Arkiv

Fant 47 artikler om emnet Bygg [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Energiløsninger i eldre hus Moderne energiløsninger i eldre hus skaper utfordringer – men det trenger ikke ende som det gjorde i Stavanger

DEBATT: Jordskjelvlaster Meir robuste bygg i kvikkleireområde

Ingeniør Erik Solhjell stiller i Teknisk Ukeblad interessante spørsmål rundt robustheten til husa som vart tekne av kvikkleireraset i Gjerdrum.

DEBATT: Plan- og bygningsloven – kvikkleire På tide å endre reglene for husbygging på kvikkleire

Det tragiske raset i Gjerdrum 30. desember i fjor tok 10 liv og har skapt mye fokus på hvilke undersøkelser som ble gjort i området på forhånd og hvilke krav til tiltak mot utglidning som ble satt (og eventuelt etterfulgt) før byggingen begynte.

DEBATT: NADAG Ja til deling av data fra grunnundersøkelser

NGI støtter NVEs forslag om å innføre innmeldingsplikt for grunnundersøkelser og faresoneutredninger. Som samfunn vil vi tjene på at kunnskap om grunnforhold på norsk fastland og sokkel blir tilgjengelig for alle.

DEBATT: Klimaplan 2021–30 Endelig løftes byggenæringen fram når vi diskuterer klima

Det er positivt at det legges opp til at skogen skal tas i bruk i klimasammenheng.

DEBATT: Samspill i bygg og anlegg Her er gevinstene samspill gir i byggeprosjekter

En ny studie viser at forbedret samspill mellom aktørene i bygg- og anleggsprosjekter kan gi lavere risiko, høyere kvalitet, kortere gjennomføringstid og færre konflikter.

DEBATT: Proptech Nye finanskrav til bærekraft i næringsbygg er inspirerende skritt i riktig retning

Er 2021 året vi går fra ord til handling, og fra pilotprosjekter til volum?

DEBATT: Standard for sirkulær økonomi – New Green Deal Kan noen forklare meg hva sirkulær økonomi betyr?

Sirkulær økonomi er et begrep som florerer blant bærekraftsentusiaster, politikere og ledere som vil vise vei i det grønne skiftet. Men hva er det egentlig? Er det bare en modernisering av begrepet gjenvinning?

DEBATT: Digitalisering byggebransjen – ERP-systemer Nye skybaserte systemer er en nøkkel for å digitalisere byggebransjen

Store deler av byggenæringen preges av unødvendig mye manuelt arbeid, og økonomi og administrasjon er ikke noe unntak.

DEBATT: Belastningsskader på jobb Hvorfor kan fysisk arbeid gjøre oss syke, mens aktivitet på fritiden kan gjøre oss friskere?

Sintef og NTNU forsker på paradokset. Arbeid vi blir syke av kan gjøres helsefremmende, skriver forskerne.

DEBATT: Klimagassutslipp fra byggematerialer Trenger strengere krav til materialer

Norge har ambisiøse klimamål uten at dette ser ut til å bringe oss nærmere målet i nødvendig tempo. Sendrektighet, mangel på handlekraft og mye tomt prat preger utviklingen.

DEBATT: Sirkulær økonomi Her er de tre prosessene Norge må lykkes med for å utvikle en sirkulær økonomi

Hvordan kan vi slanke, bremse og lukke økonomien? Alle later til å være enige om at Norge er nødt til å utvikle en sirkulær økonomi. For å klare dette, må vi lykkes med tre prosesser.

DEBATT: Utslippskrav i offentlige anbud Still krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Verdens første utslippsfrie anleggsplass kom på plass i Oslo. Men det er fortsatt nødvendig med et skikkelig klimaløft i bygge- og anleggssektoren, og det offentlige må gå foran og stille tydelige krav.

DEBATT: Kjemisk institutt og Livsvitenskapsbygget Vi kan være motoren for å skape grobunn for innovasjoner og nytt næringsliv

Stor usikkerhet råder nå om fremtiden til det som er ment å være et lokomotiv for kunnskapsutvikling, høyere utdannelse og innovasjon for Norge i post-oljeæraen.

DEBATT: Sirkulær økonomi Har det noen hensikt å bevare ved å bruke bygningsmaterialer om igjen?

De siste årene har man sett en markant satsning på gjenbruk og ombruk av bygningsmaterialer. Kan man bevare gjennom å bruke enkeltdeler fra bygg i andre bygg? Er det i så fall en hensiktsmessig og har det en verdi for samfunnet?

DEBATT: QR-koder i bygg Kan QR-koden være den hotteste «sensoren»​ i næringsbyggene våre?

QR-koder var noe som skulle revolusjonere alle bransjer i 2012. De fleste markedspersoner prøvde virkelig å «selge» dette, uten at brukeren faktisk brukte det. I 2020 kan man ikke gå i en bygate uten å støte på en QR-kode klistret på sparkesykler, restaurantbord eller plakater. Hvordan startet dette egentlig? Og hva kan det betyr for kontorbyggene våre?

DEBATT: Smarte bygg Microsoft og Samsung inntar eiendomsbransjen - hva betyr det?

Når teknologikjempene inntar arenaen for smarte bygg, må byggherrene handle deretter.

DEBATT: Utslippsfrie anleggsplasser Det nytter: Statlige krav til utslippsfrie anlegg er naturlig neste steg 

Artikkelen i TU om innkjøp av elektriske gravemaskiner viser at de økonomiske musklene til det offentlige og mulighetene til å stille langsiktige krav kan brukes aktivt til å få til reelle, håndfaste endringer på relativt kort tid.

DEBATT: Innovasjon i Norge Effektiv energibruk og bedre miljø: Kommunalteknikerne er innovative allerede

Da kommunalministeren nylig la frem stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor, påpekte han at: «I årene fremover blir vi færre yrkesaktive per pensjonist, oljeinntektene vil falle, og vi skal nå bærekraftsmålene. – For å møte utfordringene må vi tenke nytt og være åpne for å løse oppgavene på nye måter.»

DEBATT: Mineralske råstoffer Fjellandet Norge kan gå tom for god sand og grus

Sand er ikke sand og sand fra Sahara er til liten nytte. I fjellandet Norge kan det virke som om vi har glemt at sand og pukk ikke er fornybare ressurser. Milliard-verdier kan falle i grus.

DEBATT: Sirkulær økonomi Grønn vekst gir lønnsomme muligheter – hvis du griper dem!

Norsk politikk og virkemiddelapparat er på et tydelig grønt spor. Årets innovasjonstale fra Innovasjon Norge ga klare retningslinjer for hva som skal finansieres gjennom deres ordninger.

DEBATT: Sirkulære bygg – FutureBuilt Fremtidens bygg skal demonteres og ikke rives

Vi må bli flinkere til å utnytte eksisterende bygningsmasse, dette er essensielt å tenke på når samfunnet skal bygges opp igjen etter korona-nedstengningen.

DEBATT: Utslipp fra sementproduksjon – Betong er en del av klimaløsningen

Bygninger står for en betydelig andel av klimagassutslippene. Det gjelder spesielt hvis vi regner med materialene som inngår, skriver Ann Kristin Kvellheim og Katharina Bramslev.

DEBATT: Arkitektur  «Såfremt man ikke flyr småfly eller er en måke, er fugleperspektiv lite relevant» 

Illustrasjoner av nye byggprosjekt blir sminket og viser ikke sannheten når de vises frem til publikum. Det utgjør et demokratisk problem, mener Riksantikvar Hanna Geiran.

DEBATT: Klimakur 2030 - Byggenæringen må med dersom klimakuren skal virke

Klimakur 2030-rapporten regner nesten ikke med byggenæringen, til tross for at bransjen kan bidra sterkt til dramatiske klimakutt, påpeker Håvard Brekke Bell

DEBATT: Bygg og anlegg - Innovasjon skjer når byggherren stoler på leverandøren

Utviklingen i bygg- og anleggsbransjen går i en spennende retning. Flere store byggherrer begynner nå å spørre etter ting som ikke finnes, skriver Geir Scott Janssen

DEBATT: Energiloven – Dagens energilov bremser potensialet for utbygging av solenergi

Overskuddsstrøm bør kunne overføres kostnadsfritt mellom kommunale bygg, mener Rune Aale-Hansen i Norsk Kommunalteknisk Forening

DEBATT: Norges klimamål Flere forskrifter for å nå klimamålene er feil medisin

Nylig ba en rekke aktører i bygg- og anleggsbransjen moderniseringsminister Monica Mæland om flere forskrifter for å nå klimamålene. Det er feil medisin.

DEBATT: Byggematerialer Betonglobbyens klimarapport må tas med et tonn salt

Klimagevinsten av at trevirke lagrer karbon er utelatt fra beregningene.

DEBATT: Nettleie NVE NVE svarer: Ukorrekt om nettleien

NVE har ingen planer om å verken «ta» solbransjen eller redusere innsatsen for energieffektivisering i Norge. Tvert imot.

DEBATT: Sentraldriftsanlegg og toppsystem Neste generasjons toppsystem bruker sanntidsdata og gir bedre oversikt over avvikene

Et system som skal løse våre utfordringer i en hektisk hverdag.

DEBATT: Nettleie NVE Det nye forslaget til nettariff vil også straffe alle med varmepumpe og isolasjon

NVE-sjefen sier han vil ta solcelleeiere med ny tariff, mens han planlegger å straffe tiltak millioner av nordmenn har gjort på boligene sine

DEBATT: Norsk kommunalteknisk Forening – overflatevann Hvordan håndterer vi stadig mer overflatevann og flom?

I en tid hvor ekstremvær ser ut til å bli normalvær, er det en reell utfordring knyttet til håndtering av overflatevann.

DEBATT: Lean konstruksjon Lean konstruksjon og strategirom skal redusere forsinkelser i byggeprosjekter

Et strategirom skal brukes som utgangspunktet for å effektivisere arbeidshverdagen til de involverte i byggeprosjektet, skriver artikkelforfatterne, som har laget Lean-veileder for byggebransjen som bacheloroppgave.

DEBATT: Oppvarming – Varmemarkedet trenger konkurranse

Utviklingen i rørbransjen har lidd på grunn av monopoltilstander, mener Frank Jaegtnes, adm. dir. i Elektroforeningen.

DEBATT: Bærekraftig boligbygging Enkle grep kan gi mer energieffektive boliger

Byggeforskriftene bør gi insentiver til å installere varmepumper og premiere installasjon av solcelleanlegg mer enn i dag.

DEBATT: Ny vindkraft eller energieffektivisering? Hvorfor vinner vindkraft når det er store mengder energi å hente i byggene våre?

Selv i Norge er det mye å hente på å bruke energien smartere.

DEBATT: Glasopor Tilsvar: Glasopor skader ikke miljøet

Det er liten risiko for at hendelsen skal føre til alvorlig forurensing og negative effekter på miljøet

DEBATT: Miljøsertifisering av bygg Breeam har klare ambisjoner for både klima og miljø

Breeam-sertifiseringen er et godt verktøy for å jobbe med klima i dag, og vi jobber for at det skal bli enda bedre i fremtiden.

DEBATT: Klimatiltak i bygg Miljøsertifisering uten klare klimaambisjoner

Gir mer poeng for å følge loven enn for å faktisk kutte utslipp fra byggematerialene, skriver Guro Hauge i miljøstiftelsen Zero.

DEBATT: «Vi er gode til å bore tunneler i Norge, men vi har vist liten respekt for husene til store kunstnere»

Rehabilitere eller bygge nytt? En filosofisk utredning.

DEBATT: SAMFERDSEL KONTRAKTER Samferdselssatsingen - for stor for norske entreprenører?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kjenner seg ikke igjen i medieoppslagene.

DEBATT: Energiforsyningskrav i byggteknisk forskrift Løsninger som trengs i neste generasjon byggteknisk forskrift

«Energiforsyningskravene i byggteknisk forskrift peker i gal retning».

DEBATT: Nullutslippsbygg bidrar til grønt skifte

DEBATT: MILJØ ANLEGG «Vi ønsker oss byggeplasser hvor forbipasserende kan stoppe opp, trekke pusten og nyte stillheten»


DEBATT: Dette er de tre energiutfordringene i fremtidens bygninger

Store muligheter for byggebransjen.

DEBATT: Statens Vegvesen «Kjære konsulent: Jeg har lyst til å sende en spesiell takk til deg i år»

Vegdirektøren hyller Vegvesenets konsulenter.

Fant 47 artikler. Viser 1–48.