Norsk Hydro, Sunndlasøra Aluminiumsverk. Nye hall og elektrolyseanlegg 2002 (Bilde: Norsk Hydro)

Bedre Sunndalsmiljø

Norsk Hydros splitter nye anlegg på aluminiumsverket i Sunndalsøra betyr bedre miljø for de som arbeider der og for lokalmiljøet.

Naturlig ventilasjon betyr redusert støy. Fluoridutslippene vil bli noe mindre enn de er i dag, men fortsatt kan variasjoner i værforhold føre til restriksjoner på beitedyr nederst i Sunndalen. SO 2 -utslippene blir omtrent som i dag.

Fordi støvutslippene blir lavere og utslipp til luft av PAH reduseres sterkt, vil luftkvaliteten bli bedre. Lukten som Søderberg-produksjonen forårsaket vil stort sett forsvinne. Også utslipp av PAH til sjøen blir nærmest borte. Klimapåvirkningen går ned fordi fluorkarbonutslippene reduseres.

Fire nye gassrenseanlegg bygges for å ta hånd om avdamping og støving fra elektrolyseprosessen. Renseanleggene består i hovedsak av to prosesstrinn: Først et tørrensetrinn med aluminiumoksid som rensemedium. Deretter en våtvasker som bruker sjøvann. For å forsyne våtvaskerne bygges en sjøvannspumpestasjon med kapasitet på over 12.000 m 3 sjøvann pr. time inn og tilsvarende mengde ut.

Fra gassrenseanleggene er det mulig å ta ut om lag 200 GWh varme. Dette tenkes brukt som fjernvarme for lokalsamfunnet, inkludert satsing på ny næringsvirksomhet, som fiskeoppdrett. Fjernvarmeprosjektet er et samarbeid mellom Hydro Aluminium, Sunndal Energi og Sunndal kommune.