Arkiv

Fant 68 artikler om emnet Industri [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Aluminiumsproduksjon Bilen trenger mer enn bare batteri

Batteri- og hydrogenproduksjon for fremtidens fremkomstmidler er nytt og i vinden, og det satses stort fra alle kanter.

DEBATT: Energiledelse Det finnes ingen strak vei til det grønne skiftet

Alle snakker om det grønne skiftet. Bærekraft har blitt et moteord som brukes både ukritisk og lite nyansert av deltakere i dette ordskiftet. Bærekraftsmålene som er satt for året 2030 blir stadig oftere nevnt. Skal vi nå disse målene må vi starte her og nå, og ta «omveien» om 2021.

DEBATT: Norsk batteriindustri Batteritollfadese må rettes opp umiddelbart

Regjeringen har sovet i timen i batteritollsaken.

DEBATT: Industrielle nettverk Industrielle nettverk har utfordringer med cybersikkerhet allerede fra start

Det er ikke det at ledere i industrien ikke tar datasikkerhet på alvor, eller at det er mangel på kunnskap om truslene bak digitale angrep. Grunnen til at mange store industriaktører ikke har en optimal IT sikring, har ofte rot i måten store prosjekter gjennomføres på.

DEBATT: Stortingsvalget 2021 Privat kapital kan være motoren i den grønne omstillingen

Den nye rapporten fra FNs klimapanel som ble presentert 9. august gjorde dypt inntrykk på alle. Omfattende status og prognoser for klimaendringene er nedslående og alvorlige, og vi har sett det i hele verden denne sommeren gjennom branner, hetebølger og flom.

DEBATT: Klimavennlige anleggsprosjekter Klimamål i anlegg oppnås ikke av ambisjoner alene

Tidspunktet kunne ikke vært bedre: Med FN klimapanels ferske rapport og dystre spådommer må vi motivere anleggsbransjen til å tenke nytt for å oppnå bærekraftige, klimavennlige anleggsprosjekter og bestandig infrastruktur. Men forutsetningene for å få dette til er så å si fraværende.

DEBATT: Strømnettet i Norge Planleggingen av nytt kraftnett kan ikke gjøres i en silo

Nettbransjen har et stort investeringsetterslep. Hovedårsaken er en reguleringsmodell som ikke trigger utbygging av nytt nett. Samtidig står en rekke industribedrifter, transportsektoren og andre overfor omstillingsbehov som krever tilgang til ny, fornybar energi.

DEBATT: Aluminium Sju veier til grønnere aluminium

Vektbesparelsene som lettmetallet aluminium gir, vil hjelpe verden å nå 2050-målet om null nettoutslipp av klimagasser – og etterspørselen øker.  Men utslippene fra produksjonen må krympes drastisk.  Her er sju veier mot grønnere produksjon av det viktige materialet.

DEBATT: Batteriproduksjon Norge Norges rolle i batterikampen mellom Europa og Kina

Ny teknologi og nye gjenvinningsløsninger for batterier løser fornybarrevolusjonens største utfordring. Det gir store muligheter for å skape tusenvis av nye arbeidsplasser i Norge.

DEBATT: Havvind Norge Staten bør dekke grunnundersøkelser for havvindutbygging

Regjeringen ønsker et rammeverk for havvind som gjør prosjektene lønnsomme. Ett viktig grep vil være at staten dekker utgifter til grunnundersøkelser, slik Nederland og Tyskland gjør.

DEBATT: Metallurgisk silisium (MG-Si) Silisium kan produseres mer effektivt

Norske bedrifter produserer mye silisium som er viktig for alt fra elektronikk til fornybar energi. Men vi kan produsere mer effektivt enn i dag.

DEBATT: Regjeringens strategi for sirkulær økonomi Tre nøtter til Sveinung Rotevatn

Systemtenkning er krevende og sjeldent, men stadig mer nødvendig.

DEBATT: CO2-utslipp oljevirksomhet Fakling – den aller største elefanten i rommet

Fordi Norge ikke brenner gass som er assosiert med olje, har vi de aller laveste CO2-utslippene i verden per produsert oljeenhet. Opphør av norsk oljeproduksjon vil derfor gi høyere, globale utslipp.

DEBATT: Vindkraft i Norge TU, teknologi og integritet

Teknisk Ukeblad har fulgt meg siden tidlig i studiedagene ved NTH, og senere gjennom vannkraftutbygging i Norge og internasjonalt, og ikke minst gjennom utbygging av industri- og innovasjonsmiljø.

DEBATT: Syntetisk drivstoff – Syntetisk drivstoff er ikke er så «grønt» som aktørene i bransjen hevder

– Syntetisk drivstoff krever store mengder energi og har lav klimanytte, skriver Bellona-rådgiver Eivind Berstad

DEBATT: Batteriproduksjon i EU Derfor kan Norge gå på en batterismell i EU – og hva vi kan gjøre med det

Fra 2027 må elbilbatterier ha opprinnelse i EU eller Storbritannia. Norge er å anse som et tredjeland, og kan bli ilagt toll.

DEBATT: Teknologiutdanning Vil du være med og forme fremtiden? Her er fem gode grunner for å velge teknologifag

Nå har du muligheten til å velge en utdanning som gir deg inngangsbillett til en spennende bransje som gjør deg i stand til å forme fremtiden.

DEBATT: Avfallsforbrenning og CO2-rensing Trenger ny teknologi for avfallsforbrenning

Avfall har blitt brent til alle tider. Forbrenningen har gitt mer og mer skadelig utslipp etter som mengdene har økt.

DEBATT: Klima Elektrifisering i full skala er en forutsetning for å løse klimaproblemet

I TU skriver fire professorer (Bjørlykke, Aagaard, Roaldseth og Stenersen) at «Det er urealistisk å tro at elektrifisering av biler vil kunne bli en global løsning fordi det vil kreve for store ressurser når det gjelder metaller.» De sier riktignok ikke hvilket problem som skal løses, men det kan dreie seg om klimaproblemet.

DEBATT: Forbrenningsskatt energigjenvinning Ujevnt skattetrykk begrenser effektiv energigjenvinning

Import- og forbrenningsskatten som for tiden innføres både i Norge og andre europeiske land har til hensikt å fremme materialgjenvinning og redusere CO₂-utslipp. Men konsekvensene av ulikt skattetrykk er ubalanse i avfallsmarkedet, noe som kan bidra til å redusere den mest bærekraftige energigjenvinningen vi har.

DEBATT: Klimakvoter Klimakvoter sikrer et kostnadseffektivt, grønt skifte for norsk økonomi

Regjeringens perspektivmelding ble nylig presentert. Den forteller oss at det haster med grønn omstilling – og helst skal det koste minst mulig. En helt sentral løsning, slik vi ser det, er: En raskere elektrifisering koblet med et styrket system for salg og kjøp av CO₂-kvoter.

DEBATT: Naturressursskatt for vindkraft Vi krever lokal kompensasjon for vindkraft nå!

En samlet kommunesektor og en samlet kraftbransje forventer at regjeringen i revidert budsjett fremmer konkrete forslag som kan gi lokalsamfunn og utbyggere forutsigbarhet i konsesjonsprosessene som kommer.

DEBATT: CCS status – Sintef Internasjonal status på CO2-fangst og lagring

CO2-fangst og lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) blir av og til framstilt som et særnorsk prosjekt. Realiteten er at det alltid har vært flere land som har engasjert seg og engasjementet er økende.

DEBATT: Elektrifisering av sokkelen Equinor-direktør: Å skape ny industri krever mer enn å stramme til klimamål og øke CO2-avgiftene

Kanskje må vi gjennomføre tiltak som koster mer enn 2.000 kroner per tonn for å nå utslippsmålene. Vi må diskutere hva det innebærer, skriver Equinors sjeføkonom Eirik Wærness.

DEBATT: Hydrogenproduksjon i Norge Verden vil trenge enorme mengder hydrogen framover. Norge er i unik posisjon

Verden vil trenge enorme mengder hydrogen og ulike former for hydrogenteknologi. Norge har alle muligheter for å ta en ledende posisjon i det som blir en ny miljøepoke i internasjonal energi- og klimapolitikk. Men skal vi lykkes må norske politikere ta grep.

DEBATT: Prosess21 Prosess21 og det grønne skiftet – den nye oljen?

Prosess21 leverte sin hovedrapport til regjeringen mandag 8. februar. Den viser med all tydelighet at vi i Norge har store muligheter for framtidig industriell vekst.

DEBATT: Forsyningskapasitet i Norge Norge trenger en strategi for elektrifiseringen

Elektrifisering er nøkkelen til både ny verdiskaping og kutt i klimagassutslippene frem til 2030 og 2050. Forslag: Vi bør lage en nasjonal strategi mens vi ennå har tid!

DEBATT: Klimaplan 2021–30 Endelig løftes byggenæringen fram når vi diskuterer klima

Det er positivt at det legges opp til at skogen skal tas i bruk i klimasammenheng.

DEBATT: Vannkraft Vannmagasinene kan være Norges grønne batteri for framtidens industri

Rimelig norsk vannkraft var grunnlaget for fremveksten av det moderne industri-Norge i forrige århundre. Vannkraften kan i dette århundret skape forutsetningen for det grønne skiftet og reindustrialisering av landet.

DEBATT: Havvind i Norge Bra med storsatsing på havvind – men politikerne må passe på statens pengesekk

Det ser endelig ut til å løsne for en stor norsk satsing på havvind. Det er veldig bra. Men politikerne må passe på at de sterke selskapene bak «gigantalliansen» ikke får fri adgang til statskassen.

DEBATT: Innovasjonsevne – Norsk kundebarometer Ikke bli overkjørt bakfra!

Ifølge Norsk kundebarometer (NKB) 2020 har Vinmonopolet de mest fornøyde kundene. Men hvordan kan et statlig monopol vinne over OneCall og Finn.no? Er det så enkelt som kvalitet og kundeservice? Hva betyr innovasjon?

DEBATT: Klimameldingen Selvsagt må næringslivet betale for å forurense

Klimameldingen, som ble lagt frem fredag 8. januar, skal på høring nå på tirsdag. Noe kan bli bedre, men det viktigste tiltaket er allerede foreslått. Det bør få bred støtte.

DEBATT: GIEK og Eksportkreditt til Vestlandet Støtteapparatet må dit kor verdiane vert skapt!

Framtida for norsk eksport ligg i det blå havet. Skal Norge oppfylle sine ambisjonar som eksportnasjon, må verkemiddelapparatet  vere til stade langs kysten der norske verdiar vert skapt.

DEBATT: Kjernekraft i Norge Hvorfor ikke etablere kjernekraftverk i Østfold?

For å dra i gang politisk debatt om kjernekraft, må noen peke ut aktuelt sted for bygging av stort kjernekraftverk. Og så må det avklares hvilken rolle kjernekraften bør få i energiforsyningen.

DEBATT: Klimamål På tide å elektrifisere industrien

Norge når ikke klimamålene uten en omfattende elektrifisering av prosessindustrien.

DEBATT: Teknologiåret 2021 Teknologier og muligheter i sensorens tiår

2020-tallet vil være sensorteknologiens tiår, på godt og vondt, men forhåpentligvis mest på godt.

DEBATT: Teknologiåret Det organiserte Teknologi-Norge skaper nye muligheter

12. mars 2020 startet lakmustesten for hvor digitalt oppegående næringsliv, offentlig sektor, skoler, høyskoler og ikke minst hver og en av oss var og er. Hjemmekontor og hjemmeskole ville for få år siden vært en helt annen historie.

DEBATT: Ørsted – Equinor – Industripolitikk i Norge og Danmark Hvorfor kan ikke Equinor være mer som Ørsted?

Mens Norges flaggskip Equinor tapte 200 milliarder kroner på investeringer i USA, vokser Ørsted på å bygge fornybar energi i hele verden. Hvorfor kan ikke Equinor være litt mer som Ørsted?

DEBATT: Wessel-brødrene – Teknologihistorie Seks brødre ble pionerer i forskjellige tekniske bransjer. Her er historien om Wessel-brødrene

En brødreflokk av pionerer.

DEBATT: Elbiler – mineraler Elbiler vil føre til global metallmangel

Hvor miljøvennlige er elbiler i et globalt perspektiv? El-biler krever store mengder metaller til batterier, men vi vil ikke ha gruver i Norge.

DEBATT: Belastningsskader på jobb Hvorfor kan fysisk arbeid gjøre oss syke, mens aktivitet på fritiden kan gjøre oss friskere?

Sintef og NTNU forsker på paradokset. Arbeid vi blir syke av kan gjøres helsefremmende, skriver forskerne.

DEBATT: Ammoniakk – Yara Porsgrunn Med «net zero» blir Norge attraktivt sted for ny grønn industri

All kraftproduksjon må foregå uten klimagassutslipp.

DEBATT: Klimaeffekt av norsk gass Norsk olje og gass forsterker klimakrisen

Heller enn å lete etter mer olje og gass, må Norge se på hvordan vi kan bidra til å akselerere den grønne utviklingen.

DEBATT: Kjernekraft i Norge Kjernekraft – et usedvanlig godt alternativ

Det er vesentlige ulemper med vind- og solkraft, og det er mulig at vi bare må leve med disse for å nå togradersmålet. Om vi vil, kan vi likevel unngå disse ulempene om vi velger å ta i bruk et alternativt system – kjernekraft.

DEBATT: Batteriutvikling til 2030 Vi undervurderer teknologiske framskritt. Batteriene kan bli dramatisk mye billigere

Det er kun kostnader og begrensninger ved batteriene som har holdt de elektriske løsningene tilbake. Dette er nå i rask endring. Batterirevolusjonen fører til en transportrevolusjon.

DEBATT: Innovasjon og bærekraftig utvikling Smart industri er én av fire trender som skal sikre mer bærekraftig utvikling

Underlig nok er det få om noen som tar opp hvordan ledere kan bruke pandemien som en «game changer» for bærekraftige digitale innovasjoner. Det er mitt ærend.

DEBATT: Teknologisk utvikling i prosessindustrien Prosessindustrien er på vei mot lavere utslipp med dagens teknologi

Opp mot halvparten av utslippene i fastlandsindustrien kan fjernes ved bruk av i stor grad tilgjengelig teknologi de neste ti årene.

DEBATT: Oslo Science City Vi skal gi Norge effektiv tilgang til høykvalitets digitale ressurser

Norges første innovasjonsdistrikt er lansert, og jeg hadde gleden av å holde mitt første innlegg om dScience – et av Universitetet i Oslos viktige nye bidrag i utviklingen av Oslo Science City.

DEBATT: Grønne elektriske verdikjeder Norsk batteriproduksjon kan bli et nytt, norsk energieventyr. Vi må gripe mulighetene

Biler, båter og fly kommer til å bli stadig mer elektrifisert. Fossil energi blir mindre etterspurt, samtidig som fornybar energi blir enda viktigere. Forholder vi oss passive, vil eksportinntektene stupe.

DEBATT: Norsk industri Blir det plass til norsk prosessindustri i en lavutslippsøkonomi?

I møtet med en lavutslippsøkonomi må Norge utvikle ny utslippsfri prosessindustri. Utvikling av karbonfangst- og lagring og bruk av fornybare innsatsfaktorer i eksisterende industri er neppe nok til å forbli konkurransedyktig.

Fant 68 artikler. Viser 1–50.