ENERGI

Dyr plantabbe vil støyplage barn

Prosjektorganisasjonen for det nye sentralsykehuset i Akershus (SiA) vil etablere et nytt, flott akuttmottaksenter med helikopterbase i de gamle lokalene til Hjelpemiddelsentralen.

Den ligger vegg-i-vegg med fire barnehager, og en femte er nettopp bygd. Foreldre og personale i barnehagene protesterer, og retningslinjene i plan- og bygningsloven er klare: Landingsplasser for fly og helikopter bør ikke ligge så nær slike bruksbygninger.

Dette har planleggerne oversett. De har ikke konsekvensutredet plasseringen, og har allerede startet forberedelsene til å flytte akuttmottaket til stedet. Dette til tross for en høringsfrist på lokaliseringen til 8. november.

Skandaløst

– Dette er skandaløst. Det viser en total neglisjering av barnas behov, og demonstrerer at deres velferd ofte blir oversett i det voksne samfunnet, tordner Kristian Gløersen.

Han er leder for foreldreutvalget i en av de berørte barnehagene som nå kan få landingsplassen for ambulansehelikoptrene bare 80 meter utenfor gjerdet på lekeplassen.

Må kanskje flytte

Det er spesielt to barnehager med 160 barn og 50 ansatte som blir liggende i den verste støysonen. Den ene av disse to er enddog helt ny, og ennå ikke tilflyttet. Resultatet av kollisjonen barn-helikopter kan bli at barnehagene må flyttes. Det kan fordyre helikopterbasen med nesten 45 millioner kroner.

– Hvis en ny konsekvensutredning konkluderer med at barn og ansatte blir utsatt for en utillatelig støybelastning, er det en logisk konsekvens at barnehagene bør flyttes, sier hovedverneombud Finn W. Halvorsen ved SiA. Han er rask til å presisere at slike løsninger ikke er diskutert ennå.

Det betyr at den nye barnehagen til 13 millioner kroner blir stående tom, og at to nye barnehager kan koste ytterligere rundt 30 millioner kroner.

Driftsleder Elin Alseth ved barnehagene ønsker ikke å kommentere situasjonen overfor tekblad.no. Men i et bekymringsnotat til konstituert driftssjef Agnar Holm som tekblad.no har sett, uttrykker hun sterk bekymring for støyplager så vel som luktplager for både barn og ansatte.

Stress og hørselskader

I en støyutredning som Sintef har foretatt for prosjektorganisasjonen Sykehusprosjektet i Akershus (SPA) kommer det fram at de to mest berørte barnehagene kommer inn under den såkalte støysone II. Det vil si at brukerne kan bli eksponert for varig støy høyere enn 60 dB (EFN). Sintef beregnet også at maksimalstøyen i dette tilfellet kan komme opp i 85 dB (MFN) over kortere perioder.

– Dette er over de grenseverdier som kan gi stress og somatiske hørselskader, opplyser forsker og støyekspert Gunn Marit Aasvang ved Folkehelsa. Hun understreker imidlertid at det er kommunelege og fylkeslege som avgjør i slike saker.

Kommunelegen i Lørenskog, Margreta Bondevik, forteller til tekblad.no at de ennå ikke har tatt stilling til støysituasjonen.

– Men barn bråker jo så mye fra før, sier hun, og bekrefter dermed Gløersens poeng innledningsvis. Hun lover imidlertid å ta et møte med en uavhengig støyekspert for å utrede problemet.

Får ikke bygge

Miljøverndepartementet pålegger kommunene bestemte retningslinjer ved planlegging av bygninger med støyfølsomt bruksformål, noe en barnehage er definert som.

I retnmingslinjene står det at «I støysone II bør kommunene ikke tillate etablering av bygninger med støyfølsomt bruksformål, eller etaberling av flyplass som medfører at tilsvarende eksisterende bygninger havner i sonen.»

Effektiv sentral

Helikopterbasen som kommer vegg-i-vegg med barnehagene blir en del av Europas første såkalte spat-sentral. Spat står for «senter for pre-hospital akutt- og transportmedisin», og betyr at ambulansetjenesten og akuttmedisinsk kommandosentral blir lagt sammen med basen for ambulansehelikoptrene.

– Samlokaliseringen betyr en betydelig effektivisering av dagens tjenester, sier prosjektleder Sigbjørn Strømmen hos SPA.

– Disse tjenestene samarbeider, har mye felles opplæring og ofte felles personell. En ny spat-sentral vil bety svært mye for akuttmedisinske tjenester vi kan tilby befolkningen på Østlandet.

Strømmen innser at det ikke er ideelt å legge helikopterbasen tett ved barnehagene. Men alternativene er enda dårligere:

– Når alle forhold vurderes, slik som innflygningstraseer og beliggenhet i forhold til SiA og øvrig bebyggelse, er denne den mest optimale løsningen, hevder han.

Les mer om: