Bomveiene stenger for jernbanenTaper til bilen

Bare ett nytt prosjektBondevik lovte«Det legges til grunn en videreføring av den årlige godtgjørelsen til NSB, mens det legges opp til økning av bevilgningene til Jernbaneverket. Ressursene vil i hovedsak bli kanalisert mot hovedbanestrekningene, intercitytriangelet og nettet rundt de største byene. Det legges vekt på bedret kapasitet, frekvens, kvalitet og regularitet, samt å få ferdigstilt påbegynte utbygginger».Manglende sikringØkt pendling

Opp med farten