BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Geografisk teknologi på lag med naturen


BRANDSTORY: Geografisk teknologi på lag med naturen
Innhold fra annonsør


Forvaltning av norsk natur har stått sentralt i hele Geodatas historie.

Både offentlige og private aktører er avhengig av geografisk teknologi for å strukturere og organisere data som forteller noe om statusen på norsk natur. Dette er en viktig del av operasjonaliseringen av føringer og oppgaver miljøforvaltningen har.

På lag med naturen i 30 år

 

Gjennom Geodatas 30 år lange historie har vi spilt på lag med mange aktører som gjør nettopp dette; samler inn data i fagsystemer vi utvikler om naturfenomener, natur- og artsmangfold og status på økosystemer.

En viktig nøkkel i dette arbeidet er geografiske informasjonssystemer (GIS) – altså geografisk teknologi – som hjelper oss å strukturere og organisere store datamengder, og som gir oss muligheter til å gjøre analyser, sammenligninger og visualiseringer av datamaterialet.

Dette blir så viktige komponenter når en skal slå fast status på helsa til norsk natur og bidrar til å gi svar på hvilke tiltak som bør settes inn for å nå de målene som er satt.

Miljødata er felleskapets data

 

Fagsystemene vi er med å utvikle forvalter et datamateriale som tilhører fellesskapet. Det er med på å bygge forståelsen av hva Norge er. Daglig blir denne informasjonen brukt i både offentlig og privat virksomhet, blant annet i plan- og byggesaker, som grunnlag for rettsapparatet, i forbindelse med utdanning og forskning.

Skal vi klare å ta hensyn og følge lovverket, må vi også ha informasjon tilgjengelig for kunne ta de riktige valgene. Slike fagsystemer er samfunnskritiske og vi har bidratt til å sette standarden for hvordan miljødata skal synliggjøres og tilgjengeliggjøres, takket være styrken i den geografiske teknologien og den kompetansen vi har bygget sammen våre kunder.

Bærekraftsmålene gjennomsyrer arbeidet

Over tid har Geodata opparbeidet seg bred kunnskap innenfor naturforvaltning og naturkartlegging, nettopp fordi både krav og behov for digitale verktøy har økt med årene.

I dag står FNs bærekraftsmål på agendaen til nær sagt alle norske virksomheter – private som offentlige. Bærekraftsmålene er universelle, og gjelder alle stater, på alle nivåer. Å integrere bærekraftsmålene i virksomhetens strategi er blitt viktige parametere når prosessene skal operasjonaliseres.

Geografisk teknologi i mange prosjekter

Geodata har levert mange fagsystemer for virksomheter som jobber med kartlegging og forvaltning av norsk natur og miljøproblemstillinger. Her er et utvalg:

 

Indikatorer for norske økosystemer

 

I 2015 kom Stortingsmelding nr. 14 Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold. Bakgrunnen for meldingen var blant annet et behov for en mer treffsikker forvaltning av naturen i tillegg til erkjennelsen av at klimaendringene vil påvirke naturmangfoldet.

Som en oppfølging av denne stortingsmeldingen, har en ekspertgruppe utarbeidet et fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand (pdf). Her er det utarbeidet indikatorer for å måle tilstand og utvikling i norske økosystemer innenfor de rammer som settes.

I dette arbeidet, blir geografisk teknologi et viktig element. Samlet sett vil dette bli et stort datamateriale som skal sammenstilles og forvaltes på en skikkelig måte. Felles for dette datamaterialet er at det meste som samles inn er stedfestet – og dermed blir den geografiske teknologien, og bruken av denne, avgjørende.

Geodata støtter seg på 50 år med miljøkunnskap

Som distributør av en markedsledende geografisk teknologi utviklet av det amerikanske selskapet Esri. For over 50 år siden ble Environmental Systems Research Institute (ESRI) grunnlagt – et konsulentfirma som spesialiserte seg på å hjelpe naturplanleggere og -forvaltere å ta velinformerte miljøbeslutninger ved å organisere og analysere geografisk informasjon. Disse studiene resulterte i kart som viste begrensninger og muligheter for utvikling.

På 50 år har teknologien utviklet seg gradvis, og kanskje de siste årene med større steg enn før. At Geodata tiltrekker seg både offentlige og private aktører som aktivt jobber for å få oversikt over statusen til naturen, og som ser etter løsninger for vern av natur er kanskje bare naturlig, gitt historien vi er en del av.