DOKTORGRADER

Dinoflagellater i det marine næringsnettet.

Studiet hadde som mål å se nærmere på hvilken rolle de heterotrofe formene innen algeklassen dinoflagellater har i marine næringsnett. Det ble lagt fokus på kvalitative og kvantitative aspekter ved fødeopptaket hos disse beiterne. Resultatene viste at heterotrofe dinoflagellater, som til tider forekommer i store mengder, vil være viktige beitere i mikroplanktonet med forholdsvis høye opptaksrater.

Det er også vist at enkelte arter er svært selektive i deres valg av bytte, mens andre arter er mer generalister. Selektiv beiting vil føre til høyere beitetrykk på enkelte planktonalger, og vil kunne virke strukturerende på mikroplankton-samfunnet. Tidligere antok man at det var et mer eller mindre fast forhold mellom beiter- og bytte-størrelsen, hvor beiteren var forholdsvis mye større en byttet.

Arbeidet viser at heterotrofe dinoflagellater hovedsakelig ernærer seg av relativt store planktonformer, også bytter som er større enn dem selv. Slik sett skiller disse seg fra andre beitere i mikrozooplanktonet, noe som har flere interessante konsekvenser for energioverføringen på lavere trofiske nivåer. Blant annet vil det endre på konkurranseforholdene om bytte.

I næringskjeden vil heterotrofe dinoflagellater plassere seg mellom primærprodusenter og større zooplankton former. Et ekstra ledd i næringskjeden vil kunne føre til redusert energioverføring til høyere trofiske nivåer. Heterotrofe dinoflagellater er vanlige og til tider viktig beitere. Slik sett burde man i framtidige modeller for energitransport i marine pelagiske næringsnett ta hensyn til denne gruppen beitere for å kunne gi et mer korrekt bilde av næringsnettet.

Lars-Johan Naustvoll er født i Bodø i 1971 og er cand scient med biologi hovedfag fra UiO i 1996.

Les mer om: