ARBEIDSLIV

Erstatning til Nordsjø-dykkere

– De første utbetalingene vil komme tidlig på nyåret, opplyser avdelingsdirektør Ola Heen Strømmen i Rikstrygdeverket.

Kompensasjonsordningen åpner for utbetalinger av engangsbeløp fra 150 000–200 000 kroner. Kompensasjonen skal gis til Nordsjø-dykkere som mottar uførepensjon og er minst 50 prosent ufør. Beløpet fastsettes ut fra uføregraden (50–100 prosent ufør).

Kontorsjef Sven Lindstrøm i Rikstrygdeverket sier til Teknisk Ukeblad at erstatningsutbetalingen trolig vil komme cirka 100 tidligere Nordsjø-dykkere til gode. – Men det ligger i denne sakens natur at dette er et grovt anslag. Vi vet ikke det eksakte antallet før søknadene ligger på bordet, sier Lindstrøm.

Søknadsskjemaer for å fremme krav om slik kompensasjon vil foreligge på trygdekontorene i neste uke. – Søkere må selv ta kontakt med nærmeste trygdekontor eller fylkestrygdekontoret i Rogaland, som skal behandle disse sakene, for å få søknadsskjema. Behandlingen av kravene vil skje fortløpende etter hvert som de kommer inn i henhold til retningslinjene fra Stortinget og Sosialdepartementet, opplyser Heen Strømmen.

Hovedvilkåret for å få kompensasjon er at søkeren har arbeidet som dykker i oljevirksomheten i Nordsjøen i minst tre år til sammen før 1990. Kompensasjonen kan likevel gis uavhengig av dette, dersom vedkommende har senskader som kan knyttes til én eller flere bestemte hendelser under dykkingen før dette tidspunktet, opplyser Rikstrygdeverket.

Også etterlatte kan få kompensasjon, når det kan dokumenteres at avdøde fylte eller ville fylt vilkårene for kompensasjon, opplyser avdelingsdirektør Heen Strømmen. Som etterlatte i denne sammenheng regnes personer som fyller vilkårene for å få etterlattepensjon eller barnepensjon fra folketrygden.

Det er satt av ni millioner budsjettkroner for utbetaling i 2001, og ytterligere seks millioner kroner for utbetaling i 2002–2003.

Les mer om: