350 meter betongtunnel i Stjørdal på anbud

350 meter betongtunnel i Stjørdal på anbud
Støping av Tangtunnelen blir en krevende oppgave. Konstruksjonen må være vanntett, tunnelbunnen blir liggende lavere enn havnivået. Bilde: Ill erk, Statens vegvesen

Oppdraget er fjerde entreprise på ny E 6 mellom Værnes og Kvithammar. Det omfatter alt anleggsarbeid i forbindelse med Tangtunnelen, inkludert omfylling av tunnelen, planering og bygging av jordvoller og system for vann, avløp og pumping. Elektro og styringssystemer inngår i entreprisen, men det skal ikke detaljprosjekteres. Byggherren har allerede gjort det.

I entreprisen inngår også midlertidig omlegging av veger. Det blir en omfattende jobb. Nåværende E 6 har to felt og går i dagen på hele strekningen. Ny E 6 skal gå i samme trasé, utvidelsen vil skje til begge sider. Før tunnelen og trauet kan støpes, må E 6 legges om. Bebyggelsen i området ligger slik til at midlertidig E 6 ikke bare kan legges ved siden av dagens veg. Den midlertidige traséen må krysse den permanente.

Betongarbeidet blir også krevende. Den laveste delen av tunnelen vil ligge 2,5 meter under grunnvannsnivået og 75 centimeter under havnivået.

Vegvesenet regner med byggestart i januar. Jobben skal være gjort innen 1. september 2011.

Les mer om: