FORUM

CO2-rensing ved gasskraftverk

MILJØ Det er merkelig at staten skal krangle med Statoil om CO2-rensing av gasskraftverket på Tjeldbergodden, og for øvrig også med andre potensielle kraftverksbyggere om den samme saken.

Det må være klart at staten må gå inn og betale merkostnadene for CO2-rensingen, både for investeringene og driften. Det er Norge som nasjon, dvs. staten, som har inngått Kyotoavtalen, ikke Statoil eller de andre aktuelle aktørene. Og det er staten som må sørge for at Norge etterlever avtalen. Vi ligger allerede dårlig an. Med gasskraft uten CO2-rensing havner Norge blant de verste miljøsynderne.

Det er staten som fremfor noen vil høste den økonomiske gevinsten av det økte utbyttet av olje fra feltene på norsk sokkel som injisering av CO2 fra disse gasskraftverkene åpner muligheter for. Økt tømmingsgrad av oljefelt ved CO2-injisering er et velkjent fenomen. Ifølge Bellonas undersøkelser ligger det an til en ekstra inntekt til staten på lavt regnet 1000 milliarder kroner for det merutbyttet som CO2-injisering i de norske oljefeltene kan gi. Vi må være klar over at fra nå av og fremover går det raskt nedover med oljeproduksjonen på norsk sokkel. Feltene tar til å tømmes for det utbyttet som konvensjonell utvinning kan gi. Dette med CO2 til oljefeltene burde være lite å betenke seg på.

Nå bør den rød-grønne regjeringen komme i gang. Det er riktig at flere interessante løsninger på utskilling og håndtering av CO2 fra kraftverk er under utvikling/forbedring i retning av lavere kostnader. Men det fins også teknologi som kan tas i bruk straks. Hvis det skal ventes på den endelige teknisk/økonomisk beste løsningen, så kommer vi aldri i gang. Da dør kua mens gresset gror.

Nå bør staten gi markedet klar beskjed om at verkene, herunder det på Tjeldbergodden, skal bygges og at CO2 skal renses ut og deponeres samt at staten vil gi refusjon for de ekstra kostnadene. Og så be de aktuelle leverandørene komme med sine beste tilbud. Det er vel og bra med bidrag til forskning på området, men de aktuelle leverandørene driver først og fremst markedsorientert forskning. Når det er klart at markedet er der, blir det virkelig fart i forskningen. Det er da de beste løsningene og resultatene kommer.

Dette er fremtidens teknologi, og Norge har unike muligheter til å bli ledende på området. Nå ligger både England og Sverige (Vattenfall) i startgropen mens Norge krangler. Den som er først ute med referanseanlegg og teknisk erfaring på dette området, vil ha store fordeler som teknologileverandør i et kommende marked. La oss komme i gang!

Ole Bøckman

Les mer om: