Arkiv

Fant 48 artikler med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Elektrifisering Elektrifisering kan være nøkkelen til å motvirke klimaendringene

Klimagassutslippene må halveres innen 10 år. Skal vi klare det må vi erstatte bruken av fossil energi med fornybar elektrisitet. I Norge er vi godt i gang, men utslippene går ikke ned.

DEBATT: Havvind og vindkraft Rederiforbundets direktør misforstår

NHO setter ikke havvind og landvind opp mot hverandre, skriver NHO-president Arvid Moss i dette debattinnlegget.

DEBATT: Bærekraftig boligbygging Enkle grep kan gi mer energieffektive boliger

Byggeforskriftene bør gi insentiver til å installere varmepumper og premiere installasjon av solcelleanlegg mer enn i dag.

DEBATT: Ny vindkraft eller energieffektivisering? Hvorfor vinner vindkraft når det er store mengder energi å hente i byggene våre?

Selv i Norge er det mye å hente på å bruke energien smartere.

DEBATT: Glasopor Tilsvar: Glasopor skader ikke miljøet

Det er liten risiko for at hendelsen skal føre til alvorlig forurensing og negative effekter på miljøet

DEBATT: Nasjonalt deponi for spesialavfall Et deponi i Brevik kan gjennomføres uten fare for helse eller miljø

Brevik har utpekt seg som det mest egnede alternativet for deponi for behandlet uorganisk farlig avfall, skriver Bellona-leder Frederic Hauge i dette svarinnlegget.

DEBATT: Er Kongsberg fortsatt Norges teknologiby? Kongsberg er og vil fremdeles være teknologibyen!

Blikkskiltene som ønsker deg velkommen til teknologibyen skal erstattes med moderne, digitale informasjonstavler, skriver Kongsbergs varaordfører og gruppeleder for Kongsberglista.

DEBATT: Fra naturgass til hydrogen Hydrogen av naturgass kan sikre Europa ren energi og Norge inntekter

Når EU nå vil gjøre sin energisektor karbonfri innen 2050, har vi en historisk sjanse. Ved å forvandle naturgass til utslippsfritt hydrogen, kan vi tilby svære mengder av en energibærer som EU fastslår at et klimanøytralt Europa vil trenge.

DEBATT: Miljøbyen Oslo Derfor ble Oslo miljøhovedstad


DEBATT: Norsk samferdselspolitikk Bane NOR må kalles ved sitt rette navn: Norges Statsbaner

Bane NOR eier banenettet, stasjonene og terminalene. Derfor burde selskapet døpes om til Norges Statsbaner.

DEBATT: IoT – digitalisering av næringslivet Equinor må nærme seg kundene

Energiselskapet bør ta innover seg at kundene velger selskaper som er på lag med dem – og velger bort firma som primært tenker på egne interesser.

DEBATT: Digitalisering – digital journalistikk Regjeringen forskjells­behandler digital journalistikk. Det er konkurranse­vridende

Regjeringen vil gå bort fra lovet likebehandling av mediene, og viderefører momsbelastning på dybdejournalistikk som i TU.no. Konkurransevridende og et svært kritisk tilbakeslag.

DEBATT: CCS – fangst og lagring av CO₂ Kronerulling for karbonfangst

Med dagens teknologi og energikilder er vi ikke i nærheten av å nå klimamålene i Parisavtalen. Klokka tikker. I mellomtiden kan karbonfangst bli en viktig del av redningen. Men da må vi tørre å satse.

DEBATT: Deponi for spesialavfall Stor risiko for folkehelsa ved deponi nær tett bebyggelse

Økonomiske interesser og egen vinning skal ikke få ødelegge for mennesker og natur i all fremtid, skriver artikkelforfatteren i dette debattinnlegget.

DEBATT: Havvind i Norge Haster med å lisensiere ut områder for havvind

Havvind innebærer en gylden mulighet til å utvikle en ny næring basert på vår maritime kunnskapsbase, skriver artikkelforfatteren i dette debattinnlegget.

DEBATT: Autonome kjøretøy Kan tillit overleve i et automatisert samfunn?

Lovregler, kunnskap og tid trengs for å skape tillit til vår framtidige mobilitet.

DEBATT: Miljøsertifisering av bygg Breeam har klare ambisjoner for både klima og miljø

Breeam-sertifiseringen er et godt verktøy for å jobbe med klima i dag, og vi jobber for at det skal bli enda bedre i fremtiden.

DEBATT: Klimatiltak i bygg Miljøsertifisering uten klare klimaambisjoner

Gir mer poeng for å følge loven enn for å faktisk kutte utslipp fra byggematerialene, skriver Guro Hauge i miljøstiftelsen Zero.

DEBATT: Deponi for spesialavfall i Norge Hvor lenge skal mytene få styre Norges miljøpolitikk?

Brevik er det eneste trygge og realistiske alternativet som vi kan få på plass i tide.

DEBATT: Deponi av spesialavfall Noahs og Bellonas «fakta» og påvirkning i deponisaken

At Brevik ennå ikke er utelukket som mulig deponilokalitet er for lengst en gåte, skriver Frivillig faggruppe for bidrag til løsning av deponisaken i dette debattinnlegget.

DEBATT: Bildeling Privatbilismen parkerer ikke

Bildelingsordninger er ikke alternativet til å eie bil, men en konkurrent til leiebilselskapene. Det skriver gründer Anders Espelund i dette debattinnlegget.

DEBATT: Lading av elbiler Hvordan unngå nasjonal ladekrise?

Regjeringen har varslet en ny ladeplan for hele Norge. En varslet ladekrise kan best unngås dersom myndighetene sørger for politikk som gjør utbyggingen av nye ladetilbud til bedre butikk.

DEBATT: SKATT VANNKRAFT Vannkraftnæringen er i realiteten den hardest beskattede i Norge

Men nå kan det skje noe, skriver rådgiver for KPMG i dette innlegget.

DEBATT: Biodrivstoff «Det er ikke umulig å skaffe råvarer til bærekraftig biodrivstoff»

Det skrives mye feilaktig om biodrivstoff, mener Ketil Thorsen i Preem Norge.

DEBATT: Modulvogntog Effekten av at modulvogntog ble tillatt i Norge har uteblitt

Etterlyser tillatelse til å kjøre på norske fylkesveier.

DEBATT: «Norge som Europas batteri truer norsk natur»

At Norge skulle dekke vesentlige deler av Tysklands eller Europas behov for effekt er urealistisk, skriver Mads Løkeland i Naturvernforbundet.

DEBATT: SOLFANGERE «Av rundt 4600 Enova-tilskudd til boliger i fjor gikk bare 40 til solfangere»

Nesten ingen bruker solfangere i Norge. Det bør de gjøre, skriver Solenergiforeningen.

DEBATT: KARBONFANGST OG -LAGRING Karbonfangst og energiproduksjon til havs - en konseptidé

Kan utvikles og testes umiddelbart, skriver tidligere forskningsleder i Sintef Marintek.

DEBATT: RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET «Risikonivået på sokkelen gir grunn til bekymring»

Den gode utviklingen i ferd med å snu, skriver direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet.

DEBATT: ELBIL - SVEVESTØV «Elbil-synsing med fossilbriller»

Ulogiske påstander om økt partikkelutslipp, mener Elbilforeningen.

DEBATT: KLIMAKVOTER Tre tiltak for å gjenreise det europeiske klimakvotesystemet

Tre forbedringer vil bidra til å gjenreise systemet som bærebjelken i en samordnet europeisk politikk for å kutte utslippene med 95 prosent innen 2050.

DEBATT: «Det er noe underlig på gang i verden. Grunnleggende prinsipper, regler og verdier er i ferd med å bryte sammen»

Europa rystes i grunnvollene, skriver Mikhail Fridman.

DEBATT: «Vi er gode til å bore tunneler i Norge, men vi har vist liten respekt for husene til store kunstnere»

Rehabilitere eller bygge nytt? En filosofisk utredning.

DEBATT: GRUNNVANN TIL OPPVARMING «Grunnvann som energikilde har ingen CO2-utslipp, likevel er det lite brukt i Norge»

Årsaken kan være manglende kunnskap om potensialet, skriver Guri Ganerød og Randi Ramstad.

DEBATT: «Hvorfor forsøker vi å reparere noe som ikke er ødelagt?»

Statens stråleverns enhet for beredskap og krisehåndtering (BEK) er effektiv og samkjørt på en god måte. Så hvorfor vil den norske regjeringen omorganisere den?

DEBATT: «Vi risikerer å bli en taper i den globale konkurransen»

DEBATT: SAMFERDSEL KONTRAKTER Samferdselssatsingen - for stor for norske entreprenører?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kjenner seg ikke igjen i medieoppslagene.

DEBATT: Energiforsyningskrav i byggteknisk forskrift Løsninger som trengs i neste generasjon byggteknisk forskrift

«Energiforsyningskravene i byggteknisk forskrift peker i gal retning».

DEBATT: SOLSTRØM «Betraktninger fra Norges første plusskunde»

Anleggene går av seg selv, skriver Kjell Eikland.

DEBATT: Nullutslippsbygg bidrar til grønt skifte

DEBATT: «Kan vi gjøre vann til den nye oljen?»

DEBATT: MILJØ ANLEGG «Vi ønsker oss byggeplasser hvor forbipasserende kan stoppe opp, trekke pusten og nyte stillheten»


DEBATT: «Vi trenger mer forskning på brannrisiko for el- og gassbiler i parkeringskjellere»

Problemstillingene ved innendørsparkering er ikke godt nok utredet.

DEBATT: THORIUM «Tause politikere og irrasjonell frykt for gammel reaktorteknologi står i veien for thorium»

Det bør åpnes for å bygge et thorium-kraftverk i Norge, mener artikkelforfatterne.

DEBATT: Dette er de tre energiutfordringene i fremtidens bygninger

Store muligheter for byggebransjen.

DEBATT: Statens Vegvesen «Kjære konsulent: Jeg har lyst til å sende en spesiell takk til deg i år»

Vegdirektøren hyller Vegvesenets konsulenter.

DEBATT: VANNKRAFT OG FLOM «Vannkraftutbygging av flomelver vil hindre flom»

Mener flomskadene er større enn inngrepene ved å bygge ut.

DEBATT: Vindkraft og naturvern «Vindkraft er unødvendig i Norge»

NINA tar feil hvis de tror vindkraftutbygging i Norge er klimavennlig, mener artikkelforfatteren.

Fant 48 artikler. Viser 1–49.