SAMFERDSEL

Bom stopp for veisystem

BOMNEI: Det automatiske bomsystemet fungerer meget bra. I underkant av seks prosent går med til administrasjon og innkreving, resten går rett i kassa. Likevel er det inntektssvikt.
BOMNEI: Det automatiske bomsystemet fungerer meget bra. I underkant av seks prosent går med til administrasjon og innkreving, resten går rett i kassa. Likevel er det inntektssvikt.Bilde: Anders J. Steensen


Tønsberg: Etter ett års drift av bompengeringen, svikter inntektene betydelig.

Statens vegvesens prognoser bommet stygt da et nytt bompengefinansiert veisystem for Norges eldste by ble vedtatt av politikerne i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Vestfold Fylkeskommune i 1999. Forslaget ble senere tatt inn i Nasjonal Transportplan og vedtatt av Stortinget.

Antallet biler gjennom Tønsberg er langt lavere enn Vegvesenets prognoser. Dermed ble antallet betalende bilister for lavt. For mange anskaffet en bombrikke og kjører med rabatt. Inntektene fra bomringen rundt Tønsberg svikter. Resultatet er at det mangler hele 600 millioner kroner for å få til en tilfredsstillende utbygging av veinettet i og rundt byen.

Det finnes ikke penger til det som var hovedhensikten med hele utbyggingen: en sikker ny forbindelse ut til øyene Nøtterøy og Tjøme.

– Med dagens finansiering får vi fullført veipakke 1, som er en ny ringvei rundt Tønsberg, og muligens en enkel ny klaffebro ved siden av den eksisterende broen over til Nøtterøy. Men vi har ikke penger til nødvendige trafikkmessige tiltak på Presterød og Teie, sier prosjektleder Steinar Aspen i Statens vegvesen.

Må øke avgiften

En av utfordringene er at nesten hele prosjektet er bompengefinansiert. Selv om dette er en riksveiutbygging, må bilistene dekke hele 95 prosent av kostnadene ved utbyggingen. Skal jobben bli gjennomført, må det til en betydelig økning i avgiften, en forlengelse av innkrevingsperioden eller en kombinasjon av begge. Nå er ikke situasjonen helt mørk finansielt.

Forutsetningene for bompengefinansieringen var nemlig en rente på syv prosent, mens dagens rentenivå ligger på 2,5 prosent. I forhold til Samferdselsdepartementets forskrifter for finansiering hjelper imidlertid ikke den lavere renten. Fortsatt krever de 6,5 prosent rente i finansieringen når betalingsplanene skal godkjennes.

– Det er anledning til å justere satsene i takt med inflasjonen, forteller Aspen. Men med en prisstigning på under to prosent, er det en fattig trøst. Han legger til at målet for hele utbyggingen er å bedre forholdene for myke trafikanter og gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken.

Med teskje og kost

Selve utbyggingen er delt inn i to faser. Den første fasen er en ny ringvei fra Kjelle (vestlig innfart) til Kilen, slik at trafikk fra E18 og til blant annet Essos raffineri på Slagen ikke føres gjennom byen, slik som i dag. Vegvesenet bygger 3,5 kilometer ny vei, hvorav 1,9 kilometer er i en ny firefelts tunnel gjennom Frodeåsen frem til Slagendalen og Kilen.

En av de største utfordringene ved denne utbyggingen er at både på Kjelle og ved Kilen ligger veiene helt inntil verneverdige våtmarksområder. Disse områdene må det ikke gjøres inngrep i eller forurenses. Norske og internasjonale naturverninteresser forsøkte derfor i det lengste å stoppe utbyggingen.

Fase 2 er heller ikke enkel. Bortsett fra pengemangelen, er utfordringene store ved å grave gjennom en middelalderby, dersom veinettet gjennom byen må bygges om. Utbygger må dekke kostnadene ved arkeologiske utgravinger. Veiutbygging med teskje og kost er både tidkrevende og kostbart.

Riksantikvaren har kommet med innsigelser mot bygging av nye veier i Tønsberg by. Han frykter bygging vil medføre stor skade på de forskjellige jordlagene og skade eventuelle fortidsminner.

Ny Nøtterøy-forbindelse

Hovedutfordringen for fase 2 er ny forbindelse til Nøtterøy. Det utredes flere alternativer med både bro- og tunnelløsninger. Velges en løsning fra vest med forbindelse til Hogsnesåsen mot Stokke, ser Vegvesenet på både bro og tunnel. Landbruksmyndighetene har varslet innsigelse mot en tunnelløsning, fordi det vil kreve mye dyrket mark.

– En bro med veiforbindelse over til Hogsnesåsen vil også løse problemet med trafikken mot Stokke, som i dag går på svært smale veier, forteller Aspen. – Utfordringen består i å finne en løsning som får minst mulig konsekvenser for bebyggelsen.

En senketunnel under fjorden rett nord for byen er et alternativ som griper lite inn i bebyggelsen på begge sider av fjorden. Denne løsningen møter likevel hindringer fordi den grenser opp til et av våtmarksområdene og fordi den ender midt i industriområdet til tidligere Heerema Tønsberg. Dessuten er dette det klart dyreste alternativet.

Innenfor Tønsberg-pakkens økonomiske rammer kan kun alternativet med en ny bro i parallell til eksisterende bro realiseres. Denne løsningen krever inngrep i byen samt en utbedring av eksisterende vei fra Kilen til Tønsberg.

Løsningen er uheldig både for våtmarksområdene og for å ta vare på byens arkeologiske arv. Dessuten blir dette en klaffebro. Løsningen innebærer fortsatt en viss risiko ved at broen kan stå i åpen stilling og svekke beredskapen på Nøtterøy og Tjøme, med til sammen 25.000 innbyggere om vinteren og 50.000 i sommermånedene.

Må godkjennes nå

Vegvesenets planer er å få godkjent sin anbefaling i løpet av februar. De har arbeidet med konsekvensutredningene og høringsrundene siden midten av oktober.

Om kort tid faller en avgjørelse om hvor veien skal ligge. Dette sendes så til Fylkeskommunen for godkjenning.

Men prosjektet kan fortsatt bli liggende i dødvanne. For det er stor lokal motstand mot bompengeprosjektet. Partiene i posisjon i de tre berørte kommunene ønsker å avholde en folkeavstemming om utbyggingen i fase 2. Sannsynligvis vil denne bli holdt i forbindelsemed høstens stortingsvalg.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.