Iskanten

Åtte eksisterende oljelisenser kan havne innenfor iskantsonen: Miljøfaglige instanser frarådet tildelingen av samtlige

Ny forvaltningsplan er ventet rett etter påske.

Den gule linjen er iskanten Greenpeace og de miljøfaglige instansene vil ha. Dersom den blir vedtatt ligger åtte oljelisenser innenfor iskantsonen. Rød linje viser isfrekvens på 30 prosent av aprildagene 1967-1989, mens grønn linje viser isfrekvens på 30 prosent av aprildagene 1988-2017.
Den gule linjen er iskanten Greenpeace og de miljøfaglige instansene vil ha. Dersom den blir vedtatt ligger åtte oljelisenser innenfor iskantsonen. Rød linje viser isfrekvens på 30 prosent av aprildagene 1967-1989, mens grønn linje viser isfrekvens på 30 prosent av aprildagene 1988-2017. (Foto: Norsk olje og gass)

Ny forvaltningsplan er ventet rett etter påske.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Det er ventet at regjeringen i løpet av kort tid legger frem en revidert forvaltningsplan for havområdet Barentshavet og Lofoten. Det innebærer også en revurdering av hvor den såkalte iskanten skal gå.

Dersom maksimal isutbredelse blir lagt til grunn, noe så godt som alle fagmiljøene ønsker, vil iskanten trekkes sørover. Da havner åtte eksisterende oljelisenser innenfor iskantsonen, hvor det er politisk enighet om at det ikke skal drives med oljevirksomhet.

En gjennomgang Greenpeace har foretatt viser at miljøfaglige instanser på forhånd frarådet tildelingen av samtlige åtte lisenser.

Olje- og energidepartementet valgte å se bort fra de faglige rådene, og tok dem likevel med i konsesjonsrundene.

Bakgrunn: Her kan du lese mer om hva iskanten er og hvorfor den er så viktig – og alternativene for definisjon som nå diskuteres

(Se oversikt over lisensene og høringsuttalelsene nederst i saken). 

Les også

Frarådet utlyst eller ilagt restriksjoner

Av de åtte lisensene ble én lisens tildelt i 22. konsesjonsrunde, tre lisenser i 23. konsesjonsrunde og fire lisenser i 24. konsesjonsrunde.

Gjennomgangen til  Greenpeace viser at alle de åtte oljelisensene enten ble frarådet utlyst eller ilagt restriksjoner av miljøfaglige råd, nettopp på grunn av nærhet til iskantsonen.

Blant argumentene for at lisensene ikke burde tildeles, er nærhet til sårbare områder hvor det forekommer is, for lite kunnskap om effekter av olje i is, og nærhet til fuglelivet på Bjørnøya.

Én av lisensene er den nordligste lisensen som ble tildelt i 23. konsesjonsrunde. Den inneholder Korpfjell-prospektet, og lå også innenfor den daværende definerte iskantsonen. Bare timer før utlysningen av konsesjonsrunden i 2015 ble iskantsonen foreslått flyttet.

Greenpeace mener dette viser at den sittende regjeringens økende uvilje mot å lytte til de miljøfaglige rådene, rokker ved både den kunnskapsbaserte forvaltningspraksisen i Norge, og truer de stabile rammevilkårene for oljenæringen.

– Denne situasjonen kunne lett vært unngått om regjeringen hadde lyttet til miljøfaglige råd. Nå har flere oljeselskaper fått oljelisenser de ikke kan få lov til å utforske. Det er et brudd med den kunnskapsbaserte forvaltningspraksisen vi har vært stolte av i Norge, og også de stabile rammevilkårene for oljenæringen, sier leder for Greenpeace Norge, Frode Pleym, til Teknisk Ukeblad.

Han mener det er på tide at regjeringen nå retter opp i sine egne feil.

– Føre-var-prinsippet må legges til grunn, og regjeringen må lytte til kunnskapen. I første omgang må regjeringen nå lytte til de miljøfaglige rådene og definere iskantsonen der vitenskapen mener at den går, ikke der oljeindustrien vil ha den, understreker Pleym.

– Viktig miljøslag

Miljøorganisasjonen får støtte fra SV's Lars Haltbrekken. Han er klar på at olje i de mest sårbare områdene må bli liggende.

– Dessverre har den sittende regjeringen overkjørt miljøfaglige advarsler. Vi mener grensen for iskanten må trekkes det er 0,5 prosent sjanse for å finne is i april måned. Innenfor der kan det ikke være tillatt å sette i gang ny oljevirksomhet. Vi mener også at man da må skrinlegge de utvinningstillatelsene som er gitt, sier han til Teknisk Ukeblad.

Han har en rekke forventninger til den forvaltningsplanen som snart legges frem av regjeringen. Med Frp ute av regjering, det eneste partiet som har tatt til orde for at definisjonen av iskanten bør være dynamisk og følge områdene det til enhver tid er is, bør de sårbare og verdifulle områdene her kunne sikres.

– Vi må følge anbefalingene fra forskerne. Det har vist seg at av dem er det kun Oljedirektoratet som vil trekke iskanten lenger nord. Skal man legge miljøhensyn til grunn, må vi lytte til de miljøfaglige instansene, ikke OD. Vi har en forventning om at iskantsonen blir holdt oljefri, men også de andre sårbare områdene langs kysten, som Lofoten, Vesterålen, Senja og Eggakanten, understreker SV-politikeren.

Haltbrekken og SV vil dessuten ta initiativ til at forvaltningsplanen får en grundig behandling i Stortinget. Planen er å ha et vedtak før sommeren, men han mener det blir knapt med tid til å kunne gjennomføre en skikkelig høring i saken.

– Dette er et av de viktigste miljøslagene i denne stortingsperioden. Da må vi sikre at demokratiet virker godt, at forskere og miljøorganisasjoner blir skikkelig hørt. Om saken må utsettes og ikke blir ferdig før i høst eller til neste vår, så får så være. Det viktigste er at saken får skikkelig behandling, poengterer han.  

Les også

– Ikke kunnskapsbasert

Pleym sier han er overrasket over å oppdage at alle de åtte lisensene var frarådet tildelt.

– Vi har sett på det litt stykkevis og delt tidligere, men bildet blir veldig åpenbart når du ser det i sammenheng. Det viser at oljeforvaltningen ikke er kunnskapsbasert, påpeker han.

Han mener oljeindustrien i for stor grad har fått definere hva norsk forvaltningspraksis skal være, og mener lisenser som dette aldri ville blitt tildelt om det ikke var slik.

Greenpeace er klare på hva de mener konsekvensene må bli: At grensen for iskantsonen settes i tråd med det faglige instanser sier – og at det har tilbakevirkende kraft for de lisensene som alt er delt ut, som da vil ligge innenfor denne sonen.

– Oljeselskap vil da sitte med lisenser som de ikke vil få lov til å utforske. Det kunne vært unngått om regjeringen hadde lyttet til fagkunnskapen, understreker Pleym.

Samtidig har Equinor med flere siden utdelingene av disse lisensene gått ut og sagt at de ikke lenger har tro på de nordligste områdene på sokkelen, som Barentshavet sørøst, hvor Korpfjell-prospektet ligger. Da nye blokker for oljeleting ble sendt på høring i slutten av mars, var dessuten alle de foreslåtte blokkene i Norskehavet.

– Vi tror og håper dette viser en genuin mangel på interesse for å lete lengst nord fra oljeselskapene. Da har vi en merkelig situasjon hvor det nesten er slik at oljeselskapene går foran det politiske Norge, når det gjelder oljeforvaltningen i nord. Vi står overfor et veivalg, som det er overmodent at vi tar, og det er fullstendig likegyldig om det gjøres av klimahensyn eller økonomiske hensyn. Dette er åpenbart for noen oljeselskap, for investorer, nå må politikerne ta konsekvensene av det, understreker Pleym.

Åtte lisenser

De åtte lisensene i Barentshavet det er snakk om er følgende:

 • PL 964 – Aker BP
 • PL 963 – Aker BP
 • PL 962 – Spirit
 • PL 854 – Equinor
 • PL 615B – Equinor
 • PL 966 – Equinor
 • PL 858 – AkerBP (Stangnestind)
 • PL 859 – Equinor (Korpfjell)
Dersom iskanten i den nye forvaltningsplanen blir definert som områder med 0,5 prosent isfrekvens, som er det forslaget fagmiljøene, med unntak av Oljedirektoratet, støtter, vil alle disse lisensene havne innenfor iskantsonen.
 
Norsk olje og gass legger til at dersom man i tillegg skal operere med en 50 kilometer buffer, som enkelte organisasjoner har foreslått, så er det et betydelig høyere antall lisenser, inkludert Wisting-feltet, som vil påvirkes.

Frarådet tildeling

24. konsesjonsrunde:

Fra Norsk Polarinstitutts høringsuttalelse. Gjennomstreket betyr at blokken ble utlyst, men ikke tildelt.

– Norsk Polarinstitutt viser til det sammenhengende arealet av 28 blokker helt inntil buffersonen rundt Bjørnøya, grense for maksimal isutbredelse i perioden november – juli, samt SVO Polarfronten. Norsk Polarinstitutt fraråder igangsetting av petroleumsaktivitet i alle disse sammenhengende blokkene. Nærheten til sjøfuglkoloniene på Bjørnøya og funnene i SEATRACK gjør at vi fraråder aktivitet hele året. Den aggregerte risikoen for uhellshendelser forutsatt aktivitet i mange av de foreslåtte blokkene anses å være for høy.

– Norsk Polarinstitutt fraråder derfor aktivitet i blokkene 7318/4-6, 7319/4-6, 7320/1-6, 7321/1-3, 7321/6, 7322/1-2, 7322/4-5, 7420/12, 7421/10-12, 7422/10-12 og 7423/10. I tillegg fraråder Norsk Polarinstitutt aktivitet i blokkene 7325/2 og 7426/10-11 sentralt i Barentshavet Sør på grunn av sannsynlighet for is, subsidiært ingen boring i perioden januar – mai.

Lisenser helt eller delvis innenfor maksimal isutbredelse delt ut i 24. konsesjonsrunde:

 • PL 962 (7322/1-2, 7322/4-5)

 • PL 963 (7422/10-11)

 • PL 964 (7320/1-6, 7321/1-3, 7420/12, 7421/10-12)

 • PL 966 (7325/2, 7426/10-11)

23. konsesjonsrunde:

Fra Norsk Polarinstitutts høringsuttalelse. Gjennomstreket betyr at blokken ble utlyst, men ikke tildelt.

– Norsk Polarinstitutt mener at følgende foreslåtte blokker som direkte berører Forvaltningsplanens SVO Polarfront eller Variabel iskant ikke bør legges ut: 7335/3, 7336-1, 7435/9-12 og 7436/10. På bakgrunn av sannsynligheten for påvirkning på arealer med forhøyet økologisk sårbarhet i iskantsonen og polarfronten anbefaler Norsk Polarinstitutt i tillegg at følgende blokker i region A (nordøstlige del av Barentshavet sørøst) og i region B i Barentshavet sør ikke legges ut: 7322/3, 7323/1, 7335/1-3 og 7434/7-9. Videre mener Norsk Polarinstitutt at det bør legges boretidsbegrensninger i region C, i midtre del av Barentshavet sørøst, dvs. følgende blokker: 7234/3, 7234/6-9 (7-9 ble ikke tildelt), 7234/11-12, 7235/1-5, 7235/7, 7332/9 og 7333/7. Boring bør ikke tillates i perioden 1. januar–30. april i dette området. Selv om sårbarheten er størst om våren, når produksjonen er høyest, må det tas høyde for at et eventuelt oljesøl i januar etter all sannsynlighet vil bli værende i området.

Oljelisenser i strid med iskanten:

 • PL 859 (7435/9) (Korpfjell)

Oljelisenser helt eller delvis innenfor maksimal isutbredelse:

 • PL 859 (7335/1-3, 7336/1, 7434/7-9, 7435/9-12 og 7436/10)

 • PL 858 (7234/3, 7235/1-5, 7234/6)

 • PL 854 (7322/3, 7323/1)

22. konsesjonsrunde:

Fra Norsk Polarinstitutts høringsuttalelse.

– Uhellsutslipp i de nordligste blokkene, spesielt de nord for 74°N (7423/12, 7424/10, 7425/10 og 7425/11), men også 7323/3, vil under ugunstige is- og værforhold komme i kontakt med is, og områder i umiddelbar nærhet til Bjørnøya, i løpet av timer.

– Det er fortsatt store kunnskapshull knyttet til effekter av olje i is. Når det gjelder nivå på eksisterende beredskap og oppsamlingsteknologi vet vi imidlertid at oppsamling av oljeutslipp i is fortsatt er en teknologi på et tidlig utviklingsstadium, samt at vi fortsatt vet for lite om skjebnen til olje i is, og hvilke langsiktige effekter slike utslipp vil medføre. Det er derfor helt nødvendig å anvende føre-var-prinsippet i Barentshavet når man nå vurderer å igangsette petroleumsvirksomhet i områder i umiddelbar nærhet til iskanten.

Fra høringsuttalelsen til Direktoratet for naturforvaltning.

– Vi er bekymret for at eventuelle utslipp fra aktivitet i disse blokkene vil ha stor sannsynlighet for å berøre iskanten, og medføre konsekvenser for arter som lever der og de rike iskantsamfunnene. Det er begrenset kunnskap om hvordan olje vil kunne påvirke arter og økosystemer i iskantsonen. Vår tilrådning er at blokkene 7423/12 og 7424/10 og 7425/10, 11 ikke lyses ut. Videre anbefaler vi at det stilles strenge vilkår knyttet til eventuell aktivitet i blokk 7323/3, og at det stilles vilkår om at eventuell aktivitet må styres bort fra perioder hvor iskanten har sørlig utstrekning.

Oljelisenser i nærheten av iskanten:

 • PL 615b (7425/10 og 7425/11)

Les også

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå