×
Annonse fra TUM Studio for

Vei og bane-samarbeidet som har halvert tidsbruken

Lars-Petter Nesvåg, oppdragsleder for rådgiverteamet NAA, og prosjektdirektør Morten Klokkersveen (t.h.) i Bane NOR er godt fornøyd med samarbeidet på prosjektkontoret.
Lars-Petter Nesvåg, oppdragsleder for rådgiverteamet NAA, og prosjektdirektør Morten Klokkersveen (t.h.) i Bane NOR er godt fornøyd med samarbeidet på prosjektkontoret. (Bilde: Norconsult)
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Tu.no er ikke involvert i produksjonen.

Som svar på regjeringens ønske om raskere gjennomføring av samferdselsprosjekter, har Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 funnet en effektiv modell for samarbeid mellom de ulike aktørene. Norconsult er en av dem.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 med ny, dobbeltsporet jernbane mellom Hønefoss og Sandvika og ny firefelts motorvei på deler av strekningen, er det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Regjeringen har bestemt at dette skal være et satsingsprosjekt med tanke på å finne raskere og mer effektive måter å planlegge og gjennomføre samferdselsprosjekter på. I Nasjonal transportplan som ble lansert i mars 2017, ble byggestart for prosjektet endret; oppstart blir i 2021/22, og ferdigstillelse blir i 2026/27. I utgangspunktet var byggestart planlagt allerede i 2019 med ferdigstillelse i 2024, og det er denne tidsplanen aktørene har jobbet etter.

– For å klare dette måtte vi organisere prosjektet slik at vi kunne jobbe tett og effektivt. Det er et stort prosjekt med mange delprosjekter. Vi måtte knytte til oss en rådgiver med kapasitet og kompetanse til å gjennomføre prosjektet både med tanke på volum, kompleksitet og hastighet. Byggherre og rådgiver måtte også finne en samarbeidsform som sikrer leveranser, produkter og kvalitet innenfor et svært ambisiøst tidsperspektiv. Vi var både dyktige og heldige, og har fått med oss en god rådgivergruppe med den kompetansen og kapasiteten vi etterspurte. Flere takket nei fordi prosjektet ville ta veldig mye kapasitet. Derfor har tre firmaer gått sammen om dette, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen i Bane NOR.

Rask prosess

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er i forrige planfase anslått å koste 26 milliarder (2014-kroner), og vil redusere reisetiden med tog mellom Oslo og Hønefoss med nesten én time.

Prosjektet omfatter 40 kilometer med dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, inkludert en 23 kilometer lang jernbanetunnel, stasjon på Sundvollen og i Hønefoss, flere nye og spenstige jernbane- og veibruer, samt 15 kilometer ny E16 med fire felt mellom Høgkastet og Hønefoss.

Firefelts motorvei på E16-strekningen Skaret – Høgkastet er et rent vegprosjekt i regi av Statens vegvesen med kommunal reguleringsplan, men dette prosjektet er også inkludert i rådgiverkontrakten til Norconsult, Asplan Viak og Dr. Ing A. Aas-Jakobsen (NAA).

Klikk her for å lese mer om Samfunnskonferansen, hvor du kan lære mer »

Kontrakten med rådgiverne Norconsult, Asplan Viak og Dr. Ing A. Aas-Jakobsen ble signert 15. juni 2016. Rådgiverteamet stiftet aksjeselskapet NAA spesielt for prosjektet. NAA har ansvaret for all planlegging og prosjektering. Kontraktens hovedvolum skal gjennomføres på 14 måneder, men det ligger inne opsjoner på videre rådgiving frem til prosjektet er ferdigstilt.

Både prosjektdirektør Klokkersveen og Norconsults Lars-Petter Nesvåg, som er oppdragsleder for rådgiverteamet NAA, mener at samarbeidsklimaet i prosjektgruppen er godt. Selv om samarbeid på tvers av konkurrerende rådgiverselskaper ikke er noe nytt, er dette tilfellet ganske spesielt.

– Selskapene har jobbet sammen i forskjellige prosjekter tidligere. Men ikke i dette omfanget og ikke alle tre sammen i samme prosjekt. Vi kjenner godt til hverandre, og har fått til et bra samarbeid. Målet har vært å viske ut grensene mellom selskapene, og fremstå som et samlet team, sier Nesvåg.

De er ikke i tvil om at behovet for å slå sammen kompetanse på denne måten bare vil øke fremover.

– Det kommer signaler fra den politiske ledelsen om større kontrakter, og det gjør nok at kapasiteten hos enkeltfirmaer vil bli utfordret. Den totale kapasiteten vil være en utfordring innen samferdsel i årene som kommer, og vi som byggherre er avhengig av at bransjen jobber dynamisk, sier Klokkersveen. 

Det har skjedd mye siden arbeidene startet før sommerferien i fjor.

– I slutten av mars hadde vi jobbet sammen i ni måneder, og jeg vil påstå at vi har produsert og fått frem planer i et volum og på et nivå som overgår det som andre prosjekter bruker over dobbelt så lang tid på. Vi har vist at det er mulig å kjøre raske prosesser og samtidig holde kontroll og høy kvalitet. Utfordringen er å få den offentlige planprosessen til å henge med i samme høye tempo, sier Klokkersveen.

Planprosessen gjennomføres som statlig reguleringsplan med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet. Planprogrammet ble lagt ut til offentlig høring i november i fjor, og reguleringsplanen skal etter planen legges ut til offentlig ettersyn ved årsskiftet 2017/18.

I samme hus

Å samle alle medarbeidere i Norconsults bygg i Sandvika, har vært et viktig grep på flere måter.

– For å jobbe mest mulig effektivt, har vi opprettet et felles prosjektkontor her. De andre firmaene har sine hovedkontorer i nærheten, og i tillegg er det kort vei til toget. Også representanter fra Statens vegvesen og Bane NOR sitter her. Vi har store, gode møterom, fellesarealer og fleksible arbeidsplasser. Så alt det fysiske er veldig bra tilrettelagt. Når vi sitter sammen og jobber så tett, har vi full åpenhet om hva vi jobber med til enhver tid. Det er ingen overraskelser, og vi slipper misforståelser. Og når alle sitter her, er det enklere for våre fagfolk å snakke med representantene fra Bane NOR og Statens vegvesen, slik at vi slipper alle e-postene frem og tilbake, sier Nesvåg.

Arbeidet med en omfattende BIM-modell står helt sentralt i prosjekteringen.

– Det har vært et krav at vi skal jobbe med fokus på BIM-modeller og redusere antall tegninger i 2D, og dette har vi vært bevisst på hele veien. BIM-modellene har vært sentrale i alle arbeidsprosessene, og bidratt til effektiv, tverrfaglig prosjektering. Modellene har også bidratt til å gi et inntrykk av hvordan ting vil kunne se ut imponerende tidlig i prosjektet, sier han, og legger til at bruk av VR-briller gjør det enda mer realistisk.

– Vi bruker også BIM-modellene aktivt i ulike arbeidssesjoner og beslutningsmøter. Da kan vi se konsekvenser av endringer og justeringer med én gang, ta avgjørelser direkte i møtet og effektivt komme oss videre i prosjekteringen, sier Nesvåg.

Når prosjektet går over i byggefasen, vil entreprenørene kunne jobbe ut fra samme 3D-modell i stedet for å bruke 2D-tegninger.

– Dette er et av de samferdselsprosjektene som er lengst fremme på området i dag, og når det gjelder BIM innenfor samferdsel, er Norge lengst frem i verden. Så dette prosjektet er veldig grensesprengende også på verdensbasis. Utfordringene i veldig mange oppdrag er den tverrfaglige kontrollen. Men ved å jobbe digitalt fra dag én, har vi klart dette tross mange parallelle prosesser og aktiviteter og en meget stram fremdrift. Alle fag snakker sammen, og her sitter alle i samme rom og jobber på samme flate, avslutter Klokkersveen.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)