BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

ABB: Muligheter for en grønn skipsfart


Jostein Bogen – Global product manager
Jostein Bogen – Global product manager (Foto: Line Slotnæs)
Innhold fra annonsør


At norsk og internasjonal skipsfart er på vei mot en grønn hverdag er blant annet takket være Jostein Bogen og hans kolleger i ABB.

Ambisjonene for en grønn skipsfart er satt. FNs sjøfartsorganisasjon IMO har vedtatt en ambisjon om at utslippene fra internasjonal skipsfart skal halveres innen 2050 sammenlignet med 2008 og regjeringens ambisjon er at utslippene fra innenriks sjøfart og fiske skal halveres innen 2030. Jostein og hans kolleger i ABB jobber hardt for at ambisjonene kan innfris.

– ABB har siden temaet ble aktuelt jobbet med elektrisk fremdrift til vanns og vi har i flere år anvendt vår ekspertise innen kraft, automatisering og digitalisering i den maritime næringen. Shipping er per i dag den mest klima og miljøvennlige måten å transportere gods og passasjerer på, og vi skal sikre at sjøbasert transport blir enda mer bærekraftig.

Jostein leder et program for å introdusere brenselsceller drevet av hydrogen på skip og har i tillegg et internasjonalt ansvar for «energy storage» og batterier.

– De siste årene har vi sett en tredobling av skip som har elektrisk fremdrift, og her i Norge er det kanskje batteridrevne ferger som er mest kjent. Det er rundt 3040 ferger som lader batteriene ved kai, og det sprer seg til resten av verden. Fergene som går mellom Helsingør og Helsingborg har batterikapasitet på hele 4 megawatt timer (MWh), tilsvarende over 50 Tesla Model S.

Hybridløsninger

ABB jobber ikke bare med rene batteridrevne skip, men også hybride systemer. Det er en god løsning for skip som går over lengre distanser, der ekstern lading underveis ikke lar seg gjennomføre.

– Et godt eksempel er cruiseskip, som bruker batteri for å legge til kai eller seile inn i en trang fjordarm. Det er vesentlig for å redusere lokale utslipp. Vi leverer dessuten systemer for landstrøm som kutter skipenes utslipp når de ligger ved kai. Det er også et vesentlig bidrag til å redusere lokale utslipp.

En annen hybridløsning Jostein jobber med, er skip som kombinerer fremdrift basert på hydrogen og batterier.

– Det er et punkt der batterier ikke har lang nok rekkevidde, og da er hydrogen en lovende energibærer. Batterier og brenselsceller går på mange måter hånd i hånd.

Internasjonalt samarbeid

ABB er et verdensomspennende konsern, noe som skaper et godt samarbeid mellom flere lokale fagmiljøer.

– Jeg jobber tett med kolleger i alt fra USA til Kina via Singapore og Finland. I Norge er vi en av de ledende miljøene for elektriske systemer,mens i Finland har vi et sterkt fagmiljø på fremdriftssystemer, Azipodfamilien. Dette internasjonale samarbeidet er bra på den måten at vi kompletterer hverandre når det kommer til kompetanse, og bidrar i tillegg til at løsningene vi utvikler i Norge kommer ut i verden raskere enn om vi hadde vært en norsk virksomhet.

Det er dog ikke bare med internasjonale kolleger Jostein og hans norske team samarbeider.

– Vi samarbeider tett med Institutt for Energiteknikk, Sintef og akademia blant andre. Ved å ha et så godt faglig miljø i Norge kan vi ta en ledende rolle i å sikre at skipsfarten faktisk oppfyller de store ambisjonene for en grønn fremtid. Det er det spennende å være en del av, det er gøy å kunne gjøre en forskjell.