Arkiv

Fant 48 artikler om emnet Samferdsel [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Mer miljøvennlig transport med kunstig intelligens

Datadrevne metoder innen maskinlæring kan brukes og bli helt avgjørende for å skape mer miljøvennlige alternativer innen mobilitet og logistikk.

DEBATT: Kystruten Åpenbart at skipsfarten langs norskekysten må ta sin del av utslippskuttene

Arbeidet med å forberede neste konkurranse er ennå ikke påbegynt, men Samferdselsdepartementet vil likevel starte tidlig, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som svar på Hege Øklands innlegg om utslippsfri kystrute.

DEBATT: Vegnormaler Et steg for en grønnere veipolitikk?

Norske veier bør få en maksgrense på 100 km/t, skriver Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

DEBATT: Trafikkulykker Voldsom økning i dødsulykker: Er det starten på en ny trend?

Mediene forteller om en voldsom økning i dødsulykker i trafikken i april og mai i år. Hva er årsaken?

DEBATT: Vegstandard Mindre veger glemmes på grunn av gedigen overinvestering i hovedvegnettet

Brokollapsen i Nord-Troms er trolig et eksempel, mener Harald Norem.

DEBATT: Veibygging Klima krever smalere veier

I norsk topografi betyr lavere fartsgrense også at nye veier bygges billigere. Her ligger store og umiddelbare klimagevinster.

DEBATT: Hyperloop Snart kan vi reise klimavennlig Oslo–Trondheim med lydens hastighet

Se for deg å kunne sveve på magnetiske skinner gjennom en lufttom tunnel fra Oslo til Trondheim på under 30 minutter.

DEBATT: Transportutvikling Urolige tider krever smartere mobilitet

– I lys av Ukraina-krigen må vi se på nivået av samferdselsinvesteringer, sier statsministeren. Forskning og innovasjon i transportsektoren kan bidra til å spare penger og akselerere grønn omstilling. Det er på tide med et reelt forsknings- og innovasjonsløft.

DEBATT: Smittevern Offentlige rom og ingeniørroller i infeksjonsforebygging

Hvilken ny normal vil det være etter koronapandemien? Hvordan endres måten vi lever og jobber på? Hvordan vil offentlige rom se ut i fremtiden?

DEBATT: Veibygging og fartsgrenser Å øke fra 90 til 110 km/t gir ikke nytte for den viktigste næringstrafikken. Da blir det lite igjen

Jeg fastholder at det er mulig å oppnå store gevinster ved å planlegge en smal 4-felts veg for 90 km/t, skriver Harald Norem.

DEBATT: Kvikkleire Kvikkleire-strid: – Multiconsult forsøker bevisst å skade virksomheten min

Kan Multiconsults avvisning av faglig diskusjon om kvikkleire skyldes en erkjennelse av at deres konklusjon er faglig uriktig?

DEBATT: Strid om fartsgrense og vegbygging Nok en u(nødvendig)-sving i samferdselspolitikken

Tvilsomt at du kan spare så mye på å bygge smalere veier som Norem hevder.

DEBATT: Veibygging og fartsgrenser Slik bør norske hovedveier bygges

Veinettet bør være litt mer som blodomløpet – i vekslende størrelser og tilpasset kapasiteten.

DEBATT: Jernbaneutbygging i Moss Katastrofeprosjektet i Moss har fått en gyllen sjanse til å snu om på planene

Etter Bane Nors kansellering av kontrakten med MossIA, må man gripe muligheten og legge traséen vekk fra kvikkleiren.

DEBATT: Kvikkleire Slik kan vi få langt større forståelse for kvikkleire-risiko

Kartlegging og stabilitetsberegninger for kvikkleireskred må baseres på firedimensjonale geologiske modeller, slik det gjøres i oljebransjen, skriver kronikkforfatter.

DEBATT: Elektrisk godstransport Godstransport må gis lademuligheter

Transportnæringen er avhengig av at det ikke er mye stans utenom hviletiden. Ventetid på ladepunkter kan virke skremmende. Men det bør være mulig å lage et brukervennlig system for å bestille tid og antall kwh.

DEBATT: Utslipp i tungtransporten Det trengs et taktskifte for tungtransporten

Fossilfritt er ikke godt nok om vi skal nå våre klimamål. Da må det offentlige etterspørre nullutslipp.

DEBATT: Energiledelse Det finnes ingen strak vei til det grønne skiftet

Alle snakker om det grønne skiftet. Bærekraft har blitt et moteord som brukes både ukritisk og lite nyansert av deltakere i dette ordskiftet. Bærekraftsmålene som er satt for året 2030 blir stadig oftere nevnt. Skal vi nå disse målene må vi starte her og nå, og ta «omveien» om 2021.

DEBATT: Fit for 55 Nei, EU har ikke varslet forbud mot eksosbiler

EUs klimapakke ‘fit for 55’ ble lansert den 14. juli. Mediene har tolket pakken dithen at EU vil forby bensin- og dieselbiler fra 2035. En mer dekkende beskrivelse ville være at Europakommisjonen foreslår å innføre engangsavgift på nye personbilers CO2-utslipp fra 2035, 28 år etter at det samme skjedde i Norge.

DEBATT: Elektrisk vei Elektrisk vei for tungtransporten

Lading under kjøring peker seg ut som en interessant løsning for å redusere utslipp fra tungtransport.

DEBATT: Platåkryss – Via Trafik og AAU Build Opphøyd kryss virker i Danmark – trolig også i Norge

En før- og etterevaluering av 189 danske kryss i tettbygde strøk viser at opphøyd kryss reduserer antall ulykker med rundt 25 prosent. Effekten vil trolig være den samme eller enda større i norske kryss.

DEBATT: Infrastruktur Arvesølvet er en vedlikeholdsbombe

Det skal koste 3200 milliarder kroner å få Norges infrastruktur og offentlige bygninger opp på et godt nivå. Tre nøkkelord for å lykkes er struktur, finansiering og kompetanse.

DEBATT: Nord-Norgebanen og reindrift Nord-Norgebanen og reindrift: Flere teknologier kan hindre eller redusere kollisjoner

Nå er det flertall på Stortinget for at Nord-Norgebanen skal bygges, men det er mange år til dette kan bli en realitet, og det må utredes i alle retninger før den første jernbaneskinnen blir lagt.

DEBATT: RIF og NKF Rikets tilstand på godt og vondt

Rådgivende Ingeniørers Forening har lansert «State of the Nation» for 2021. NKF ønsker rapporten velkommen fordi den setter et viktig søkelys på forsvarlig forvaltning, drift og vedlikehold av offentlige bygninger, veier og annen infrastruktur i hele landet.

DEBATT: Transport Ja til bærekraftig mobilitet i Nord-Norge

Vi må ta utgangspunkt i reelle mobilitetsbehov og transportutfordringer når store samferdselsprosjekter diskuteres. Ikke minst vil ny kunnskap og teknologi kunne bidra til en mer bærekraftig utvikling, uten at vi trenger å ta i bruk gårsdagens løsninger.

DEBATT: Flygende taxi Fortsatt mange år til taxiene kan fly

På tross av en jevn strøm av nyheter knyttet til utviklingen av flygende taxier, er realiteten at det fortsatt er et godt stykke å gå for å realisere drømmen om en motorvei i luften.

DEBATT: Fergetakster Fergetakster til besvær

En halvering av fergetakstene kan gi befolkningen og næringslivet langs kysten en årlig velferdsgevinst på over 1,6 mrd. kr. Tiltaket vil imidlertid innebære et årlig samfunnsøkonomisk tap i størrelsesorden 600–800 mill. kr.

DEBATT: Nasjonal transportplan Kutt i vei og bane!

Dagens jernbaneutbygging er klimaskadelig og utdatert, men får titalls milliarder. Til dels bygges det parallelt med nye motorveier som gir stor overkapasitet. Klimagevinsten som statsministre i tur og orden har snakket om, vil i beste fall komme for sent, sannsynligvis aldri.

DEBATT: Hydrogen på Nordlandsbanen Hydrogen som drivstoff for godstog på Nordlandsbanen

Sju av Norges jernbanestrekninger er i dag ikke elektrifisert. På de sju strekningene opereres om lag 10 prosent av den totale norske togflåten.

DEBATT: Tre grep for å få passasjerene tilbake til toget etter koronakrisen

Jernbanesektoren ble skadeskutt av koronaen på verst tenkelig tidspunkt. Skal vi få passasjerene tilbake på toget må vi øke tog-kapasiteten, knytte jenbanen tettere til Europa og gjøre toget til den foretrukne, miljøvennlige reisemåten for alle.

DEBATT: Smart godstransport Klimamål krever smartere frakt

Digitaliseringsbølgen gir helt nye muligheter for å strømlinjeforme godstrafikk. Om Norge griper sjansen og investerer i økt viten om godstransporten, kan vi kutte betydelig i landets CO2-utslipp.

DEBATT: Regler for elsparkesykler i Norge Gående er byens viktigste trafikanter

I sitt forslag til nye regler for elsparkesykler, nå ute på høring med frist 10. februar, har Statens vegvesen glemt sin egen gåstrategi og at de gående er byens viktigste trafikanter.

DEBATT: Ulønnsomme vegprosjekter Tiden din er verdt dobbelt så mye som du selv tror

Hvordan vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet av vegprosjekter? Basert på hva folk sier at de vil gjøre, eller hva de faktisk gjør? Tilnærmingen kan gi helt ulike resultater!

DEBATT: Batteriutvikling til 2030 Vi undervurderer teknologiske framskritt. Batteriene kan bli dramatisk mye billigere

Det er kun kostnader og begrensninger ved batteriene som har holdt de elektriske løsningene tilbake. Dette er nå i rask endring. Batterirevolusjonen fører til en transportrevolusjon.

DEBATT: Utslippsfri godstransport Elbilen løser ikke alle problemer. Det må større grep til

Godstransporten er klimapolitikkens glemte barn.

DEBATT: Romsdalsaksen og E39 Bruteknologien er i rivende utvikling. Nå er flytebru et reelt alternativ for Romsdalsfjorden

I Møre og Romsdal, landets største fergefylke, har debatten gått høylytt om Fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Kryssingen av Romsdalsfjorden er det store samtaleemnet med utallige avisoppslag. Kampen står mellom rivalene Møreaksen og Romsdalsaksen som kan vise til svært ulike løsninger.

DEBATT: Vi trenger et «Nye Baner» for å lykkes med magnettog i et grønt Norden

Magnettog har et stort potensial i Norge og Norden

DEBATT: Autonome skip Autonome skip er fremdeles en god idé!

Autonome skip vil øke sikkerhet og konkurransekraft i verdens og Norges eldste og beste transportsystem: Sjøtransporten.

DEBATT: Bygg og anlegg - Innovasjon skjer når byggherren stoler på leverandøren

Utviklingen i bygg- og anleggsbransjen går i en spennende retning. Flere store byggherrer begynner nå å spørre etter ting som ikke finnes, skriver Geir Scott Janssen

DEBATT: Magnettog Kan vi få magnettog i Skandinavia?

I Norge er det også stort potensial for magnettog-løsninger.

DEBATT: Autonome ferger Rask utvikling innen høyautomatiserte skip kan lage helt nye konsepter for fergetransport

Små høyautomatiserte ferger kan komme til å endre forholdet mellom kost og nytte i forhold til de analysene som ligger til grunn for noen av de eksisterende fjordkryssingsplanene.

DEBATT: Fergefri E39 Sintef Ocean og «Fergefri E39»

I dag er veien E39 mellom Ålesund og Molde kun åpen noen få minutter hver time – når ferga går. Da kan du få bli med på en saktegående ferd over fjorden mot høy betaling, gitt at du får plass på ferga.

DEBATT: Norsk samferdselspolitikk Bane NOR må kalles ved sitt rette navn: Norges Statsbaner

Bane NOR eier banenettet, stasjonene og terminalene. Derfor burde selskapet døpes om til Norges Statsbaner.

DEBATT: Autonome kjøretøy Kan tillit overleve i et automatisert samfunn?

Lovregler, kunnskap og tid trengs for å skape tillit til vår framtidige mobilitet.

DEBATT: Bildeling Privatbilismen parkerer ikke

Bildelingsordninger er ikke alternativet til å eie bil, men en konkurrent til leiebilselskapene. Det skriver gründer Anders Espelund i dette debattinnlegget.

DEBATT: Biodrivstoff «Det er ikke umulig å skaffe råvarer til bærekraftig biodrivstoff»

Det skrives mye feilaktig om biodrivstoff, mener Ketil Thorsen i Preem Norge.

DEBATT: SAMFERDSEL KONTRAKTER Samferdselssatsingen - for stor for norske entreprenører?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kjenner seg ikke igjen i medieoppslagene.

DEBATT: Statens Vegvesen «Kjære konsulent: Jeg har lyst til å sende en spesiell takk til deg i år»

Vegdirektøren hyller Vegvesenets konsulenter.

Fant 48 artikler. Viser 1–49.