MENINGER

«Et skritt i feil retning»

Leiligheten i prosjektet Aktivhuset er i Seniorgårdens hus i Norra Djurgårdsstaden.
Leiligheten i prosjektet Aktivhuset er i Seniorgårdens hus i Norra Djurgårdsstaden. Bilde: Norra Djurgårdsstaden
27. okt. 2015 - 13:53

Kommentaren er skrevet av Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), Martin Smedsrud Kristensen i Norsk Bioenergiforening (Nobio), Knut Olav Knudsen i NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening, Heidi M. Juhler i Norsk Fjernvarme, Åse Lekang Sørensen i Norsk solenergiforening, Nils Bøhn i Norges Skogeierforbund, Eli Hermine Heyerdahl Eide Rørentreprenørene Norge og Kristin Hildre Rørvik i Naturvernforbundet.

For at temperaturen på jorden ikke skal overstige 2 grader må industriland som Norge redusere sine klimagassutslipp med 80 – 95 prosent innen 2050. Til tross for at Norge har undertegnet Kyoto-avtalen er våre utslipp i dag høyere enn i 1990 som er referanseåret for avtalen.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sendte forslag til nye energikrav til bygg (TEK 15) på høring i februar 2015. Dette forslaget er en del av klimaforliket fra 2012 som sier at energikravene i byggteknisk forskrift (TEK) skal skjerpes til passivhusnivå i 2015 og til nesten nullenerginivå i 2020.

Byggeiere har tatt målene i klimaforliket på alvor, og flere aktører realiserer nå bygg med ambisiøse energimål. Det er mange elementer i forslaget fra DiBK som har bred støtte i byggebransjen. Dette gjelder både innskjerpelser på bygningskroppen og på tekniske installasjoner i bygg.

Derimot har forslaget om å fjerne reguleringen av elektrisitet til oppvarming møtt stor motstand. Det var nesten 200 aktører som leverte høringssvar innen fristen 18. mai. Bare 20 prosent av disse støttet DiBK sitt forslag om å fjerne reguleringen av el til oppvarming av bygg.

Svensker kjøpte norsk teknologi i fjor: I år tar den av

Et skritt i feil retning

"Et skritt i feil retning". Det var slik mange av aktørene omtalte forslaget om å oppheve reguleringen av elektrisk oppvarming. Forslagene til DiBK vil gi en lavere energibruk i byggsektoren hvis de innføres.

Men når DiBK foreslår å fjerne reguleringen av elektrisitet til oppvarming risikerer vi en økning i bruken av elektrisitet i byggsektoren sammenlignet med TEK 10. Samtidig innebærer forslaget at vi kan få bygg med elektrisk oppvarming som har en større effektbelastning på strømnettet på de kaldeste dagene.

Oppdaget megatabbe: Måtte stoppe alt arbeid på Berlins nye flyplass

Kan redusere klimagassutslipp

For at Norge skal kunne kutte klimagassutslipp og nå våre klimamål, er det viktig å frigjøre elektrisitet i byggsektoren gjennom energieffektiviseringstiltak, og gjennom å bruke fjernvarme, varmepumpe, bioenergi og solvarme til oppvarming av bygninger.

Denne elektrisiteten kan benyttes i sektorer som i dag baserer seg på en betydelig mengde fossile energibærere. Selv om Norge sammenlignet med mange andre land har en høy andel fornybar energiproduksjon er fortsatt over halvparten av energiforbruket fossilt.

Frigjort elektrisitet kan brukes til konvertering av fossil energibruk innenfor transportsektoren, industrien og innen olje- og gassutvinning.

Frigjort elektrisitet i byggsektoren gir også muligheter for utvidelser og nyetablering av energikrevende industri som eksempelvis aluminiumsproduksjon og datasentre. Dette gir verdiskapning og arbeidsplasser i Norge, og bidrar til å kutte klimagassutslippene globalt. 

Sintef er involvert i det nordiske forskningsprosjektet NORSTRAT som har sett på hva som må gjøres for å ha et nordisk kraftsystem fritt for fossil energi.

De har funnet ut at rundt 70 TWh av et samlet nordisk elektrisitetsforbruk på 400 TWh i 2010 kom fra fossile energikilder. De anslår samtidig at en fullstendig elektrifisering av den private bilparken vil utgjøre rundt 30 TWh i året.

Det skulle bli verdens høyeste bygg: Nå brukes fundamentet som fiskefarm

handler ikke bare om forsyningssikkerhet

NVE er en av aktørene som i sitt høringssvar støtter forslaget om å fjerne reguleringen av elektrisitet til oppvarming av bygninger. NVE skriver i sitt høringssvar at de frem mot 2030 ikke ser noen problemer med forsyningssikkerheten for elektrisitet, og at det derfor ikke er et problem at elektrisk oppvarming er den løsningen som velges.

NVE var med i faggruppen som arbeidet med "Klimakur 2020", som er grunnlaget for stortingets klimaforlik. Vi er derfor forundret over at NVE i sitt høringssvar kun fokuserer på forsyningssikkerhet, og ikke tar innover seg de store utfordringene Norge har med å kutte utslippene av klimagasser.

For at Norge skal kunne kutte klimagassutslippene med 20 – 25 millioner tonn frem til 2030, må vi erstatte store mengder fossil energibruk med fornybar elektrisitet. Energieffektivisering og regulering av elektrisk oppvarming i bygninger er av de mest miljøvennlige måtene å skaffe denne elektrisiteten på.

Det siste vi trenger da er energikrav til bygninger som går i feil retning ved at de tillater økt bruk av elektrisitet til oppvarming av bygninger.

Se resultatet: Arkitekten var lei av alle energikravene

DiBK i utakt med Norden og EU

Når DiBK foreslår å fjerne reguleringen av bruk av elektrisitet i bygninger er de helt i utakt med de andre nordiske landene og resten av Europa.

Dette er merkelig i en tid da Norge blir stadig tettere integrert med resten av Europa både fysisk gjennom nye mellomlandsforbindelser, og regulatorisk gjennom ulike EU-direktiver og forordninger. Norge har også en avtale om samordning med EU når det gjelder nye klimamål for 2030, og Norge er også tilknyttet EUs ETS-regime for omsetning av klimakvoter.

Vi stiller også spørsmål ved om DiBK og NVE her ikke bare er i utakt med resten av Europa, men også et bredt flertall på stortinget som både ønsker å kutte norske klimagassutslipp og å skape nye grønne arbeidsplasser i Norge.

Dette ser vi blant annet i statsbudsjettet for 2016 hvor regjeringen foreslår redusert sats på elavgift for datasentre og elferger.

Vi mener DiBK må beholde dagens regulering av elektrisitet til oppvarming av bygninger. Regjeringen skal våren 2016 legge frem energimeldingen hvor de vil behandle energibruk i flere sektorer samlet.

Her vil det være naturlig å se på hvor det er best å bruke vår fornybare elektrisitet utfra tilgjengelighet og kostnader ved videre utbygging. Det blir derfor etter vårt syn feil av DiBK å gjøre store endringer i regulering av bruk av elektrisitet til oppvarming av bygninger ved innføring av nye energikrav i 2016.

Lean Construction: Post-it-lapper ga hus med null byggefeil

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.