NYETEKNOLOGIER

Bommet radikalt

Finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen.
Finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen. Bilde: Stig Weston
Tore Stensvold
15. mai 2007 - 10:43

I Revidert nasjonalbudsjett kommer det fram at regjeringen bommet stygt på sine spådommer om forhold som påvirker makroøkonomien. • Vekst i fastlands-BNP: Feil! Spådom: 2,5 %. Reelt: 4,6 prosent.
 • Vekst i verdensøkonomien: Feil – ble mye høyere
 • Investeringer i fastlandsindustrien: Feil – ble mye høyere
 • Investeringer i oljeindustrien: Feil – ble mye høyere
 • Husholdningenes inntekt: Feil – ble mye høyere
 • Husholdningenes konsum: Feil! Ble mye høyere enn ventet
 • Sysselsettingen: feil! Spådom: 1% vekst. Reelt: 3,1%
 • Arbeidsledighet: feil! Spådom: 4,1% ledige. Reelt: 3,4%
 • Konsumprisindeksen: Feil! Høyere enn anslått
 • Oljepris: Feil! Ble høyere
 • Overskudd på statsbudsjett: Feil! Ble mye større


Nøkternt sier regjeringen:

”Veksten i fastlandsøkonomien i fjor ble klart høyere enn ventet.”

Nå mener regjeringen at den har lært: I Revidert er de fleste anslag oppjustert.

”Også i år ligger det an til at veksten i fastlandsøkonomien vil bli sterkere enn tidligere lagt til grunn. Anslaget for veksten i BNP for Fastlands-Norge i 2007 er oppjustert fra 2,9 pst. i Nasjonalbudsjettet 2007 (NB07) til 3,7 pst. i denne meldingen. Oppjusteringen har bl.a. sammenheng med at utviklingen i husholdningenes etterspørsel har vært sterkere enn ventet.

Privat konsum anslås nå å øke med 4 pst. i 2007, 1 prosentpoeng mer enn lagt til grunn i NB07. Samtidig anslås veksten i boliginvesteringene til 5 pst. nå, mens det i NB07 var lagt til grunn nullvekst. Etter framleggelsen av NB07 har arbeidsmarkedet strammet seg raskere til enn tidligere ventet, med svært sterk sysselsettingsvekst og raskt fall i arbeidsledigheten.

Høy lønnsomhet i bedriftene taler for fortsatt sterk vekst i bedriftsinvesteringene i år, og anslaget oppjusteres fra 6,1 pst. til 7,5 pst. Sammen med en oppjustering av oljeinvesteringene, bidrar også dette til høyere vekstutsikter i år. Veksten i konsumprisene (KPI) i år er i denne meldingen nedjustert med hele 1 prosentpoeng, til ¾ pst. Det er i hovedsak det sterke fallet i elektrisitetsprisene mot slutten av 2006 og i begynnelsen av inneværende år som trekker anslaget for KPI-veksten ned.”

Les mer om: