BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

BRANDSTORY: Covid-19

Slik reduserer du kostnader til IP-beskyttelse

Den pågående krisen tvinger frem betydelige kostnadskutt som kan ha en negativ effekt på bedrifters evne til å beskytte sine viktigste konkurransefortrinn. Her er gode råd for hvordan midlertidig redusere kostnader uten at risikoen for tap av IP-rettigheter øker.

BRANDSTORY: Slik reduserer du kostnader til IP-beskyttelse
Innhold fra annonsør

Den pågående krisen tvinger frem betydelige kostnadskutt som kan ha en negativ effekt på bedrifters evne til å beskytte sine viktigste konkurransefortrinn. Her er gode råd for hvordan midlertidig redusere kostnader uten at risikoen for tap av IP-rettigheter øker.

Konsekvensene av tiltakene som skal begrense spredningen av Covid-19 gir alvorlige utfordringer for næringslivet. Mange har allerede besluttet og gjennomført betydelige kostnadskutt, og likviditet blir en stor utfordring i tiden som kommer. Det påvirker alle investeringer over tid, også de som er knyttet til virksomhetens viktigste verdier og konkurransefortrinn: De immaterielle rettighetene.

Det er viktig å holde fast ved erkjennelsen av at det er strategisk avgjørende for bedriftene å opprettholde en aktiv beskyttelse rundt IP-porteføljen. Derfor har vi følgende velmente råd til de som har midlertidig behov for å redusere kostnader knyttet til dette viktige arbeidet:

Etablering av nye patentrettigheter

Normalt ønsker mange bedrifter å signalisere opprettelse av patentrettigheter overfor markedsaktører så fort og bredt som mulig. Det medfører ofte å levere inn patentsøknader direkte til Det europeiske patentverket (EPO) eller Det amerikanske patentverket (USPTO). En slik strategi medfører høye kostnader tidlig i prosessen. Det er imidlertid andre smarte virkemidler for sikring av patentrettigheter som forskyver de totale kostnadene over tid, og som er gunstig i nåværende markedsituasjon. En mulighet er for eksempel å gå via det norske Patentstyret før man etablerer rettigheter i andre markeder man ønsker å dekke inn.

Gratis prioritetsdato for tekniske løsninger

I noen tilfeller kan det være av avgjørende betydning å få etablert en tidlig innleveringsdato (såkalt «prioritetsdato») for en teknisk løsning hos et patentverk, før man senere følger opp med en mer detaljert og fullstendig patentsøknad. Dette kan for eksempel være viktig når man av ulike grunner må dele resultatene med utenforstående, eller at hemmelighold kan vise seg å bli utfordrende. I begge disse tilfellene kan en slik første dato sikres nesten kostnadsfritt (Jfr. Opprette prioritetsdato ved innsendelse uten å betale), slik at den effektive innleveringsdatoen for den senere patentsøknaden kan føres tilbake i tid.

Kostnadsutsettelser i håndteringen av løpende porteføljer

Per i dag er det ikke signalisert noen planer om å redusere avgifter hos de ulike patentverkene som følge av situasjonen med Covid-19. Imidlertid finnes det muligheter for å utsette frister som utløser kostnader både hos Patentstyret i Norge og hos EPO. For eksempel åpner EPO for at besvarelsesfrister kan søkes utsatt i 2-6 måneder kostnadsfritt ved skriftlig anmodning.

Rett til gjenopprettelse ved uforutsette hendelser

I lys av de spesielle omstendighetene vi befinner oss i, anerkjenner også det norske Patentstyret i en intern instruks av 13. mars 2020 at uforutsette hendelser kan føre til at frister blir oversittet. Det signaliseres at hendelser som skyldes Covid-19-situasjonen i den enkelte bedrift kan gi rett til å gjenopprette saker med oversittet frist.

For å identifisere mulige kostnadsbesparende tiltak tilpasset den enkelte bedrift, er konsulentene i Onsagers tilgjengelige for en gjennomgang. Vi tar gjerne et videomøte. Ta kontakt for å avtale tid via kontaktskjema, eller ta direkte kontakt med en av våre konsulenter innen din bransje.

Les også om regelverk og råd rundt IPR ved konkurser her.