NYHETER_BYGG

Bedre luft på skolen

Nøtterøy kommune utvider og ruster opp Borgheim skole. Skolen har for liten plass og har lenge slitt med for høy innetemperatur og dårlig luft. Tidlig i byggeprosessen fokuserte byggherren på dette. Rådgivende ingeniør Dagfinn Jørgensen i Drammen har tidligere stått bak utradisjonelle løsninger med såkalt naturlig eller hybrid ventilasjonsanlegg. I tillegg til bedre kontroll med innetemperaturen, reduseres også problemer med tørr luft i klasserommene vintertid. Resultatet for Borgheim skole blir et oppdriftsanlegg i nybygget og et friskluftsanlegg i eksisterende bygg.

Jørgensen mener flest mulig innemiljøproblemer kan løses av byggeriet selv.

– Teknologien må forsterke naturens egenskaper og drivkrefter, ikke erstatte dem. Det må være samspill mellom bygningens varmetreghet og VVS-anleggenes systemregulering. Derfor må bygningene planlegges slik at vi kan oppnå godt termisk innemiljø uten bruk av mekaniske kjøleanlegg og befuktningsanlegg, sier han.

Velprøvde materialer

Under det nye tre etasjers tilbygget, med et samlet areal på 1950 kvm, bygges en 600 kvm stor uisolert, støpt betongkulvert for lufttilførsel. Luften tas inn via et luftinntakstårn utvendig og forbindes med en støpt betongkulvert til kulverten under skolebygget. Kulverten er utformet for å oppnå maksimal energiutveksling med grunnen. Et forvarmebatteri sikrer at temperaturen i kulverten ikke synker under 0 gr. C.

– For å skape gode undervisningsrom benytter vi oss av gode, velprøvde materialer, som tegl, betong og enkelte trematerialer. Vi må benytte tunge hygroskopiske materialer for å kunne holde mest mulig konstant temperatur; materialer som har evnen til å ta opp fuktighet når det er fuktoverskudd, og avgi fukt når det er underskudd, for eksempel pussede muroverflater og pusset treullsement, forklarer Jørgensen.

Luften tilføres klasserommene via kanaler i tunge veggkonstruksjoner og høytsittende tilluftventiler. Temperaturen på tilluften er alltid lavere enn romluften og vil derfor flyte ut i rommet langs gulvene. Termiske krefter gjør at den brukte luften stiger til taket, der den evakueres gjennom store åpninger og sjakter til takoppbygg.

Årstidstilpasset

Takoppbyggene utstyres med motorstyrte vinduer som plasseres i fremherskende vindretning. En vindføler styrer vinduene slik at det alltid er vinduet i le som åpnes.

– Luftmengden blir automatisk årstidstilpasset. Den fukten som avgis fra menneskene, stemmer godt overens med den oppvarmede luftmengden som behøves for å kjøle bort menneskenes varmetilskudd. Dermed får vi en god balanse der den relative fuktigheten vil holde seg rundt 30-35 prosent RH, legger han til.

Luftfuktighet

Relativ luftfuktighet angir forholdet mellom vanninnholdet i luften og den vannmengde som luften maksimalt kan inneholde i form av vanndamp ved den samme temperaturen. I skolebygg klages det ofte på tørr luft. Undersøkelser som Åke Larson Construction refererer til, viser at omfanget av symptomer fra slimhinner øker når en oppholder seg i lengre tid i rom med lav relativ fuktighet – under 20 prosent RH.

En annen undersøkelse viser at færre personer klager på tørr luft ved lav relativ fuktighet når romtemperaturen er 21-22 gr. C. Åke Larson Construction anbefaler verdier på minimum 30 prosent RH relativ fuktighet i undervisningsrom, grupperom og arbeidsplasser i skolebygg.

Les mer om: