Damanleggene lekker

Forsker Viggo Jensen har gitt ut en rapport som bygger på en landsdekkende spørreundersøkelse gjort blant vassdragsteknisk personell i Norge.

-På spørsmål om sikkerhet, tiltak og skadeutvikling, ble det svart at det må gjøres omfattende ombygginger på åtte prosent av dammene i løpet av nær framtid, mens fem prosent av dammene må rives eller bygges på, sier Jensen til Gemini.

Planlagte utbedringer kommer allerede opp i 2,5 milliarder kroner, men bare 12 prosent av de spurte oppga konkrete beløp for kommende reparasjoner.

Det store antall skader som ble rapportert kan skyldes at mer enn halvparten av dammene er over 40 år gamle. I denne perioden var det et stort produksjonspress, noe som kan ha forringet kvaliteten på dammene tror Jensen. I den senere tid har det også kommet strengere byggetekniske krav til nye damanlegg.