Disse ingeniørene er det størst behov for nå

Fire av ti bedrifter trenger ingeniørkompetanse.

Fire av ti bedrifter i NHOs undersøkelse svarer at de har et udekket behov for ingeniører og teknologer. Aller flest av disse trenger byggingeniører og elektroingeniører.
Fire av ti bedrifter i NHOs undersøkelse svarer at de har et udekket behov for ingeniører og teknologer. Aller flest av disse trenger byggingeniører og elektroingeniører. Bilde: Dag Yngve Dahle

Ledigheten blant ingeniører har mer enn doblet seg de siste to årene. Bare i løpet av den første måneden i år sto 1100 nye ingeniører uten jobb

Likevel er det fortsatt et høyt behov for ingeniørkompetanse i Norge, skal vi tro resultatene fra NHOs årlige kartlegging av kompetansebehovet til medlemsbedriftene:

Fire av ti medlemsbedrifter i NHO sier at de har behov for ingeniører og teknologer. Kun håndverksfag er mer etterspurt enn ingeniørkompetanse.

17 prosent av bedriftene sier behovet for å rekruttere ingeniører er stort, 24 prosent at de i noen grad har behov for teknisk kompetanse. 

Og det er innen byggfag, elektrofag og mekaniske fag at behovet for ingeniører er størst.

Bygg og elektro

Byggfag og elektrofag er de desidert mest etterspurte utdannelsesretningene innenfor ingeniørkompetanse. 36 prosent av bedriftene som trenger ingeniører, trenger byggingeniører og elektroingeniører. 

Deretter følger maskiningeniør (30 prosent), prosessingeniør (19 prosent) og dataingeniør (19 prosent). 

Kun fem prosent av bedriftene som trenger ingeniørkompetanse i 2016 har behov for petroleumsingeniører.

Blant de største bedriftene, med 250 eller flere ansatte, er det elektroingeniører og maskiningeniører som mest etterspurt.

Av de store bedriftene som trenger ingeniørfaglig kompetanse svarer hele 55 prosent av de trenger kompetanse innen de to fagretningene.

Til tross for at ingeniørfag og tekniske fag er den nest mest etterspurte faggruppen blant NHOs medlemsbedrifter, hvor 17 prosent av bedriftene oppgir et stort behov, er det en liten nedgang fra 2015. 

– Behovet er der

Behovet for ingeniørutdannet kompetanse er høyt i både små og store bedrifter, men behovet er betydelig mer utbredt blant de største bedriftene, viser rapporten.

Blant bedrifter med over 250 ansatte sier nesten tre av fire at de har behov for ingeniørfaglig kompetanse, og nesten 40 prosent av dem svarer at behovet er stort.

Det siste er 10 prosentpoeng lavere enn i fjorårets undersøkelse, men likevel høyt sett på bakgrunn av den rådende konjunktursituasjonen, skriver NHO i rapporten.

– Svarene tyder på at behovet for ingeniørkompetanse er der selv om det ikke er rom for like høy aktivitet per i dag. 

Samtidig er det verdt å merke seg at bedriftene også melder om økt tilgang på ingeniørkompetanse. En undersøkelse utført blant Norsk Industris medlemsbedrifter viser at tilgangen på ingeniører har snudd dramatisk på bare to år

I 2014 fikk kun en femtedel av bedriftene lett tak i ingeniørene de trengte – i år svarer hele 95 prosent det samme.

Femårsperspektiv

Are Turmo, kompetansedirektør i NHO, understreker at bedriftene er spurt om hva slags kompetansebehov de har i et femårsperspektiv.

Det er med andre ord ikke slik at 40 prosent av bedriftene i undersøkelsen er klare til å ansette ingeniører i dag.

– Dette tyder jo på at bedriftene har et lenger perspektiv på kompetanse, enn bare akkurat det de trenger i dag. Det reflekterer også et udekket kompetansebehov innen ingeniørfag som har vært der lenge, og som fremdeles er der, til tross for nedgangstider, sier Turmo til Teknisk Ukeblad.

Han påpeker samtidig at det også er en nedgang i bedrifter som sier de har et udekket kompetansebehov.

– Men det kan være nærliggende å tro at bedriftene tenker at markedet vil komme tilbake, når vi ser på resultatene fra undersøkelsen, sier kompetansedirektøren.

Resultatene for øvrig har ikke endret seg nevneverdig fra i fjor.

Færre har udekket behov

Totalt oppgir 52 prosent av NHO-bedriftene at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov i 2016. Samlet utgjør det en nedgang fra tidligere år, hvor andelen har vært rundt 57 prosent.

Graden av udekket kompetansebehov er også mer ujevnt fordelt på foreninger enn tidligere.

I Abelia sier over 60 prosent av bedriftene at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov, mens andelen er under 30 prosent i Norsk olje og gass.

I Norsk olje og gass er graden av udekket kompetansebehov halvert bare siden 2014.

Ser man på kompetansebehovet etter region, er det ikke overraskende at det er i Rogaland behovet for kompetanse er lavest.

Det er høyest i Troms, Sogn og Fjordane og Oslo/Akershus.

Trenger oljeingeniører fremover

Innenfor Norsk olje og gass er det fremdeles et høyt antall bedrifter som oppgir at de vil trenge ingeniørfaglig kompetanse - hele 80 prosent. 

– Her er det viktig å minne om at det bedriftene er spurt om å vurdere behovet de neste fem årene, som ifølge NIFU kan basere seg på en forventning om at aktiviteten etter hvert kan ta seg opp, skriver NHO i sin rapport. 

Teknisk Ukeblad har tidligere skrevet at det er fare for at det til våren blir søkerflukt fra oljefag i høyere utdanning. NHO mener unge ikke bør la seg skremme av alle nedbemanningene i bransjen. 

– Det er nedbemanninger i noen regioner, men den nasjonale etterspørselen etter ingeniører er fortsatt stor. NHO er særlig opptatt av å rekruttere flere unge til realfag og tekniske fag, sier NHOs kompetansedirektør, Are Turmo.

Les mer om: