3,5 km av E 105 på anbud

3,5 km av E 105 på anbud
Strekningen som skal utbedres er markert nede til høyre på kartet. Ill.: Statens vegvesen

Strekningen som skal utbedres går mellom Elvenes og Storskog. En kilometer vil få helt ny trasé, for øvrig blir den nåværende traséen til E 105 fulgt i grove trekk.

Når utbyggingen er fullført høsten 2013, har vegen fått en bredde på 8,5 meter, skuldre inkludert. Parallelt med kjørebanen blir den en 3,5 meter bred gang/sykkelveg.

På deler av vegtraséen har grunnen vært så dårlig at masse ble fjernet og ny masse lagt ut som forbelastning. Denne jobben er utført av Svein Thomassen fra Alta for ca. tre millioner kroner.

Mellom Elvenes og Storskog er det 5 km. Det er behov for utbedring av hele strekningen, men Vegvesenet nøyer seg med å ta 3,5 km i denne omgangen på grunn av usikkerhet om framtidig trasé.

På Storskog skal grensestasjonen flyttes, men det er ikke avgjort hvor den nye skal ligge, derfor kan heller ikke den siste biten av vegen inn mot grensen gjøres ferdig. På Elvenes er det en lignende situasjon. E 105 krysser Pasvikelva på en hengebru fra 50-tallet. Denne skal erstattes av en moderne bru, men traséen for nybrua er ikke fastsatt.

Les mer om: