg forstått bekymringen, men faktum er at det har blitt bygget flere boliger de to-tre siste årene enn på 25 år, slår Barvik fast.

Vanskeligstilte er viktigst

Å bidra til at også vanskeligstilte kan bo godt og trygt er Husbankens høyest prioriterte oppgave. Det boligsosiale arbeidet gjennomføres i nært samarbeid med kommunene, og i tillegg til veiledning og informasjon er Husbankens viktigste virkemidler bostøtte, startlån og boligtilskudd.

– Tallene for første halvår tyder på at den gode økonomiske utviklingen i Norge også kommer vanskeligstilte grupper til gode. Her er utviklingen når det gjelder startlån illustrerende. Kommunene får tildelt de midlene de har behov for til formålet og har lånt 300 millioner kroner mer enn i fjor. Når det allikevel rapporteres om utbetaling av færre startlån og boligtilskudd er det rimelig å anta at det betyr at behovet er redusert, sier Barvik.

3,3 milliarder

Totalt har kommunene lånt 3,3 milliarder kroner fra Husbanken i startlånsmidler for 2007.

De foreløpige rapportene fra kommunene viser at 1537 husstander fikk startlån i første halvår, åtte prosent færre enn i samme periode i fjor. Størrelsen på et gjennomsnittlig startlån økte fra 500 000 kroner i første halvår 2006 til 620 000 i første halvår i år. Startlån kan brukes til toppfinansiering eller fullfinansiering av en nøktern bolig for vanskeligstilte grupper i boligmarkedet.

Mange førstegangsetablerere

Gjennomsnittlig låneutmåling i første halvår var 58 prosent av boligens verdi. 60 prosent av husstandene som fikk startlån var førstegangsetablerere, 18 prosent var økonomisk vanskeligstilte og 12 prosent av startlånsmidlene gikk til reetablering etter samlivsbrudd. Resten av midlene gikk til målgruppene bostedsløse, flyktninger og funksjonshemmete.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.