Energikrise i TU

elkraft

I et intervju i TU nr. 14/02 advarer forskningssjef Petter Støa i Sintef om at "energikrisen ligger latent". Bakgrunnen for denne krisen er at vi nå bruker mer elektrisk energi enn hva vi selv kan produsere i et normalår. Ifølge artikkelen kan løsningen være å øke produksjonen av elkraft.

Dette vitner om en snever forståelse av energi, der nettopp tendensen til å sette likhetstegn mellom elkraft og energi kan tilegnes mye av æren for den situasjonen som beskrives.

Tatt i betraktning at elkraft utgjør bare ca 5 % av vår samlede energiproduksjon, blir det meningsløst å snakke om energikrise. I tillegg til elkraft har vi et mangfold av energiressurser å spille på. Som eksempel kan nevnes: gass, olje, bioenergi, ulike varmepumpeløsninger etc. Utfordringene i dag ligger i å frigjøre elektrisitet fra oppvarming og å ta i bruk den store produksjonen av energi vi har på en hensiktsmessig måte.

I den utstrekning at vi har en energikrise, ligger den etter mitt skjønn i at vi har gjort oss så avhengig av én enkelt energibærer. Denne krisen skyldes mangel på en realistisk energipolitikk og ikke mangel på energi.

Leiv Arne Marhaug

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå