Fjellhaller lokker

PER-CHRISTIAN ENDSJØ

er teknologiutsending i Singapore

per.christian.endsjo@ntc.no

@brd1:FEM ÅR ETTER at Forskningsrådet presenterte norsk fjellsprengningsteknologi i Singapore, er det laget store militære ammunisjonsdepoter og man diskuterer entusiastisk fjellhaller for oljelagre. Kontakten med Norge ble innledningen til en seriøs planlegging for utnyttelse av Singapores undergrunn.

I 2001 ble det underskrevet et Letter of Intent mellom NTNU og Nanyang Technological University (NTU) Singapore. Etter de vellykkete, militære fjellhallene som er sprengt ut i granitt, ble man enige om et samarbeid for å videreutvikle den kostnadseffektive teknologien også i bløtere bergarter.

"Snill" geologi

Singapores høyeste punkt er ikke mer enn 165 moh., men i en solid granittstruktur. Under det flate Vest-Singapore er det sandstein med underliggende kalkstein. Her vurderes store, nye fjellanlegg. Selv med nærheten til Sumatra og geologisk svært ustabile områder, er Singapore likevel geologisk et svært "snilt" og stabilt miljø.

Norsk akademisk miljø, norske konsulentfirmaer, norske entreprenører og norske utstyrsleverandører har posisjonert seg gjennom leveransene til de militære anleggene. Dette ble bekreftet gjennom et vellykket seminar om Underground Storage in Rock Caverns som ble avholdt 27. februar. Bak arrangementet stod NTNU, NTU og Jurong Town Corporation (JTC). Norges ambassadør Thomas Hauff kunne ønske 70 deltagere velkommen til å utforske mulighetene for en kostnadseffektiv utnyttelse av Singapores underverden. JTCs direktør fremholdt at de har satset flere titalls milliarder NOK på å bygge en egen øy for raffinerier og petrokjemisk industri (Jurong Island). Her finnes i dag den nest største konsentrasjon av oljeraffinerier og den tredje største konsentrasjon av etylenbasert petrokjemisk industri i verden. Landarealet er kostbart og tankfarmer som kan unngås ved bruk av fjellhaller, representerer en stor besparelse. Dessuten er utsprengt masse et verdifullt råmateriale i et land med fire millioner mennesker på mindre enn 700 km 2, og med omfattende program for landgjenvinning.

Olje i fjell?

NTNUs representanter fortalte om norske erfaringer med fjellanlegg og de bergtekniske parameterne som må observeres når man går inn i nye områder. Seminaret munnet ut i en optimistisk konklusjon med tanke på videre oppfølging. Første fase med prøveboringer under Jurong Island er gjennomført. 50 meter ned kommer man til fjell med god kvalitet. Neste fase vil være ytterligere kartlegging og måling av spenning i fjellet.

Utveksling av forskere og fellesprosjekter på bløte bergarter kan bli et langsiktig samarbeid. Enda større potensial ligger det i en kommersiell markedsutnyttelse av lager for råolje. Singapore ligger ved en av verdens mest trafikkerte shippingruter for råolje. I et volatilt oljemarked kan mellomlagring i et av de viktigste knutepunktene for verdens råoljehandel representere interessante forretningsmuligheter. Kanskje ser vi allerede konturene av norske kommersielle interesser?

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.