ENERGI

Dyrt klimamål

Men det er før vi bygger nye gasskraftverk.

– Teknisk sett kan Norge klare å oppfylle forpliktelsene vi er pålagt av Kyotoavtalen. De siste utslippsfremskrivningene tyder på at vårt land må redusere utslippene av klimagasser med 12 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i 2010, opplyser avdelingsdirektør Harald Dovland i Miljøverndepartementet.

En tiltaksanalyse fra Statens forurensningstilsyn (SFT) viser at det er mulig å redusere utslipp med ca seks millioner tonn CO 2 -ekvivalenter til en pris på under 200 kroner tonnet. Det omfatter tiltak i prosessindustrien og enøktiltak. Gjennomsnittsprisen på tiltakene er 75 kroner tonnet, hvilket gir en prislapp på 450 millioner kroner årlig for de første seks millioner tonn karbondioksidutslipp.

Men ved å betale 400 kroner pr tonn, kan utslippene reduseres med nær 12 millioner tonn. De seks millioner tonn karbondioksid som kommer oppe de første seks, må dekkes inn ved kvotekjøp på et internasjonalt marked. Så langt kan prognosene tyde på at prisen blir rundt 200 kroner tonnet for disse utslippene. Dermed blir den totale summen for hele utslippreduseringen 1650 millioner kroner årlig.

Kvotesystem

Om kort tid legger regjeringen frem en Stortingsmelding om norsk klimapolitikk. Et nasjonalt kvotesystem vil ha en sentral plass der. I tråd med tidligere stortingsvedtak er dette et viktig virkemiddel.

Uten nye tiltak vil Norges utslipp ligge 26 prosent over 1990-nivået i 1912 – dersom vi bygger gasskraftverk på Kårstø, Kollsnes og Skogn.

Uavklarte spørsmål

Viktige spørsmål i Kyotoprotokollen er uavklarte. Derfor vil mange industriland vente med å ratifisere den inntil regelverket for kyotomekanismene, håndhevelse og opptak av klimagasser er vedtatt. Av den grunn er det usikkert når den trer i kraft.

I slutten av juni vil forhandlingene som ble avbrutt i Haag i november 2000 – COP6 – tas opp igjen i Bonn. Siktepunktet er å oppnå enighet der.

Les mer om: