BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Rapport: – Hvordan gjøre karbonfangst lønnsomt?

Fortum Oslo Varme planlegger CO2-fangst på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.
Fortum Oslo Varme planlegger CO2-fangst på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. (Foto: Fortum Oslo Varme)
Innhold fra annonsør

Hvilke virkemidler kan finansiere merkostnader ved bruk av karbonfangst, og hvordan kan lavkarbonprodukter fremmes? Dette har Multiconsult sett nærmere på i en utredning for NHO, LO, Norsk Industri, Norsk olje og gass, Fellesforbundet og Industri Energi.

I dag er det vesentlig dyrere for industrien å ta i bruk karbonfangst og lagring (CCS), enn hva det koster å forurense innen EUs kvotemarked. Skal CCS utvikles slik at kostnadene og utslippene kommer ned, er det nødvendig å støtte CCS økonomisk for å få til rask utbygging.

– Rapporten konkluderer med at så lenge det er dyrere å bruke karbonfangst og –lagring enn å forurense, er det nødvendig å gi statlig støtte eller bruke andre virkemidler for å få utbygget mange CCS-anlegg. Kun på den måten vil det være mulig å få ned kostnadene ved CCS, på samme måte som for solceller, vindmøller og andre renseteknologier, sier seniorrådgiver Heikki E. Holmås i Multiconsult.

Seniorkonsulent Heikki Holmås

Rapporten vurderer at det finnes en rekke virkemidler som vil utløse bygging og drift av karbonfangstanlegg, for eksempel innen sementmarkedet, avfallsforbrenning og produksjon av hydrogen. Påbud, avgifter, sertifikatordninger, fond og andre virkemidler kan brukes for å stimulere til karbon fangst og lagring.

– Rapporten vurderer at regjeringen bør gå videre med å utrede videre virkemidlene i detalj med sikte å innføre nødvendige virkemidler for å utløse CCS i de aktuelle bransjene og i tillegg vurdere hvilke andre markeder der nasjonale virkemidler vil kunne tas i bruk, sier Holmås.

For å nå målene som alle verdens land ble enige om i Paris i 2015, om å «tilstrebe å begrense oppvarmingen til 1,5 grader», har FNs klimapanel, IPCC, slått fast at det er behov for å ta i bruk karbonfangst og -lagring i stort omfang.

Planlegger fullskala fangstanlegg

Fortum Oslo Varmes fangstprosjekt på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo kan bli verdens første med fullskala CO2-fangst.

Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud står for omtrent 14 prosent av Oslos fossile CO₂-utslipp. Et fangstanlegg vil kunne fange rundt 400 000 tonn CO₂ per år.

Fortum Oslo Varme
Jannicke Gerner Bjerkås. Foto: Fortum Oslo Varme

Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for karbonfangst i Fortum Oslo Varme, mener karbonfangstrapporten har flere interessante virkemidler som bør utredes videre, og at det er viktig at virkemidlene som velges må gi riktig effekt.

– For avfallsindustrien betyr det at tiltakene må stimulere til sortering og resirkulering av avfall som kan og bør gjenvinnes, samt etablering av karbonfangst for avfallsforbrenningen. Så er det også viktig at man holder «trykket oppe» og sammen med bransjen kommer frem til hvilke tiltak som vil virke, slik at arbeidet med etablering og utrulling av karbonfangst på avfallsforbrenning kan skyte fart, sier Bjerkås.

Hva mener du må til for å gjøre karbonfangst og lagring lønnsomt?

– I korte trekk må det bli dyrere å slippe ut CO2, det må bli billigere å fange CO2 og det må etableres en løsning for å lagre fanget CO2 fra hele Europa.  Så enkelt og så vanskelig er det. For at det skal bli billigere med fangst, må vi få opp volumet – da først kan vi få en kostnadsutvikling slik vi har sett på solkraft, vindkraft og batterier, sier Bjerkås.

Hun påpeker at det trengs fødselshjelp for å komme dit, og at det norske fullskalaprosjektet derfor er viktig. Virkemidler som anbefales i rapporten vil være nødvendig for å skape forutsigbarhet i en overgangsperiode.

– Med en etablert løsning for lagring, og med læring fra fangstprosjektene til europeisk avfalls- og sementindustri, kan vi få mange nye fangstprosjekter som bygges billigere, med mindre fotavtrykk og som er mer driftseffektive, påpeker Bjerkås.