Energi i drikkevann

  • energi

I fjor inngikk E-CO Energi og Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (VAV) samarbeid om å installere små turbiner i vannrørene.

I stedet for å strupe vanntrykket på tradisjonell måte, kan det installeres små mini- og mikrokraftverk rundt omkring i byen.

E-CO Tech har vært utførende konsulent i forprosjektet, der 13 mulige prosjekter for kraftproduksjon ble identifisert.

Fem av disse ble nærmere analysert. Tre av anleggene er i vannverkets distribusjonsnett og to på tilførselsdelen fra Langlivann. Forundersøkelsen viser at tre av de fem anleggene vil gi lønnsomhet.

Effekt på 1,1 megawatt

To kraftstasjoner er plassert i tilknytning til høydebasseng, én ved kum med reduksjonsventil, én på overføringsledningen fra Langlivann og én ved bunntappe-tunnel ved Langlivann.

Nåverdi for de tre lønnsomme prosjektene lå mellom 500.000 kroner og 13 millioner kroner. - Prosjektene representerer en samlet installert effekt på 1,1 MW, og en stipulert årsproduksjon på 8 GWh, opplyser prosjektleder Øyvind Rogne.

E-CO Energi og VAV skal nå gjennomføre et detaljprosjekt for etablering av et mikrokraftverk på Furulund basseng like ved personalboligene til Ullevål universitetssykehus. E-CO Tech er utførende konsulent for detaljprosjektet som gjennomføres i år.

Suksesskriteriene

E-CO Tech mener disse kriterier er viktige for vannverkseiere ved etablering av kraftproduksjon i vannrør:

* Vannføring og fallhøyde for å vurdere mulig produksjonskapasitet.

* Tilstrekkelig innvendig plass for montasje av de nødvendige mekaniske og elektriske arrangement (turbin og tilhørende rørarrangement) for minimalisering av anleggskostnader for kraftproduksjon i sentrale byområder.

* Avstand til eksisterende vei/adkomst for å vurdere anleggskostnader for kraftproduksjon i tilførselsledninger i grisgrendte områder.

* Avstand til eksisterende kraftlinje/kraftkabel, samt tilgjengelig overføringskapasitet, for å vurdere anleggskostnader for nettilknytning.

Lønnsomheten knyttet til kraftproduksjon i vannrør kan økes ytterligere ved at produksjonen inngår i ordningen for grønne sertifikater som er under etablering eller ved at prosjektene får tilskudd fra Enova SF.

Potensial

Olje- og energidepartementet kartla i 1980 produksjonspotensialet i vannverk over hele landet. Kartleggingen oppdateres i år av Norconsult på oppdrag av NVE.

I 1980 var det ca. 1400 vannverk fordelt på de 430 kommunene i Norge. Det ble stipulert et produksjonspotensial på ca. 900 GWh fra nedslagsveiene til vannverkene. Av dette kunne ca. 130 GWh produseres i vannveiene til vannverkene, mens de øvrige 770 GWh kunne produseres i minikraftverk som utnyttet overskuddsvann fra vannverkenes nedslagsfelt.

- Eiere av vannverk bør identifisere de mest lønnsomme prosjektene. Inntekter fra denne typen kraftverk vil gi et kjærkomment bidrag til kommunekassen, mener Øyvind Rogne.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå