NETTARKIV

En ny tunnel er riktig løsning

Det vil kanskje interessere redaksjonen å vite at jeg 17. januar i år sendte et brev om samme tunnel til Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF), tilknyttet NIF. Bakgrunnen for mitt brev er det jeg lærte om planene for oppgradering av Lieråsen jernbanetunnel under Kursdagene på NTNU i januar. I den diskusjonen vi hadde uttalte jeg at den utredede løsning basert på rehabilitering må være en fundamentalt feilaktig løsning. For meg synes den eneste samfunnsøkonomisk riktige løsning å være en ny tunnel. Ulike kostnadstall har versert, men det synes som om overslag viser, slik som bl.a. fremgår av TUs artikkel, at omkostningene med å oppgradere dagens tunnel vil bli tilnærmet av samme størrelse som å bygge en ny tunnel. Fra brevet mitt vil jeg gjenta at den usikkerhet som vil være forbundet med tids- og kostnadsoverslag for en ny parallell-tunnel vil være vesentlig mindre enn for de rehabiliteringsarbeider som nå planlegges. Bransjens erfaringer med rehabiliteringsarbeider av den type og det omfang det her vil bli tale om, tror jeg er svært begrenset.

NFF behandlet min henvendelse i styremøtet 7. februar og vedtok at brevet mitt skulle “oversendes Jernbaneverket med anmodning om en videre redegjørelse, vurdering av og eventuell besvarelse av de spørsmål og synspunkter som fremkommer.” Styret har også bestemt seg for å gi temaet rehabilitering av tunneler og bergrom en sentral plass på foreningens årlige temadag 10. mai.

Einar Broch

Les mer om: