OLJE OG GASS

Enoksen: StatoilHydro er best sammen

TALER EIEREN MIDT I MOT: Hydro-sjef Eivind Reiten har gått kritisk ut mot eieren av den nye giganten,  her representert ved  Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen, selv om han er foreslått som styreleder i det nye selskapet.
TALER EIEREN MIDT I MOT: Hydro-sjef Eivind Reiten har gått kritisk ut mot eieren av den nye giganten, her representert ved Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen, selv om han er foreslått som styreleder i det nye selskapet. Bilde: Helge Hansen, Hydro
Mona Strande
30. mars 2007 - 12:43

- Regjeringen mener at sammenslåingen av de to selskapene er industrielt og strategisk fornuftig. StatoilHydro vil sammen kunne skape større verdier enn de har kunnet gjøre hver for seg, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Stavanger og Nord-Norge

Det er regjeringens oppfatning at navnet StatoilHydro på en god måte ivaretar tradisjonene fra de to sammenslåtte selskapene, og slutter seg til navneforslaget. De legger til grunn at selskapets hovedkontor blir i Stavanger, samtidig som StatoilHydro må opprettholde kompetansemiljøene andre steder i Norge.

- Det er viktig at selskapet legger til rette for videre vekst i Nord-Norge når aktivitetsnivået gir grunnlag for det. Regjeringen forventer at økende aktivitet vil gi industrielle virkninger i nord med naturlig tilhørighet av relevante ledelsesfunksjoner, sier Enoksen.

En gigant på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet har i stortingsproposisjonen vurdert virkningene sammenslåingen mellom Statoil og Hydro får for olje- og gassvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

- Sammenslåingen fører til endringer i virksomheten som vil kreve myndighetenes oppmerksomhet i tiden fremover, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Det sammenslåtte selskapet StatoilHydro vil ha sin hovedvirksomhet på norsk sokkel, og derfor ha en sterk egeninteresse i å utvikle og drive denne virksomheten best mulig, heter det i en pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Statoil og Hydro har begge vært viktige selskaper i utviklingen av norsk petroleumsvirksomhet, og har stått for utbygging og drift av de fleste store norske olje- og gassfeltene.

Etter sammenslåingen vil StatoilHydro operere 80 prosent av petroleumsproduksjonen.

Vil ikke redusere eierskap

Regjeringen har derfor i stortingsproposisjonen vurdert om selskapet blir så stort at det er grunnlag for å stille vilkår som reduserer selskapets eierskap eller antall operatørskap på sokkelen. Formålet ville være å styrke andre aktører for å søke å kompensere for den viktige rollen Hydro har i så fall hatt som rettighetshaver og operatør.

-Vi har vurdert mulige positive effekter ved slike vilkår opp mot kostnader og risiki, og har konkludert med at slike vilkår ikke vil bidra til forbedret ressursforvaltning eller økt verdiskaping fra petroleumsvirksomheten, sier statsråd Enoksen.

StatoilHydro vil bli en stor kunde både som rettighetshaver og operatør. Selskapet forventes å stimulere til bred konkurranse og mangfold blant leverandørene for å sikre gode og effektive løsninger.

Olje- og energidepartementet vil følge nøye med på hvordan StatoilHydro opererer i forhold til leverandørindustrien og vurdere eventuelle effekter sammenslåingen kan få for leverandørindustrien.

Forventer stor FoU-satsing

Regjeringen mener at StatoilHydro vil ha sterk egeninteresse i fortsatt å satse betydelig på FoU.

-Regjeringen forventer at selskapet opprettholder forsknings- og utviklingsaktiviteten i Norge på linje med det selskapene har hver for seg i dag, sier olje- og energiministeren.

Regjeringen mener det er viktig at StatoilHydro har kompetanse og finansiell styrke til å lete etter og bygge ut nye felt. I dag har de fire største funnene på sokkelen som planlegges utbygd andre operatører enn StatoilHydro. Utviklingen går med andre ord mot et økende mangfold av rettighetshavere og operatører på norsk kontinentalsokkel.

Regjeringen mener det er flere forhold som tilsier at StatoilHydro vil operere i tråd med god ressursforvaltning av petroleumsressursene:

- Selskapets virksomhet i Norge vil i mange år fremover være selskapets hovedvirksomhet. StatoilHydro vil som operatør være avhengig av å involvere og få tilslutning fra andre rettighetshavere for å fatte beslutninger, sier Enoksen.

Tett oppfølging

Sammenslåingen kan likevel påvirke sokkelvirksomheten, noe som regjeringen vil ta hensyn til i forvaltningen av petroleumsressursene.

Relevante myndighetsorganer, altså ressurs-, sikkerhets- og miljømyndighetene, vil i tiden fremover vurdere behovet for å gjennomgå sine virkemidler og arbeidsmetoder, samt vurdere hvorvidt disse er tilstrekkelige for å følge opp de ulike myndighetenes ansvarsområder i virksomheten på en fullgod måte.

-Jeg vil som ansvarlig statsråd for forvaltningen av petroleumsressursene se til at myndighetsapparatet som følger opp ressursforvaltningen har den nødvendige kompetansen og kapasiteten til å følge opp petroleumsvirksomheten på en tilfredsstillende måte, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.