BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Kollektivselskap i Rogaland ønsker å forbedre folkehelsa

BRANDSTORY: Kollektivselskap i Rogaland ønsker å forbedre folkehelsa
Innhold fra annonsør

Et fossilfritt transporttilbud innen 2024 - det er den overordnede visjonen til Kolumbus. Det handler ikke bare om å frakte passasjerene på en miljømessig og forsvarlig måte: Mobilitetsleverandøren skal jobbe for å øke oppmerksomheten og bevisstheten rundt miljøspørsmål, folkehelse og forurensning. Bøygen er privatpersoners bilbruk.

Sommeren 2017 besluttet Rogaland Fylkeskommune at Kolumbus skulle bli en mobilitetsleverandør. Kollektivselskapet skulle fortsatt ha ansvar for buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland, men i tillegg fikk de i oppdrag å jobbe for at transport pr. tog, sykkel, til fots eller bil ble koblet sammen med buss og båt, slik at folk kunne bevege seg fritt, uten fokus på personbilen.

Høsten samme år inngikk selskapet en avtale med Jernbanedirektoratet om rute-, takst- og billettsamarbeid i hele Rogaland. Et identisk takst- og billettsystem skulle sørge for at de kollektivreisende, som de eneste i landet, skulle kunne slippe ned skuldrene i forhold avgangstider og gyldige billetter på reisen gjennom fylket.

Avtalen sikret korrespondanser mellom buss og lokaltog og sørget samtidig for tilgjengelig reiseinformasjon for hele reisen, uavhengig av transportmiddel.

– Kollektivtransporten på Nord-Jæren blir nå markedsført som ett, sammenhengende system, forklarer kommunikasjonssjef i Kolumbus, Grethe Skundberg.

– Vi ønsker samtidig å tilby nye løsninger slik at det av og til blir enklere å sette fra seg bilen, forklarer hun.

Eksplosjon i antall reisende med offentlig transport

 

Våren 2019 ble sykler koblet på transporttilbudet: Kjøper du enkeltbillett i billett-appen, kan du både ta buss, tog, hurtigbåt og bysykkel i én time. Kolumbus har kapret majoriteten av aksjene i Bysykkelen AS og planlegger å erstatte de 200 eksisterende med over 660 nye bysykler, inkludert en opsjon på totalt 2.200 tohjulinger. De gamle forsvinner til København, mens de nye gjør Rogaland til et utstillingsvindu for robuste, elektriske bysykler.

En el-sparkesykkelordning er allerede blitt en slager i hovedstaden og har fått stjerne i boka etter et vellykket pilotprosjekt i Rogaland. Det reises imidlertid spørsmål om en slik ordning vil bedre folkehelsa hvis elektriske sparkesykler erstatter gåturer i for stor grad.

– Rekord etter rekord står uansett for fall i året vi er inne i, sier kommunikasjonssjef i Kolumbus, Grethe Skundberg med et stort smil. Kolumbus har samlet faktaene i en pressemelding:

  • Nesten to tusen flere brukte Bysykkelen i februar i år sammenlignet med samme periode i 20181
  • Det var 100.000 flere sykkelturer de ti første ukene i 2019 sammenliknet med i fjor, ifølge Stavanger kommune
  • Over 215.000 flere bussreiser i Rogaland og 3000 flere hurtigbåtreiser i februar 2019 sammenlignet med samme måned i 2018

Vil ta ansvar for folkehelsa

Den største utfordringen til Kolumbus ligger imidlertid i bilbruken. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) er det i Europa bare franskmenn som kjører flere kilometere pr. dag enn oss nordmenn. Riktignok har biltrafikken på Nord-Jæren flatet ut de siste årene, ifølge Kolumbus, mens prognoser viser at innbyggertallet i Rogaland vil vokse med 100.000 beboere innen 2030.

Disse trenger å forflytte seg over små og store distanser, og Kolumbus vet de er nødt til å være i forkant hvis de skal nå målet om et fossilfritt transporttilbud innen 2024.

 

Målene med redusert biltrafikk er ikke tatt ut av den stadig renere lufta Kolumbus vil skape for å forbedre folkehelsa. Målet er flere folk ut i friluft, gjerne som en del av transport til skole, barnehage og jobb. De jobber blant annet for tilrettelegging av sykkel og el-sykler ved holdeplasser og knutepunkt. I bunn ligger en egen miljøstrategi som beskriver både hvordan de skal jobbe for bedre miljø på Nord-Jæren, men også få folk i form. De kaller det HjemJobbHjem-prosjektet

– Større aktivitet er en faktor som medvirker til å redusere sykefraværet i bedriftene. Vi målsetning er at HjemJobbHjem-bedriftene blir rollemodeller. Vi er klare for å ta det samfunnsansvaret, både for transport, miljø og folkehelsa, sier Grethe Skundberg.

Vil fjerne bil nummer to

Om få år kommer langt flere husholdninger til å klare seg med kun én bil. Forskerne bak rapporten «Fremsyn 2050 – Trender innen samferdsel frem mot 2050» tror bil nummer to blir borte innen relativt kort tid. KPMG, Prognosesenteret, SINTEF og HR Prosjekt har samarbeidet om 2018-rapporten på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Om 30 år kan det hende at majoriteten ikke en gang eier noen bil; de leier eller benytter seg selvkjørende taxier og bor så nær arbeidsplassen at de kan gå eller sykle. Transport skaffes etter behov, slik at man slipper at personbilene blir stående ubrukt det meste av dagen.

– Mobilitet handler om den friheten vi har til å bevege oss rundt med ulike transportmidler, uten å være avhengig av å bruke vår egen privateide bil. På Nord-Jæren har vi satt mobiliteten i system, sier Espen Strand Henriksen i Kolumbus.

 

– Vi vil gjøre det lett for familier å kunne velge bort bil nummer to. Én ekstra bil kan være svært belastende for det totale husholdningsregnskapet, mener Skundberg.

– Vi ønsker selvsagt ikke å ta livet av bilbruken, men at bilistene setter den fra seg av og til. Da blir det også bedre framkommelighet for dem som må bruke bilen, enten det er via kollektivtrafikk, nyttetransport eller privatbilisme.

Utfordring å endre reisevaner

Begge medgir at det er en utfordring å endre inngrodde reisevaner. Bruken av ny teknologi, som apper, kan gjøre terskelen lavere. Privat eierskap står fortsatt sterkt i Norge, både når det gjelder eie av bolig og bil, men delingsøkonomien er på full fart oppover og fremover, også her til lands.

Ifølge Espen Strand Henriksen er samarbeid med kommersielle aktører innen sektorer som bildeling og samkjøring gode alternativer.

– Folk ønsker jo ofte å bidra til miljøet, men vet ikke alltid hvordan de skal løse det i hverdagen. Vi må gjøre det lettere for folk å sette bilen hjemme av og til, sier han.

– Rogaland skal bli et bedre sted å bo og leve. Da er en nullvekst i personbiltrafikken viktig, samtidig som vi ser på utvikling og utprøving av mer miljøvennlig teknologi og drivstoff på andre området. Vi legger til rette for bruk av lokalt produsert biogass og videreutvikle bruk av elektrisitet som fremdriftsteknologi både for busser og båter, sier kommunikasjonssjefen til slutt.