Arkiv

Fant 64 artikler med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Utbygging av vindkraft Tre råd for bærekraftig utbygging av vindkraft i Norge

Hvordan kan vi ta vare både på natur og klimaet? Her gir NTNU og SINTEF sine faglige råd til politikerne våre og alle som er opptatt av vindkraft.

DEBATT: Effekttariffer og elbiler Elbileiere bør ønske seg effekttariffer

Det vil bli dyrt for både elbileierne og alle andre hvis vi må bygge ut kraftnettet for å håndtere effekttopper noen få timer i året. Da er det langt mer fremtidsrettet med effekttariffer utformet slik at de reduserer effektbehovet og kostnadene, mener KS Bedrifts Arne Jakobsen.

DEBATT: Biologien endres saktere enn samfunnet Derfor kjøper du usunn mat selv om du har bestemt deg for ikke å gjøre det

Er du en biologisk robot?

DEBATT: Effektbasert tariff Derfor er Elbilforeningen skeptisk til effekttariffer

Dagens tariffsystem er lite hensiktsmessig, men det er gammeldags å innføre en generell effekttariff for håndtere effekttopper som vanligvis inntreffer et fåtall timer i året, skriver Erik Lorentzen i Norsk elbilforening i dette debattinnlegget.

DEBATT: Makroalger som mat Kan tang og tare bli norsk hverdagskost?

Tang og tare brukes som mat flere steder i verden, men her til lands er vi ikke kommet skikkelig i gang ennå. Det kan endre seg.

DEBATT: Lean konstruksjon Lean konstruksjon og strategirom skal redusere forsinkelser i byggeprosjekter

Et strategirom skal brukes som utgangspunktet for å effektivisere arbeidshverdagen til de involverte i byggeprosjektet, skriver artikkelforfatterne, som har laget Lean-veileder for byggebransjen som bacheloroppgave.

DEBATT: Satellittbasert fjernmåling – oljesøl i Arktis Slik kan vi bruke satellitter for å finne oljesøl i Arktis

Smeltende is i de nordligste havene våre vil gi økt skipstrafikk og aktivitet som øker faren for et oljeutslipp i sårbare områder i Arktis. Fjernmåling fra satellitt er en effektiv måte å overvåke disse områdene for å raskt avdekke et oljesøl, og for å bistå i en opprydningsaksjon, skriver Stine Skrunes i dette innlegget.

DEBATT: Effekttariff og lading av elbiler Effekttariffer er bra for elbileiere

Elbilforeningen bør være redd for at effekttariffer ikke blir innført, og ikke motsatt, skriver rådgiver Arne Jakobsen i KS Bedrift i dette debattinnlegget.

DEBATT: Energiforbruk i fritidsbåter Finnes ikke utslippsfri energi som tillater praktisk bruk av planende båter i dag

TUs sjefredaktør er flåsete i sin omtale av motorbåtene, skriver salgssjef Stein Harald Jørgensen i dette debattinnlegget.

DEBATT: Havvind i Norge Norge kan kopiere Storbritannias tilnærming til havvind

I disse Brexit-tider er det kanskje overraskende at man kan trekke positive lærdommer fra noe som helst i Storbritannia. Den nylig inngåtte «sektoravtalen» mellom offshore vind-næringen og myndighetene kan faktisk være en god modell for norsk havvind.

DEBATT: Overvann og avløpsnett Asfaltjungel koster Norge millioner når det regner

Hver dag vi ikke bygger grønne tiltak på overflaten for å håndtere styrtregnet vårt, koster det samfunnet store summer. Dette til tross for at løsningene både er billigere, mer effektive og gir bedre samfunnsøkonomi enn dagens løsninger.

DEBATT: Vannkvalitet og renseteknologi Rent vann – vårt felles ansvar

Askøysaken har vist oss hvilke alvorlige konsekvenser svikt i vannforsyningen kan få.

DEBATT: Sirkulær økonomi Sirkulær økonomi er sunn fornuft

Å tenke sirkulær økonomi er ikke bare bra for miljøet. Det kan også være en økonomisk gulrot, skriver Tord Christensen fra Signify i dette innlegget.

DEBATT: Energiløsning for store nyttekjøretøy Hva er klimafremtiden for tunge lastebiler?

Vi må heie på Tesla, Nikola og alle andres initiativ, men for å nå målene i 2030 er biodrivstoff av alle slag det viktigste svaret.

DEBATT: Oppvarming – Varmemarkedet trenger konkurranse

Utviklingen i rørbransjen har lidd på grunn av monopoltilstander, mener Frank Jaegtnes, adm. dir. i Elektroforeningen.

DEBATT: Vannkvalitet i drikkevann Når drikkevannet dreper: Bør vi løfte fram Wittgensteins desentraliserte løsning?

Norge er ikke et u-land, men vannforsyningen i Norge er for det meste basert på overflatevann med alt det innebærer av muligheter for forurensing fra mennesker, dyr og fugl. I resten av Europa brukes det mye grunnvannboring.

DEBATT: Elektrifisering Elektrifisering kan være nøkkelen til å motvirke klimaendringene

Klimagassutslippene må halveres innen 10 år. Skal vi klare det må vi erstatte bruken av fossil energi med fornybar elektrisitet. I Norge er vi godt i gang, men utslippene går ikke ned.

DEBATT: Havvind og vindkraft Rederiforbundets direktør misforstår

NHO setter ikke havvind og landvind opp mot hverandre, skriver NHO-president Arvid Moss i dette debattinnlegget.

DEBATT: Bærekraftig boligbygging Enkle grep kan gi mer energieffektive boliger

Byggeforskriftene bør gi insentiver til å installere varmepumper og premiere installasjon av solcelleanlegg mer enn i dag.

DEBATT: Ny vindkraft eller energieffektivisering? Hvorfor vinner vindkraft når det er store mengder energi å hente i byggene våre?

Selv i Norge er det mye å hente på å bruke energien smartere.

DEBATT: Glasopor Tilsvar: Glasopor skader ikke miljøet

Det er liten risiko for at hendelsen skal føre til alvorlig forurensing og negative effekter på miljøet

DEBATT: Nasjonalt deponi for spesialavfall Et deponi i Brevik kan gjennomføres uten fare for helse eller miljø

Brevik har utpekt seg som det mest egnede alternativet for deponi for behandlet uorganisk farlig avfall, skriver Bellona-leder Frederic Hauge i dette svarinnlegget.

DEBATT: Er Kongsberg fortsatt Norges teknologiby? Kongsberg er og vil fremdeles være teknologibyen!

Blikkskiltene som ønsker deg velkommen til teknologibyen skal erstattes med moderne, digitale informasjonstavler, skriver Kongsbergs varaordfører og gruppeleder for Kongsberglista.

DEBATT: Fra naturgass til hydrogen Hydrogen av naturgass kan sikre Europa ren energi og Norge inntekter

Når EU nå vil gjøre sin energisektor karbonfri innen 2050, har vi en historisk sjanse. Ved å forvandle naturgass til utslippsfritt hydrogen, kan vi tilby svære mengder av en energibærer som EU fastslår at et klimanøytralt Europa vil trenge.

DEBATT: Miljøbyen Oslo Derfor ble Oslo miljøhovedstad


DEBATT: Norsk samferdselspolitikk Bane NOR må kalles ved sitt rette navn: Norges Statsbaner

Bane NOR eier banenettet, stasjonene og terminalene. Derfor burde selskapet døpes om til Norges Statsbaner.

DEBATT: IoT – digitalisering av næringslivet Equinor må nærme seg kundene

Energiselskapet bør ta innover seg at kundene velger selskaper som er på lag med dem – og velger bort firma som primært tenker på egne interesser.

DEBATT: Digitalisering – digital journalistikk Regjeringen forskjells­behandler digital journalistikk. Det er konkurranse­vridende

Regjeringen vil gå bort fra lovet likebehandling av mediene, og viderefører momsbelastning på dybdejournalistikk som i TU.no. Konkurransevridende og et svært kritisk tilbakeslag.

DEBATT: CCS – fangst og lagring av CO₂ Kronerulling for karbonfangst

Med dagens teknologi og energikilder er vi ikke i nærheten av å nå klimamålene i Parisavtalen. Klokka tikker. I mellomtiden kan karbonfangst bli en viktig del av redningen. Men da må vi tørre å satse.

DEBATT: Deponi for spesialavfall Stor risiko for folkehelsa ved deponi nær tett bebyggelse

Økonomiske interesser og egen vinning skal ikke få ødelegge for mennesker og natur i all fremtid, skriver artikkelforfatteren i dette debattinnlegget.

DEBATT: Havvind i Norge Haster med å lisensiere ut områder for havvind

Havvind innebærer en gylden mulighet til å utvikle en ny næring basert på vår maritime kunnskapsbase, skriver artikkelforfatteren i dette debattinnlegget.

DEBATT: Autonome kjøretøy Kan tillit overleve i et automatisert samfunn?

Lovregler, kunnskap og tid trengs for å skape tillit til vår framtidige mobilitet.

DEBATT: Miljøsertifisering av bygg Breeam har klare ambisjoner for både klima og miljø

Breeam-sertifiseringen er et godt verktøy for å jobbe med klima i dag, og vi jobber for at det skal bli enda bedre i fremtiden.

DEBATT: Klimatiltak i bygg Miljøsertifisering uten klare klimaambisjoner

Gir mer poeng for å følge loven enn for å faktisk kutte utslipp fra byggematerialene, skriver Guro Hauge i miljøstiftelsen Zero.

DEBATT: Deponi for spesialavfall i Norge Hvor lenge skal mytene få styre Norges miljøpolitikk?

Brevik er det eneste trygge og realistiske alternativet som vi kan få på plass i tide.

DEBATT: Deponi av spesialavfall Noahs og Bellonas «fakta» og påvirkning i deponisaken

At Brevik ennå ikke er utelukket som mulig deponilokalitet er for lengst en gåte, skriver Frivillig faggruppe for bidrag til løsning av deponisaken i dette debattinnlegget.

DEBATT: Bildeling Privatbilismen parkerer ikke

Bildelingsordninger er ikke alternativet til å eie bil, men en konkurrent til leiebilselskapene. Det skriver gründer Anders Espelund i dette debattinnlegget.

DEBATT: Lading av elbiler Hvordan unngå nasjonal ladekrise?

Regjeringen har varslet en ny ladeplan for hele Norge. En varslet ladekrise kan best unngås dersom myndighetene sørger for politikk som gjør utbyggingen av nye ladetilbud til bedre butikk.

DEBATT: SKATT VANNKRAFT Vannkraftnæringen er i realiteten den hardest beskattede i Norge

Men nå kan det skje noe, skriver rådgiver for KPMG i dette innlegget.

DEBATT: Biodrivstoff «Det er ikke umulig å skaffe råvarer til bærekraftig biodrivstoff»

Det skrives mye feilaktig om biodrivstoff, mener Ketil Thorsen i Preem Norge.

DEBATT: Modulvogntog Effekten av at modulvogntog ble tillatt i Norge har uteblitt

Etterlyser tillatelse til å kjøre på norske fylkesveier.

DEBATT: «Norge som Europas batteri truer norsk natur»

At Norge skulle dekke vesentlige deler av Tysklands eller Europas behov for effekt er urealistisk, skriver Mads Løkeland i Naturvernforbundet.

DEBATT: SOLFANGERE «Av rundt 4600 Enova-tilskudd til boliger i fjor gikk bare 40 til solfangere»

Nesten ingen bruker solfangere i Norge. Det bør de gjøre, skriver Solenergiforeningen.

DEBATT: KARBONFANGST OG -LAGRING Karbonfangst og energiproduksjon til havs - en konseptidé

Kan utvikles og testes umiddelbart, skriver tidligere forskningsleder i Sintef Marintek.

DEBATT: RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET «Risikonivået på sokkelen gir grunn til bekymring»

Den gode utviklingen i ferd med å snu, skriver direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet.

DEBATT: ELBIL - SVEVESTØV «Elbil-synsing med fossilbriller»

Ulogiske påstander om økt partikkelutslipp, mener Elbilforeningen.

DEBATT: KLIMAKVOTER Tre tiltak for å gjenreise det europeiske klimakvotesystemet

Tre forbedringer vil bidra til å gjenreise systemet som bærebjelken i en samordnet europeisk politikk for å kutte utslippene med 95 prosent innen 2050.

DEBATT: «Det er noe underlig på gang i verden. Grunnleggende prinsipper, regler og verdier er i ferd med å bryte sammen»

Europa rystes i grunnvollene, skriver Mikhail Fridman.

DEBATT: «Vi er gode til å bore tunneler i Norge, men vi har vist liten respekt for husene til store kunstnere»

Rehabilitere eller bygge nytt? En filosofisk utredning.

DEBATT: GRUNNVANN TIL OPPVARMING «Grunnvann som energikilde har ingen CO2-utslipp, likevel er det lite brukt i Norge»

Årsaken kan være manglende kunnskap om potensialet, skriver Guri Ganerød og Randi Ramstad.

Fant 64 artikler. Viser 1–50.