DOKTORGRADER

Bergarten anortositt

Avhandlingen har fokus på Rogaland anortosittprovins i Sør-Norge.

Dannelsen av store volumer av bergarten anortositt er knyttet til et bestemt intervall av jordens historie, kalt proterozoikum (2500-540 millioner år siden). Anortositt består nesten utelukkende av mineralet plagioklas, og dannelsesmekanismene har vært omdiskutert gjennom flere årtier. De største spørsmålene har vært knyttet til hvilken type bergartssmelte som var ansvarlig for dannelsen, og om smeltene ble dannet i den øvre del av jordens mantel eller i de nedre deler av skorpen. Ved å analysere isotopforholdene til de eksotiske grunnstoffene rhenium og osmium har Schiellerup og samarbeidspartnere påvist at anortosittene i Rogaland-provinsen ble dannet fra smelter produsert i den nedre skorpe.

I tilknytning til de store anortosittene finnes ofte betydelige forekomster av mineralet ilmenitt, som er den vesentligste kilden for titan for produksjon av Ti-metall og titanoksid til pigmentindustrien. Feltarbeid, mineral- og isotopkjemiske undersøkelser har vist at den videre utvikling i anortosittenes utgangssmelter produserte ilmenittforekomster med en forutsigbar variasjon i sammensetningen. Dette har betydning for prospekteringen etter ilmenitt med bestemte kjemiske egenskaper. Schiellerups arbeid viser at utviklingen av og sammensetningen til Ni-Cu sulfid-forekomster i Rogaland var en konsekvens av utgangssmeltens sammensetning og prosesser i smeltene under krystallisering av anortosittene og de relaterte bergartsenheter.

Avhandlingen har tittelen Igneous processes in anorthosites and ilmenite-bearing plutons in the Rogaland Anorthosite Province, Southwest Norway . Den er utført ved Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU, med professor Tore Prestvik som hovedveileder. Norges forskningsråd, Norges geologiske undersøkelse og Titania AS har gitt støtte til anlyseutgifter og feltarbeid.

Les mer om: