SAMFUNN

Bredbånd styrkes

Potten av økte midler på 100 millioner kroner til it-satsinger rommer blant annet midler til nye tjenester ved Brønnøysundregistrene, nye tjenester i Statens pensjonskasse, etablering av Norsk språkbank, digitalisering av arkiv og bibliotek, digitale landkart, arealressurskartlegging og kartlegging av behov for støtteordninger til bredbåndsutbygging.

Norsk innholdsindustri skal styrkes gjennom Norges forskningsråd og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND).

Disse tiltakene utgjør til sammen 50 millioner kroner.

Regjeringen vedgår at utbredelsen av bredbånd i Norge har gått langsommere enn ønskelig i forhold til målene i regjeringens handlingsplan for bredbånd.

– I lys av dagens situasjon mener regjeringen at det er nødvendig å gå systematisk og bredt frem for å styrke bredbåndsutbyggingen. Dette gjenspeiles i de prosjekter og tiltak som er foreslått i budsjettet, heter det i Nærings- og handelsdepartementets (NHD) pressemelding i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2002.

Forsinkelsen gis flere forklaringer: Endringer i det økonomiske klima i IT-sektoren, tvil om det er tilstrekkelig konkurranse i bredbåndsmarkedet, en konkurranse som det er det offentliges rolle å styrke; og den offentlige etterspørselen etter bredbåndstjenester. Det hersker en viss usikkerhet om hvilken nytteverdi bredbånd vil ha for brukerne, og aktørene har vært for lite samkjørte på utbygging av fremføringsveier for telenett.

– Norge er blant de ledende land i verden når det gjelder tilgang til og bruk av Internett, med en meget stor ISDN-andel sammenlignet med andre land. Dette kan ha bidratt til at Internett-brukerne i Norge har hatt færre incentiver til å ta i bruk bredbånd, ifølge pressemeldingen fra NHD.

I tillegg går regjeringen inn for å videreføre 152 millioner kroner til IT-forskning over Forskningsrådets budsjett. Høykom-programmet koordineres med andre programmer og det foreslås økt fra 38,5 til 53,5 millioner kroner. Minst 7,5 av disse millionene foreslås øremerket bredbåndsutbygging i Finmark.

Det foreslås 4,5 millioner kroner til å opprette et prosjekt som skal arbeide med IT-sikkerhet. E-handelsprosjektene VeRDI og BIT videreføres innenfor SNDs rammer på minst samme nivå som tidligere.

Sosial og helsedepartementets arbeid med infrastruktur for helsesektoren styrkes med ca 25 millioner. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets satsing på IT i utdanningen styrkes med 27 millioner til totalt 307 millioner kroner.

Les mer om: