Arkiv

Fant 116 artikler om emnet energi [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Nullutslipp Nullutslippsvisjonen utfordrer framtidas energisystem

Verden skal over på nesten utelukkende fornybar energi. Med mer væravhengig strømproduksjon øker behovet for fleksibilitet. Heldigvis er Norge godt rustet – hvis vi prioriterer riktig.

DEBATT: Solenergi i Norge Solenergi i Norge i et nøtteskall

Solenergi i Norge? Solen skinner jo sjelden her, tenker mange. Men det er en kortslutning.

DEBATT: Alexander Kielland Kielland-ulykken må granskes på nytt

En ny og objektiv gransking av Norges største industrikatastrofe i moderne tid er helt nødvendig.

DEBATT: Elektrifisering – oljeproduksjon Er det egentlig så smart å elektrifisere sokkelen?

DEBATT: Elektrisk vei Elektrisk vei for tungtransporten

Lading under kjøring peker seg ut som en interessant løsning for å redusere utslipp fra tungtransport.

DEBATT: Solceller Nytt materiale gir mer solcelle-energi

Solceller vil nok være det første produktet basert på halide perovskitter vi ser på markedet. Men materialene har vist seg lovende også for andre bruksområder.

DEBATT: Strømregning «Dumme hus» vil få skyhøye strømregninger fra 2022

Bor du i et «dumt hus»? Ved nyttår vil strømregningene dine gå i taket. For noen få dager siden innførte regjeringen ny nettleiemodell, og fra og med 1. januar 2022 kan dette få store økonomiske konsekvenser for alle som bor i «dumme hus».

DEBATT: Batteriproduksjon Norge Norges rolle i batterikampen mellom Europa og Kina

Ny teknologi og nye gjenvinningsløsninger for batterier løser fornybarrevolusjonens største utfordring. Det gir store muligheter for å skape tusenvis av nye arbeidsplasser i Norge.

DEBATT: Havvind Norge Staten bør dekke grunnundersøkelser for havvindutbygging

Regjeringen ønsker et rammeverk for havvind som gjør prosjektene lønnsomme. Ett viktig grep vil være at staten dekker utgifter til grunnundersøkelser, slik Nederland og Tyskland gjør.

DEBATT: Metallurgisk silisium (MG-Si) Silisium kan produseres mer effektivt

Norske bedrifter produserer mye silisium som er viktig for alt fra elektronikk til fornybar energi. Men vi kan produsere mer effektivt enn i dag.

DEBATT: Hydrogen – Norsk hydrogenforum og Zero Vi trenger en helt annen fart på hydrogen­satsingen i Norge

Norsk hydrogensatsing må skyte fart. Da trengs en annen virkelighetsforståelse fra Enova.

DEBATT: Hydrogen Enova Hydrogen krever teknologiutvikling

Den dagen vi har fått demonstrert effektive løsninger for de ulike leddene i hydrogenverdikjeden, bidrar vi gjerne til å sette fart på markedsutviklingen.

DEBATT: CO2-utslipp oljevirksomhet Fakling – den aller største elefanten i rommet

Fordi Norge ikke brenner gass som er assosiert med olje, har vi de aller laveste CO2-utslippene i verden per produsert oljeenhet. Opphør av norsk oljeproduksjon vil derfor gi høyere, globale utslipp.

DEBATT: Vindkraft – Norsk ornitologisk forening Faktasjekk: Mangelfullt om vindkraft og fugl

Teknisk ukeblad publiserte 15. mai en faktasjekk av vindkraftas miljøpåvirkning. Gjennomgangen inneholder mye god informasjon. På temaet fugl er faktasjekken upresis og NOF ser behov for å komme med nødvendige presiseringer og tilleggsopplysninger.

DEBATT: Er syntetisk drivstoff klimavennlig? Bellona kommer med feilaktig kritikk av syntetisk drivstoff

Flere av påstandene til miljøstiftelsen er misvisende, skriver Gunnar Holen i Nordic electrofuel.

DEBATT: Vindkraft i Norge TU, teknologi og integritet

Teknisk Ukeblad har fulgt meg siden tidlig i studiedagene ved NTH, og senere gjennom vannkraftutbygging i Norge og internasjonalt, og ikke minst gjennom utbygging av industri- og innovasjonsmiljø.

DEBATT: Innsyn og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet – DSA Vi driver ikke med sabotasje av norsk presse

Åpenhet er viktig i vår kommunikasjonspolitikk, og vi støtter fullt opp om det, så langt lovverket tillater.

DEBATT: Syntetisk drivstoff – Syntetisk drivstoff er ikke er så «grønt» som aktørene i bransjen hevder

– Syntetisk drivstoff krever store mengder energi og har lav klimanytte, skriver Bellona-rådgiver Eivind Berstad

DEBATT: Havvind Vet vi egentlig nok om havvind? Her er fem punkter til en bedre forståelse

Miljøpartiet De Grønne vil bygge 2000 svære turbiner i havet innen 2030 for å doble norsk energiproduksjon. Norges Fiskarlag mener denne typen arealbruk går ut over viktige fiskefelt, men vet vi egentlig nok om havvind?

DEBATT: Energiforsyning Longyearbyen Lokalprodusert skifergass kan gi utslippsfri energiforsyning til Longyearbyen


DEBATT: Polare solkraftverk Stort potensial for polare solkraftverk – men krever tilpasning for å unngå snøfonner

Kan vi utforme større bakkemonterte solkraftverk i polare klima som vi gjør lenger sør? Det er tema for doktorgradsarbeidet til Iver Frimannslund og veiledere ved NMBU, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Multiconsult.

DEBATT: Elektrifisering Ser vi starten på energiflaskehalser i nullutslippssamfunnet?

Norge skal bli et nullutslippssamfunn innen 2050. Elektrisk strøm dekker i dag ca. 53 prosent av Norges totale energiforbruk.

DEBATT: Teknologiutdanning Vil du være med og forme fremtiden? Her er fem gode grunner for å velge teknologifag

Nå har du muligheten til å velge en utdanning som gir deg inngangsbillett til en spennende bransje som gjør deg i stand til å forme fremtiden.

DEBATT: Avfallsforbrenning og CO2-rensing Trenger ny teknologi for avfallsforbrenning

Avfall har blitt brent til alle tider. Forbrenningen har gitt mer og mer skadelig utslipp etter som mengdene har økt.

DEBATT: Klima Elektrifisering i full skala er en forutsetning for å løse klimaproblemet

I TU skriver fire professorer (Bjørlykke, Aagaard, Roaldseth og Stenersen) at «Det er urealistisk å tro at elektrifisering av biler vil kunne bli en global løsning fordi det vil kreve for store ressurser når det gjelder metaller.» De sier riktignok ikke hvilket problem som skal løses, men det kan dreie seg om klimaproblemet.

DEBATT: Forbrenningsskatt energigjenvinning Ujevnt skattetrykk begrenser effektiv energigjenvinning

Import- og forbrenningsskatten som for tiden innføres både i Norge og andre europeiske land har til hensikt å fremme materialgjenvinning og redusere CO₂-utslipp. Men konsekvensene av ulikt skattetrykk er ubalanse i avfallsmarkedet, noe som kan bidra til å redusere den mest bærekraftige energigjenvinningen vi har.

DEBATT: Klimakvoter Klimakvoter sikrer et kostnadseffektivt, grønt skifte for norsk økonomi

Regjeringens perspektivmelding ble nylig presentert. Den forteller oss at det haster med grønn omstilling – og helst skal det koste minst mulig. En helt sentral løsning, slik vi ser det, er: En raskere elektrifisering koblet med et styrket system for salg og kjøp av CO₂-kvoter.

DEBATT: Naturressursskatt for vindkraft Vi krever lokal kompensasjon for vindkraft nå!

En samlet kommunesektor og en samlet kraftbransje forventer at regjeringen i revidert budsjett fremmer konkrete forslag som kan gi lokalsamfunn og utbyggere forutsigbarhet i konsesjonsprosessene som kommer.

DEBATT: CCS status – Sintef Internasjonal status på CO2-fangst og lagring

CO2-fangst og lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) blir av og til framstilt som et særnorsk prosjekt. Realiteten er at det alltid har vært flere land som har engasjert seg og engasjementet er økende.

DEBATT: Elektrifisering av sokkelen Equinor-direktør: Å skape ny industri krever mer enn å stramme til klimamål og øke CO2-avgiftene

Kanskje må vi gjennomføre tiltak som koster mer enn 2.000 kroner per tonn for å nå utslippsmålene. Vi må diskutere hva det innebærer, skriver Equinors sjeføkonom Eirik Wærness.

DEBATT: Kjernekraft Ikke noe grønt skifte med kjernekraft

Med jevne mellomrom lanseres atomkraft som løsningen på klimautfordringene. Det er ingen annen måte å klare å målene i Parisavtalen innen 2030 hevdes det. Atomkraften er utslippsfri og anbefales av FNs klimapanel – hevder enkelte. Det er feil.

DEBATT: Vindkraft Kan elektrifisering av sokkelen gi kraftkrise?

Å elektrifisere oljevirksomheten, vil før eller senere gi økt behov for nye vann- eller vindkraftkonsesjoner,  skriver konsernsjef i Trønderenergi, Ståle Gjersvold.

DEBATT: Equinor – kriseåret 2020 Equinor mangler prestasjonskultur

Equinor opplevde i 2020 hendelser av et omfang og en alvorlighetsgrad som gjør at året må bokføres som et kriseår. En årsak til kriseåret er at selskapet til tross for sin 40-årige historie med utallige suksesser ikke har maktet å etablere en prestasjonskultur som er bærekraftig. 

DEBATT: «Systemsmart energibruk» Vi må bruke energi smartere og effektivt

Norge står foran et tiår hvor store klimautfordringer skal løses, og vi skal gjennom en grønn omstilling.

DEBATT: Hvordan kan Norge dekke sitt eget elkraftbehov frem mot 2030?

Norsk elvannkraft startet i 1885. Siden Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstof-aktieselskab (Hydro) startet opp i 1905 har Norge hatt og har fortsatt en av verdens større elkraftindustrier innen kunstgjødsel, metaller, silisium og treforedling – råvare- og halvfabrikat industrier som tradisjonelt har forbrukt en tredjedel av den norske, grønne elkraftproduksjonen. 

DEBATT: Hydrogenproduksjon i Norge Verden vil trenge enorme mengder hydrogen framover. Norge er i unik posisjon

Verden vil trenge enorme mengder hydrogen og ulike former for hydrogenteknologi. Norge har alle muligheter for å ta en ledende posisjon i det som blir en ny miljøepoke i internasjonal energi- og klimapolitikk. Men skal vi lykkes må norske politikere ta grep.

DEBATT: Hydrogen på Nordlandsbanen Hydrogen som drivstoff for godstog på Nordlandsbanen

Sju av Norges jernbanestrekninger er i dag ikke elektrifisert. På de sju strekningene opereres om lag 10 prosent av den totale norske togflåten.

DEBATT: Solcelleproduksjon i Norge Hva er 1 GW fra sola verdt?

Visste du at når Norwegian Crystals i Glomfjord planlegger å utvide sin produksjon av solcellesilisium til 4 GW, vil energien fra panelene hvor dette silisiumet inngår tilsvare energien fra hele Johan Sverdrup-feltet?

DEBATT: Beredskapsplaner  Ta beredskapsplanen din i bruk!

Eiere av dammer, kraft- og nettanlegg er for dårlig forberedt, ifølge NVE. Uten en oppdatert beredskapsplan, risikerer du å evakuere for få, eller tape verdier.

DEBATT: Forsyningskapasitet i Norge Norge trenger en strategi for elektrifiseringen

Elektrifisering er nøkkelen til både ny verdiskaping og kutt i klimagassutslippene frem til 2030 og 2050. Forslag: Vi bør lage en nasjonal strategi mens vi ennå har tid!

DEBATT: Vannkraft Vannmagasinene kan være Norges grønne batteri for framtidens industri

Rimelig norsk vannkraft var grunnlaget for fremveksten av det moderne industri-Norge i forrige århundre. Vannkraften kan i dette århundret skape forutsetningen for det grønne skiftet og reindustrialisering av landet.

DEBATT: Havvind i Norge Bra med storsatsing på havvind – men politikerne må passe på statens pengesekk

Det ser endelig ut til å løsne for en stor norsk satsing på havvind. Det er veldig bra. Men politikerne må passe på at de sterke selskapene bak «gigantalliansen» ikke får fri adgang til statskassen.

DEBATT: Klimameldingen Selvsagt må næringslivet betale for å forurense

Klimameldingen, som ble lagt frem fredag 8. januar, skal på høring nå på tirsdag. Noe kan bli bedre, men det viktigste tiltaket er allerede foreslått. Det bør få bred støtte.

DEBATT: Klimaplan Ny norsk klimaplan – se til Danmark

Mens Norge legger til rette for mer oljeproduksjon har Danmark vedtatt å legge ned oljeindustrien innen 2050. Når Stortinget nå skal vedta en ny klimaplan bør de følge etter.

DEBATT: Injisering av CO₂ eller omdanning til drivstoff? Hva bør vi gjøre med fanget CO₂?

Syntetisk drivstoff (e-fuels) er en svært kostbar blindgate i kampen mot klimaendringene. Uansett kilde for CO₂ vil det være bedre å injisere den enn å lage syntetisk drivstoff.

DEBATT: Kjernekraft i Norge Hvorfor ikke etablere kjernekraftverk i Østfold?

For å dra i gang politisk debatt om kjernekraft, må noen peke ut aktuelt sted for bygging av stort kjernekraftverk. Og så må det avklares hvilken rolle kjernekraften bør få i energiforsyningen.

DEBATT: Klimamål På tide å elektrifisere industrien

Norge når ikke klimamålene uten en omfattende elektrifisering av prosessindustrien.

DEBATT: Ørsted – Equinor – Industripolitikk i Norge og Danmark Hvorfor kan ikke Equinor være mer som Ørsted?

Mens Norges flaggskip Equinor tapte 200 milliarder kroner på investeringer i USA, vokser Ørsted på å bygge fornybar energi i hele verden. Hvorfor kan ikke Equinor være litt mer som Ørsted?

DEBATT: Ammoniakk – Yara Porsgrunn Med «net zero» blir Norge attraktivt sted for ny grønn industri

All kraftproduksjon må foregå uten klimagassutslipp.

DEBATT: Ammoniakk – Yara Porsgrunn Hva gir størst klimakutt, Bjartnes?

Anders Bjartnes skriver at det er en god ide at Yara skal bruke 5 TWh norsk strøm til å erstatte gass i sin ammoniakkproduksjon på Herøya. Det kan virke overraskende, sett ut fra det Bjartnes tidligere har skrevet.

Fant 116 artikler. Viser 1–50.