KRAFT

CO2-utslippene kan reduseres med 50 prosent

Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
27. juni 2008 - 07:02

I 2008 versjonen av IEAs Energi Teknologi Perspektiv-studie, ETP, tas det opp to hovedscenarioer, et kalt Act og ett kalt Blue.

Har beregnet for lav oljepris

Begge scenariene tar utgangspunkt i at energibruken innen 2050 kommer til å dobles, noe som vi få store konsekvenser for CO 2-utslippene i forhold til dagens nivå.

I utgangspunktet har IEA brukt en oljepris på 60 + 10 dollar per fat.

– Dette er en altfor lav oljepris i forhold til dagens marked. Oljeprisen i seg selv vil medføre økt satsing på fornybar energi, sier Pieter Boot som er ansvarlig for ETP i IEA.Skeptisk til offentlig pengebruk

IEA-direktøren påpeker at det er et misforhold i statlig energiforskning.

Tidligere ble det brukt store midler til forskning rundt energieffektivisering og på alternativ energi. I dag er dette overlatt til private.

- Med tanke på den store offentlige innsats som gjøres inne atomfysikken for å finne frem til en fusjonsreaktor, hvor det fortsatt er svært langt frem, er det et paradoks at det ikke brukes mer på å løse de store problemene vi har med bruk av fossile brensler. CO 2-utslippene vil få langt større konsekvenser for verdenssamfunnet enn hva som kan løses med fusjonsreaktoren, sier Boot.

Aggressiv innsats

– I Act scenariet vil vi ikke øke utslippene i forhold til dagens nivå. Forutsetningen for å få til dette er at det er en kvotepris på CO 2 som er på 50 dollar per tonn, forteller Boot. Til sammenligning er dagen CO 2-avgift på norsk sokkel 300 kroner, eller 60 dollar per tonn.

– Men vi anser Blue. scenariet som det mest aggressive. Her reduseres utslippene betydelig og det krever en omlegging av dagens energisystem. Bluescenariet er viktigst å følge skal vi unngå de konsekvenser av høye CO 2-utslipp som er skissert av FNs klimapanel, sier Boot.Høyere energieffektivitet

ETP-studien viser at de største reduksjonen fås ved en kraft forbedring av energieffektiviteten. Særlig vil det monne i forbindelse med isolering av hus, og effektivisering av logistikk (transport) og industrielle prosesser.

– For Norge vil ikke dette bety så mye, fordi dere har vannkraften, men for resten av OECD-landene, hvor store deler varmes opp med fjernvarme eller olje, vil dette bety mye, sier Boot.

Studien legger også vekt på en omlegging i transportsektoren til mer miljøvennlige drivstoffer vil bidra til å redusere utslippene.Massiv atomkraftutbygging

– Det som med norske øyne er mest interessant er at vi har lagt stor vekt på CO 2 fangst og lagring. Vi ser at en stor del av elektrisitetsproduksjonen kommer til å komme fra kullkraftverk, samt fra gasskraftverk som må renses for klimagasser, sier Boot.

I tillegg viser studien en kraftig vekst i antall atomkraftverk. – Vi tror at en god del av disse blir de såkalte 4. generasjons kraftverk, hvor avfallsproblemene er mindre. Men i manges øyne har vi også et avfallsproblem med CO 2, selv om dere i Norge har lang erfaring med å deponere dette i Nordsjøen, sier Boot.Ønsker handling

Pieter Boot legger vekt på at det haster med å komme i gang.

– Vi trenger 20 fullskala demonstrasjonsanlegg innen 2015. Av dette bør minst 3-4 være gasskraftverk eller forskjellige gasskraftverksteknologier, sier han.

Pengene må komme fra OECD-landene selv. EU må her være en pådriver.

– Det er stadig mange fine ord, men det er lite handling. Nå må snart politikerne i Europa bestemme seg om de vil satse på dette, sier administrerende direktør i Aker Clean Carbon, Oscar Graff i en kommentar.AS Norge i 225 år

IEA har beregnet at omleggingen av energistrukturen kommer til å koste flesk. Men dagen energipriser er mer enn dobbelt så høye som det vi har lagt i beregningene i ETP.

– Det viser at markedet er i stand til å dekke kostnadene. Det er snakk om vilje for å få dette til, sier Boot.

Totalkostnadene i ETP har IEA beregnet til å være 225 000 milliarder kroner på verdensbasis. Dette tilsvarer 225 norske statsbudsjett frem til 2050.

Les mer om: